Albánie

Anotace
Kombinace pobytu a poznání Albánie s ubytováním u moře. Všechna
slavná místa a významné památky budeme mít doslova „na dosah ruky“
a užijeme si koupání a pláže Valonského zálivu.

Kruj – Valona – Berat – Dhërmi – Himarë – Orikum –
Tepelenë – Gjirokastra – Durrës – Tirana – Kotor

Program zájezdu
1. den zájezdu
Odlet z ČR s jedním přestupem, přílet do Tirany, transfer na
ubytování do hotelu.

2. den zájezdu
Pobyt u moře, podvečerní VALONA
(Vlorë) s překrásnou mešitou MURADIA, muzeem
albánské nezávislosti, náměstí Vlajky, Památník nezávislosti. Hrad
KANINE s panoramatickým výhledem na město. Fakult.
možnost návštěvy laguny Narta a kláštera Zvërnec (cca 5 €/os.) nebo
antické lokality Orikum (cca 5 €/os.).

3. den zájezdu
Výlet do města BERAT, města Tisíce a jednoho okna,
návštěva horního „bílého města“ s desítkou byzantských kostelíků a
slavným muzeum ikon malíře Onufriho a jeho školy, sestup do dolního
Starého města s několika mešitami a do křesťanské čtvrti Gorica,
odpoledne návštěva zachovalého pravoslavného kláštera
ARDENICA na pahorcích středoalbánského kraje
MYZEQUE, a nedalekých vykopávek antické lokality
APOLLONIE s muzeem a středověkým klášterem Panny
Marie.

4. den zájezdu
Výlet místními mikrobusy (cca 20 €, naším autobusem ze smluvních
důvodů nelze) po čarokrásném panoramatickém pobřeží albánské
riviery do QEPARA u Palermského zálivu s
ponorkovou základnou (fotozastávka). Restaurant
BORSH se zahradní restaurací postavenou nad
vyvěrajícími prameny. Cestou zpět pevnost Aliho Paši Tepelenského,
krátká zastávka v romatické vesničce DHËRMI s
řeckou menšinou a mnoha kostelíky umístěnými v malebné scenérii na
svahu hor, zemní pyramidy, nekonečné olivové háje a kamenná vesnice
HIMARË s troskami pevnosti a kostelíků. Návrat do
hotelu.

5. den zájezdu
Dopoledne turistika v národním parku v Llogarském průsmyku,
výstup na horu ATHANASI s výhledy na Otrantský
průliv mezi Itálií a Albánií, případně procházka do „Caesarovy
soutěsky“. V okolí spousta restaurací s vynikajícím skopovým na
rožni. Odpoledne koupání v moři.


6. den zájezdu
Zastávka v TEPELENË, rodiště Aliho Paši
Tepelenského, zdejší pevnost navštívil i lord Byron, přejezd do
starobylé GJIROKASTRY (UNESCO), města bílých
střech s majestátním hradem a překrásnými domy typické jihoalbánské
architektury..

7. den zájezdu
Fakultativní lodní výlet (cena dle počtu účastníků, cca 25-30 €) z
Valony na poloostrov KARABURUN s malebnými
odlehlými plážemi, plavba okolo jeskyně piráta HAXHI
ALIU
, skalní útes GRAMA, nebo na nově
zpřístupněný ostrov SAZAN. V obou případech
koupání na plážích neobydleného poloostrova Karaburun. V případě
nepříznivých podmínek pro uskutečnění lodního výletu možnost
fakult. výletu mikrobusem (cena cca 20 – 25 €, dle počtu zájemců)
do archeologického areálu BUTRINT (UNESCO),
nejrozsáhlejší antické lokality v Albánii.

8. den zájezdu
Transfer na letiště v Tiraně, odlet do ČR s jedním
přestupem.

Cena zahrnuje
 • leteckou přepravu Praha – Tirana a zpět vč. letových tax a
  poplatků,
 • transfer z/na letiště,
 • 6x polopenzi,
 • 7x ubytování v hotelu**** – 2lůžk. pokoje s
  příslušenstvím,
 • pobytovou taxu,
 • průvodce CK
Cena nezahrnuje
 • vstupné,
 • výlety mikrobusy a lodí cca 55 € /os.,
 • fakult. výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena
  zahrnuje“
Fakultativní příplatek
 • 1lůžk. pokoj 5400 Kč (zde povinné při nedoobsazení),
 • komplex. pojištění vč. připojištění vyššího storna zájezdu 570
  czk
Nástupní místa
03.06. – 10.06. odjezd L1
08.07. – 15.07. odjezd L1
02.09. – 09.09. odjezd L1
Podnadpis
DIVUKRÁSNÁ PERLA BALKÁNU
Podnadpis2
8DENNÍ LETECKÝ POBYTOVĚ POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO ALBÁNIE, DOVOLENÁ 2023
Typ ubytování (např. Hotel ***, Stan …)
hotel
Ikony pro web
ubytování
Na co se můžete těšit
Albánská „bílá“ města
Pobyt a koupání ve Valonské zátoce
Llogarský průsmyk a hora Athanasi
Doprava
letecky na trase Praha – Tirana – Praha, po destinaci se budeme
pohybovat klim. autobusem.
Ubytování a stravování
UBYTOVÁNÍ
7x ubytování v hotelu – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím

STRAVOVÁNÍ
6x polopenze. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a
prostředků.

Vstupné, platby
ORIENTAČNÍ CENY VSTUPŮ (CENY Z ROKU
2021)

Berat – hrad 100 ALL, vstupné do Onufriho muzea 400 ALL
Apollonia 300-600 ALL
Drač – amfiteátr cca 200 ALL
Lodní výlet na poloostrov Karaburun cca 25 €
Albánská riviéra výlet mikrobusy cca 20 €
Výlet mikrobusem do Butrintu cca 25 €
Hrad Rozafa cca 200 ALL
Pevnost Aliho Paši cca 100 ALL
Archeologický park Orikum cca 500 ALL
Gjirokastra hrad 200 ALL
Výlet na hrad Kanine za Valonou (minibusem nebo taxíky cena cca 5-8
€, dle počtu účastníků) a –
bude-li zpřístupněn – klášter Zvernec (cca 11 €)

DOPORUČENÉ KAPESNÉ
Doporučujeme na vstupy cca 2600 ALL a cca 100 € dle individuálního zájmu o návštěvu objektů,
není podmínkou všechny navštívit. Další kapesné dle vlastního
uvážení. Vstupné do navštívených objektů, vláčky, lanovky, MHD,
lodičky, trajekty na ostrovy u výletů nejsou zahrnuty v ceně
zájezdu, pokud není v odstavci „cena zahrnuje“ výslovně uvedeno
jinak.

UPOZORNĚNÍ
Do kostelů není vhodné jít s holými rameny a v šortkách, může se
vám stát, že nebudete vpuštění dovnitř.

MĚNA A KURZ
Albánský lek (značení ALL)
1 ALL = cca 0,2 Kč
https://www.kurzy.cz/kurzy-men/nejlepsi-kurzy/ALL-albansky-lek/

Bankomaty napojené na mezinárodní sítě neexistují, peníze
lze směnit v bankách, směnárnách (nejvýhodnější směna) a na
ulicích, nejčastěji přijímány USD a EUR (někdy i v restauracích),
ve větších městech mimo Tiranu se již objevují bankomaty.

Cestovní dokumenty, vízum, očkování, pojištění
CESTOVNÍ DOKUMENTY
Na cestu nezapomeňte platný cestovní doklad. Pro cestu do Albánské
republiky potřebuje občan České republiky platný cestovní pas nebo
občanský průkaz. Dle zkušeností z minulých let doporučujeme
cestovat s cestovním pasem.
CK nemůže přebírat odpovědnost
za úspěšné odbavení svých klientů při přejezdech. Prosím,
nezapomeňte, že vaše cestovní pasy musí být platné ještě alespoň
půl roku po návratu z dovolené. Dle vyjádření MV ČR je občanský
průkaz cestovním dokladem pouze pro držitele dokladu. Každý
účastník zájezdu je osobně odpovědný za dodržování pasových,
celních, zdravotních a dalších předpisů země, do níž cestuje. CK
nepřebírá odpovědnost za vízové povinnosti cizích státních
příslušníků do navštívených zemí. Prosím mějte u sebe několik kopií
cestovního dokladu a 1 fotografii pasového formátu, popřípadě i v
elektronické podobě (např. uložené v emailové poště). Tyto kopie
mohou usnadnit řešení mnoha situací.

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ (ZA PŘÍPLATEK)
Každý účastník zájezdu je povinen vycestovat do zahraničí s
cestovním pojištěním.

Cestovní kancelář REDOK TRAVEL má uzavřenou pojistnou
smlouvu č. 1360500204 s pojišťovnou UNIQA a.s.

Pojištění není limitováno věkem účastníka. Pokud jste si
prostřednictvím CK zakoupili komplexní pojištění (nebo je již
zahrnuto v ceně zájezdu), jste pojištěni v následujícím
rozsahu:
Pojištění léčebných výloh v zahraničí 7 000 000 Kč
Úrazové pojištění – trvalé následky úrazu 600 000 Kč
Úrazové pojištění – smrt následkem úrazu 300 000 Kč
Úrazové pojištění, nemocniční odškodné (hosp.+nemoc) 600 Kč/den
Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci 3. osoby 5 000 000

Pojištění zavazadel 20 000 Kč/ks (max. 40 000 Kč)
Pojištění storna zájezdu 15 000 Kč (spoluúčast klienta 20%)

Při pojistné události v zahraničí je třeba kontaktovat asistenční
službu v Praze – tel: +420 296 333 696, kde oznámíte, k jaké
pojistné události došlo a asistenční služba Vám poradí, jak dále
postupovat. Nezapomeňte s sebou Evropský průkaz zdravotního
pojištění (karta zdravotního pojištění v ČR). Smluvní vztah vzniká
mezi klientem a pojišťovnou, případné pojistné události řeší klient
přímo s pojišťovnou. Součástí pojištění je i automatické a
bezplatné prodloužení platnosti pojištění pro zpožděný návrat v
případě, kdy se pojištěná osoba z důvodu zásahu vyšší moci (např.
uzavření leteckého provozu, živelná pohroma v místě dovolené,
apod.) nemůže vrátit do ČR v původně plánovaném termínu. Pojištění
léčebných výloh a asistenčních služeb zahrnuje i pojištění
plážových adrenalinových aktivit, které si pojištěný může zakoupit
podle svého zájmu přímo na pláži (např. jízda na vodním skútru,
jízda na banánu, jachting, parasailing, vodní lyžování, potápění s
instruktorem, apod.). Pojištění storna obsahuje i pojištění z
důvodu nedobrovolné ztráty zaměstnání a pojištění nevyužité
dovolené. Další informace o pojištění jsou uvedeny na stránkách
www.redok.cz.
Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní
pojištění UCZ/Ces/14 a Rámcovou pojistnou smlouvou. Pojištěný
klient tímto potvrzuje, že se seznámil s rozsahem pojištění, že
převzal Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění, byl s
nimi seznámen a souhlasí s jejich zněním.

Cestovní kancelář je pojištěna v souladu se Zákonem
č.159/1999 Sb., certifikát pojištění na www.redok.cz
.

Doplňující info k zájezdu
ELEKTRICKÉ ADAPTÉRY
220 V (pro
laptopy a jiná elektronická zařízení se z důvodu častého kolísání
proudu doporučuje adaptér), zásuvky totožné s
našimi.VELVYSLANECTVÍ A KONZULÁTY

Pokud ztratíte pas nebo potřebujete jinou pomoc,
spojte se s velvyslanectvím nebo konzulátem.Velvyslanectví Tirana – Ambasada e Republikës se
Çeke
Rruga Skënderbej 10,
Tirana

Telefon: +355/4/2234004, 2232117,
2258796

Fax: +355/4/2232159

Nouzová linka: +355/68/4090111

E-mail: tirana@embassy.mzv.cz, konzulární úsek:
visa_tirana@mzv.cz

Provozní hodiny úřadu: pondělí – čtvrtek 07.45 –
16.45, pátek 07.45 – 14.15

Úřední hodiny KO pro veřejnost: úterý, čtvrtek
09.00 – 12.00DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
Tel.
předvolba: +355

Integrovaný systém: 112

Rychlá lékařská pomoc: 127

Dopravní policie: 126

Policie – rychlý zásah: 129

Hasiči: 128DOPORUČENÍ PRO TURISTY

DROZD – Registrace občanů při cestách do
zahraničí

http://drozd.mzv.cz

Projekt „Dobrovolné registrace občanů České
republiky při cestách do zahraničí (DROZD) umožňuje českým občanům
poskytovat na dobrovolném základě informace o svém plánovaném
pobytu v zahraničí.CELNÍ A DEVIZOVÉ PŘEDPISY

Celní kontrola je standardní. Do Albánie lze bez
ohlašovací povinnosti dovézt maximálně 1.000.000 ALL, tj. cca 7.150
EUR. Povinná směna valut není požadována.

Dovoznímu clu nepodléhá dovoz následujícího zboží
na jednoho cestujícího:

– přiměřené množství věcí neobchodní povahy k
osobní potřebě cestujícího a jeho rodiny a dárky a suvenýry
nepřevyšující hodnotu 30.000 ALL, tj. cca 215 EUR; v případě osoby
do 15 let je hodnota poloviční;

– 200 ks cigaret nebo 100 ks krátkých doutníků
nebo 50 kusů doutníků nebo 250 gramů tabáku;

– 1 litr destilátu s 22 a více % alkoholu či 1
litr nedenaturovaného etylalkoholu nad 80 %;

– 2 litry vína či destilátu s obsahem do 22 %
alkoholu;

– 50 gramů parfému či 0,25 litru toaletní
vody.

Na osoby do 15 let se bezcelní dovoz limitu na
tabákové výrobky a alkohol nevztahuje, na osoby ve věku 15 – 18 let
se vztahuje jen bezcelní dovoz limitu tabákových výrobků, nikoliv
alkoholu.

Zakázán je dovoz omamných a psychotropních látek.
. I malé množství tzv. měkkých drog může vést k zatčení a uvalení
vazby. Zbraně lze dovážet pouze s příslušným
povolením.

Při průchodu celní přepážkou je každý cestující
povinen mít u sebe pouze svoje vlastní zavazadlo.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Prosíme o důkladné označení Vašich zavazadel Vaším jménem a CK
REDOK
• Účastníci zájezdu jsou povinni být v
průběhu celého zájezdu na smluveném místě a ve stanovenou dobu,
kterou určí průvodce. Nelze, aby z důvodu vaší nedochvilnosti byli
ostatní klienti kráceni na svých právech, jak v oblasti poznávání,
ubytování, stravování a dalších. V případě jakékoliv nedochvilnosti
informujte prosím neodkladně průvodce zájezdu. V místech srazu čeká
autobus max. 30 min., při definitivním odjezdu do ČR pak maximálně
1 hod. V případě, že jde o letecké zájezdy, návaznost na trajekt
apod. je zde čekací doba pouze 30 min.). Cestovní kancelář ani
dopravce za těchto okolností nenesou žádnou morální ani finanční
zodpovědnost.
• CK nepřebírá odpovědnost za jednání
cestujících, které by bylo v rozporu se zákony příslušné
země.
• Služby nečerpané vlastní vinou propadají
bez náhrady.
• Do autobusu doporučujeme pohodlné
oblečení, příruční zavazadlo a event. malý polštářek pod hlavu či
deku.
• Je povolen převoz zavazadel do hmotnosti
15 kg/os. V případě nadváhy nemusí být zavazadla převzata k
přepravě. Rovněž nebudou převzata balení minerálních vod či jiných
nápojů.
• Při odchodu z autobusu na výletech, při
prohlídkách apod., neponechávejte v autobuse finanční prostředky,
osobní doklady, platební karty, fotoaparáty, kamery aj. cenné věci.
Dopravce ani CK neodpovídá za jejich případnou ztrátu nebo
odcizení.
• Nezapomeňte vzít s sebou léky, které
užíváte, pohodlnou obuv, deštník nebo pláštěnku a dobrou
náladu.
• CK si vyhrazuje právo z organizačních
důvodů změnit místo ubytování dle Všeobecných smluvních
podmínek.

V současné situaci je nutné počítat se zvýšenou kontrolou na
hranicích a je pro nutné dodržet množství alkoholu a cigaret
deklarované v odbavení.

Program zájezdu
dle katalogu, může být však
přizpůsoben časovému limitu na trase, počasí, nepředvídatelným
okolnostem na cestě i po dobu konání zájezdu. Změna programu
vyhrazena!


DŮLEŽITÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE LETECKÉ PŘEPRAVY

Co si můžete vzít do příručního
zavazadla:
Je nepřípustné brát na palubu letadla nože,
nůžky, pilníky a jiné předměty ostré povahy, střelné zbraně a
jejich imitace, tupé předměty (obušky apod.), které mohou být
využity jako zbraň, jakékoli výbušné a hořlavé látky, jakékoli
chemické nebo toxické látky. Dále je zakázáno brát na palubu
jakékoliv vlastní tekutiny (voda, nápoje, sirupy, polévky), krémy,
oleje, roztoky, spreje, parfémy, mascara, gely vlasové a sprchové,
tlakové nádoby, holicí pěny, deodoranty, pasty a zubní pasty,
krémy, směsi kapalných a pevných látek apod. Tyto předměty je nutno
umístit do zavazadel k odbavení. Uvedené tekutiny a gely mohou být
přepravovány pouze: v jednotlivých baleních o maximálním objemu
100ml umístěných v jediném průhledném, opakovaně uzavíratelném
plastovém sáčku o maximálním objemu 1 litr a předložené k
samostatné kontrole mimo kabinové zavazadlo. Tekutiny, které můžete
mít v kabinovém zavazadle bez omezení: léky a dietní jídlo
(doporučuje se lékařský předpis nebo potvrzení). Kapalné léky mohou
být převáženy v objemu větším než 100 ml, pokud je cestující
potřebuje během cesty ze zdravotních důvodů. Tyto léky musíte
nahlásit zvlášť během bezpečnostní kontroly na letišti.


Doplňující postupy bezpečnostních kontrol

Evropská komise zavádí povinné vyjímání
elektronických zařízení (notebooky, rádia apod.) a jejich
samostatnou detekční kontrolu. Ta se týká i svrchního oblečení
(bund, kabátů apod.). Tato opatření jsou na letišti Václava Havla
už aplikována a opatření EU nebude mít vliv na stávající průběh
kontrol.

Více informací o bezpečnostních pravidlech
letiště Praha: https://www.prg.aero/bezpecnostni-pravidla

Doprava na/z letiště v Praze

Každý účastník si zajišťuje sám. Na letiště je možné se dopravit
autobusem MHD č. 119 ze stanice metra A „nádraží Veleslavín“ nebo
ze stanice metra B „Zličín“ autobusem č. 100.


Parkování nejblíže letišti Václava Havla v Praze

Ve spolupráci se společností GO Parking
můžete využít prostřednictvím následujícího odkazu
https://www.goparking.cz/rezervace/krok1/?promo=red026,
popřípadě navštívit přímo oficiální stránky www.goparking.cz
Při uvedení promokódu RED026 získáte slevu na parkování na
chráněném a hlídaném parkovišti. Na letiště a z letiště vás odveze
BEZPLATNĚ mikrobus společnosti GO Parking – více na www.goparking.cz

Zjistit termíny a ceny

Zájezdy 2023...