Albánie – divukrásná perla Balkánu – letecky

Popis
Zveme Vás na mimořádnou kombinaci pobytového a poznávacího zájezdu
s ubytováním v komfortním hotelu na břehu Valonského zálivu
uzavřeného na jedné straně prstenem albánských velehor se slovutným
Llogarským průsmykem, na straně druhé téměř nepřístupným divokým
poloostrovem Karaburun, který nezapře svůj název (turecky Karaburun
– černý mys), a současně v dosažitelnosti všech významných lokalit,
které bychom při našem pobytu v Albánii rozhodně neměli vynechat.
Všechna slavná místa a významné památky budeme mít doslova „na
dosah ruky“ a přitom se můžeme stále osvěžovat mořskou koupelí ve
vodách romantického zálivu. Pro rok 2020 jsme pro Vás připravili
také leteckou variantu, aby cesta do Albánie byla pohodlnější a
rychlejší.
Zájezd zahrnuje
zpáteční letenku Praha-Tirana včetně let. tax a poplatků, transfer
z/na letiště, doprava autobusem v Albánii, 7x ubytování v
hotelu**** ve dvoulůžkových pokojích, 6x polopenzi, pobytovou
taxu, průvodce
Výlety
pojištění léčebných výloh a rozšířeného storna do 45 000
Kč(620.000000 CZK), 1/1 pokoj – povinný při
nedoobsazení(5400.000000 CZK)
Program
Den 1
Odlet z ČR s jedním přestupem do Tirany, transfer na ubytování do
hotelu.Den 2
Dopoledne koupání v moři, podvečerní VALONA (Vlorë) s překrásnou
mešitou Muradia, muzeem albánské nezávislosti, náměstí Vlajky,
Památník nezávislosti. Hrad KANINE s panoramatickým výhledem na
město. Fakultativně možnost návštěvy laguny Narta a kláštera
Zvërnec (cca 5 EUR/os.) nebo antické lokality Orikum (cca 5
EUR/os.).Den 3
Výlet do BERATU, města Tisíce a jednoho okna, návštěva horního
„bílého města“ s desítkou byzantských kostelíků a slavným muzeem
ikon malíře Onufriho a jeho školy, sestup do dolního Starého města
s několika mešitami a do křesťanské čtvrti Gorica, odpoledne
návštěva zachovalého pravoslavného kláštera ARDENICA na pahorcích
středoalbánského kraje MYZEQUE a nedalekých vykopávek antické
lokality APOLLONIE s muzeem a středověkým klášterem Panny
Marie.Den 4
Výlet místními mikrobusy (cca 20 Euro, naším autobusem ze smluvních
důvodů nelze) po pobřeží Albánské riviéry do QEPARA u Palermského
zálivu s ponorkovou základnou (fotozastávka). Restaurant Borsh se
zahradní restaurací postavenou nad vyvěrajícími prameny. Na
zpáteční cestě pevnost Aliho Paši Tepelenského, zastávka ve
vesničce DHERMI s řeckou menšinou a mnoha kostelíky umístěnými na
svahu hor, zemní pyramidy, nekonečné olivové háje a kamenná vesnice
HIMARË s troskami pevnosti a kostelíků. Návrat do
hotelu.Den 5
Dopoledne turistika v národním parku v Lllogarském průsmyku, výstup
na horu ATHANASI s výhledy na Otrantský průliv mezi Itálií a
Albánií, případně procházka do „Caesarovy soutěsky“. V okolí
spousta restaurací s vynikajícím skopovým na rožni. Odpoledne
koupání v moři.Den 6
Zastávka v TEPELENE, rodiště Ali Paši Tepelenského, zdejší pevnost
navštívil i lord Byron, přejezd do starobylé GJIROKASTRY (UNESCO),
města bílých střech s majestátním hradem a překrásnými domy typické
jihoalbánské architektury, rodný dům komunistického diktátora
Envera Hoxhi, Určitě nevynecháme restauraci s vynikajícími žabími
stehýnky za lidové ceny.Den 7
Fakultativní lodní výlet (cena dle počtu účastníků, cca 25-30 EUR)
z Valony na poloostrov KARABURUN s malebnými odlehlými plážemi,
plavba okolo jeskyně piráta HAXHI ALIU, skalní útes GRAMA, nebo na
nově zpřístupněný ostrov SAZAN. V obou případech koupání na plážích
neobydleného poloostrova Karaburun. V případě nepříznivých podmínek
pro uskutečnění lodního výletu možnost fakultativního výletu
mikrobusem (cena cca 20-25 EUR, dle počtu zájemců) do
archeologického areálu BUTRINT (UNESCO), nejrozsáhlejší antické
lokality v Albánii.Den 8
Transfer na letiště v Tiraně. Odlet do Prahy s jedním přestupem.
Zjistit termíny a ceny

Zájezdy 2023...