Bájný Ostrov Kréta

Anotace
Poznávací zájezd na největší řecký ostrov Kréta nás zahrne mýty,
legendami a dějinami, jako snad žádný jiný z řeckých ostrovů.
Přírodním krásám Kréty může snad konkurovat jedině bohaté kulturní
dědictví, které svým rozsahem potěší všechny milovníky archeologie
a historie. Nejslavnější památka po slavné mínojské civilizaci je
palác v Knóssu, ale najdeme zde i stopy římského osídlení,
byzantské kaple, benátské přístavy a turecké paláce. Největší řecký
ostrov a legendární rodiště Diovo si stále uchovává svůj neskonalý
půvab a kouzlo.

Iráklio – Knóssos – Agia Triáda – Górtys – Festós – Mátala
– Sfakie – Diktéo Ándro – Lató – Kritsá – Ágios Nikólaos – Rethymno
-Chánia – ostrov Santorini – Thira – Ia

Program zájezdu
1. den zájezdu
Odlet z Prahy na Krétu.

2. den zájezdu
Výlet na jižní stranu ostrova. AGIA
TRIÁDA
– královská vila z doby bronzové
s výhledy na jižní pobřeží Kréty.
GÓRTYS, zbytky významného
antického města. FESTÓS
starověké středisko se zbytky královského paláce. Malebné zátoky u
vesničky MÁTALA.

3. den zájezdu
IRÁKLIO, hlavní
město a nejvýznamnější přístav Kréty. KNÓSSOS,
nejvýznamnější archeologická lokalita na Krétě, hlavní středisko
mínojské kultury s proslulým labyrintem.

4. den zájezdu
Pobyt u moře.

5. den zájezdu
Zdatnější se mohou vydat na
náročný pěší výlet nejdelší evropskou
soutěskou SAMARIA, která je až 300 m hluboká a
vmístě tzv. „Železných vrat“ 2 – 3 m široká. Fakultativní plavba
lodí podél pobřeží do SFAKIE. Pro účastníky výletu
bude připraven snídaňový balíček.

6. den zájezdu
Pobyt u
moře
.

7. den zájezdu
Výlet na východní stranu
ostrova. DIKTÉO ÁNDRO – krápníková jeskyně,
mytologické rodiště nejvyššího boha Dia. Planina
LASSITHI, náhorní plošina v pohoří Dikté s tisíci
malými větrnými mlýny. Ruiny antického města LATÓ.
Malebná horská vesnička KRITSÁ. Jedno z
nejpůvabnějších městeček stoupající do svahu nad zátokou Mirabello
ÁGIOS NIKÓLAOS.

8. den zájezdu
Výlet na západní stranu ostrova.
RETHYMNO, město, kde jsou vedle sebe vidět stavby
benátského i tureckého typu. CHÁNIA – město, které
se může pochlubit úchvatnou polohou mezi majestátními horami a
akvamarínově modrým mořem a pitoreskním starým městem.

9. den zájezdu
Pobyt u moře.
Zájemci mohou fakultativně (cca 120 Eur) navštívit ostrov
SANTORINI. Santorini je nejjižnější ostrůvek
souostroví KYKLADY, jehož střed tvoří ohromný
mořem zatopený kráter, který návštěvníka uchvátí již při příjezdu,
kdy lodě vplouvají do tohoto skalnatého kotle, jehož vrcholy jsou
posety bílými stavbami měst THIRA a IA. Pro
účastníky výletu bude snídaňový balíček a studená večeře.

10. den zájezdu
Pobyt u
moře
.

11. den zájezdu
Odlet do Prahy.

Cena zahrnuje
 • leteckou přepravu na Krétu a zpět,
 • letištní taxy,
 • transfer z/na letiště,
 • 9x ubytování v hotelu – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,
 • 9x polopenzi (dle času letu),
 • autobusové výlety dle programu,
 • průvodce CK
 • z důvodu změn v letových řádech může ve výjimečných případech
  dojít ke změně letiště (např. Vídeň). V tomto případě bude
  zabezpečen svoz z/na letiště.
Cena nezahrnuje
 • vstupné
 • fakult. služby
 • vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
 • v závislosti na změně letového řádu může být zájezd prodloužen
  o 1 den. V takovém případě bude rozšířen počet ubytování se snídaní
  a účtován povinný příplatek 650,- Kč/os.
Fakultativní příplatek
 • 1lůžk. pokoj 4000 Kč (povinné při nedoobsazení),
 • komplex. pojištění vč. vyššího storna zájezdu 700 Kč
Nástupní místa
04.06. – 13.06. Odjezd L1
Podnadpis
LEGENDÁRNÍ RODIŠTĚ DIOVO
Podnadpis2
POZNÁVACÍ ZÁJEZD ŘECKO, DOVOLENÁ KRÉTA 2023
Typ ubytování (např. Hotel ***, Stan …)
hotel
Doporučujeme
Minojská kultura v Knóssu
Horská vesnička Kritsá
Nejdelší evropská soutěska Samaria
Doprava
letecky na Krétu a zpět, po Krétě se budeme pohybovat klim.
autobusem.
Ubytování a stravování
UBYTOVÁNÍ
9x ubytování v hotelu ve 2lůžk. pokojích s příslušenstvím

STRAVOVÁNÍ
9x polopenze. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a
prostředků.

Vstupné, platby
ORIENTAČNÍ CENY VSTUPŮ (z r. 2018)
– ceny v EUR (€)

Iráklio – archeologické muzeum – 10 €
Knossos – 15 €
kombinované vstupné Iraklio muzeum + Knossos – 16 €
pevnost v Irákliu – Koules – 2 €
Agia Triáda – 4 €
Faistos – 8 €
Gortys – 4 €
Jeskyně Dikteon Andron – 6 €
Archeologický areál Lató – 2 €
kostel Panagiá Kerá ve vesnici Kritsá – 3 €
Soutěska Samaria – 5 € + loď do Sfakie – 12,5 €
Pevnost v Rethymnu – 4 €
Fakultativní výlet na ostrov Santorini – max. částka by měla být
160 €
Krétský večer – 43 €
Půjčení dvou lehátek + slunečníku – cca 10 € / den

DOPORUČENÉ KAPESNÉ
Doporučujeme na vstupy cca 100 € + ev. další kapesné na fakult.
výlety (Santorini 120 €) dle individuálního zájmu, není podmínkou
všechny objekty navštívit. Další kapesné dle vlastního uvážení.
Vstupné do navštívených objektů, vláčky, lanovky, MHD, lodičky,
trajekty na ostrovy u výletů nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, pokud
není v odstavci „cena zahrnuje“ výslovně uvedeno jinak.

UPOZORNĚNÍ
Do kostelů není vhodné jít s holými rameny a v šortkách, může se
vám stát, že nebudete vpuštění dovnitř. Zákaz kouření platí ve
všech otevřených veřejných prostorách, včetně restaurací, barů a
diskoték. Je dovoleno kouřit jen ve specielně zřízených uzavřených
místnostech. V případě přestoupení tohoto zákona hrozí až 250 Euro
pokuty.

MĚNA A KURZ
EURO (značení €), 1 € = cca 26 Kč
http://www.kurzy.cz/kurzy-men/nejlepsi-kurzy/EUR-euro

Cestovní dokumenty, vízum, očkování, pojištění
CESTOVNÍ DOKUMENTY
Na cestu nezapomeňte platný cestovní doklad. I když jsme od 1. 5.
2004 členy EU a pro cesty na území EU stačí občanský průkaz (jen
tzv. karta, od 1. 1. 2006 jen se čtecí zónou), doporučujeme všem
vzít s sebou raději platný cestovní pas. CK nemůže přebírat
odpovědnost za úspěšné odbavení svých klientů při přejezdech.
Prosím, nezapomeňte, že vaše cestovní pasy musí být platné ještě
alespoň půl roku po návratu z dovolené. Dle vyjádření MV ČR je
občanský průkaz cestovním dokladem pouze pro držitele dokladu.
Každý účastník zájezdu je osobně odpovědný za dodržování pasových,
celních, zdravotních a dalších předpisů země, do níž cestuje. CK
nepřebírá odpovědnost za vízové povinnosti cizích státních
příslušníků do navštívených zemí. Prosím mějte u sebe několik kopií
cestovního dokladu, popřípadě i v elektronické podobě (např.
uložené v emailové poště). Tyto kopie mohou usnadnit řešení mnoha
situací.

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ (ZA PŘÍPLATEK)
Každý účastník zájezdu je povinen vycestovat do zahraničí s
cestovním pojištěním.

Cestovní kancelář REDOK TRAVEL má uzavřenou pojistnou
smlouvu č. 1360500204 s pojišťovnou UNIQA a.s.

Pojištění není limitováno věkem účastníka. Pokud jste si
prostřednictvím CK zakoupili komplexní pojištění (nebo je již
zahrnuto v ceně zájezdu), jste pojištěni v následujícím
rozsahu:
Pojištění léčebných výloh v zahraničí 7 000 000 Kč
Úrazové pojištění – trvalé následky úrazu 600 000 Kč
Úrazové pojištění – smrt následkem úrazu 300 000 Kč
Úrazové pojištění, nemocniční odškodné (hosp.+nemoc) 600 Kč/den
Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci 3. osoby 5 000 000

Pojištění zavazadel 20 000 Kč/ks (max. 40 000 Kč)
Pojištění storna zájezdu 15 000 Kč (spoluúčast klienta 20%)

Při pojistné události v zahraničí je třeba kontaktovat asistenční
službu v Praze – tel: +420 296 333 696, kde oznámíte, k jaké
pojistné události došlo a asistenční služba Vám poradí, jak dále
postupovat. Nezapomeňte s sebou Evropský průkaz zdravotního
pojištění (karta zdravotního pojištění v ČR). Smluvní vztah vzniká
mezi klientem a pojišťovnou, případné pojistné události řeší klient
přímo s pojišťovnou. Součástí pojištění je i automatické a
bezplatné prodloužení platnosti pojištění pro zpožděný návrat v
případě, kdy se pojištěná osoba z důvodu zásahu vyšší moci (např.
uzavření leteckého provozu, živelná pohroma v místě dovolené,
apod.) nemůže vrátit do ČR v původně plánovaném termínu. Pojištění
léčebných výloh a asistenčních služeb zahrnuje i pojištění
plážových adrenalinových aktivit, které si pojištěný může zakoupit
podle svého zájmu přímo na pláži (např. jízda na vodním skútru,
jízda na banánu, jachting, parasailing, vodní lyžování, potápění s
instruktorem, apod.). Pojištění storna obsahuje i pojištění z
důvodu nedobrovolné ztráty zaměstnání a pojištění nevyužité
dovolené. Další informace o pojištění jsou uvedeny na stránkách
www.redok.cz.
Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní
pojištění UCZ/Ces/14 a Rámcovou pojistnou smlouvou. Pojištěný
klient tímto potvrzuje, že se seznámil s rozsahem pojištění, že
převzal Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění, byl s
nimi seznámen a souhlasí s jejich zněním.

Cestovní kancelář je pojištěna v souladu se Zákonem
č.159/1999 Sb., certifikát pojištění na www.redok.cz
.

Doplňující info k zájezdu
ELEKTRICKÉ ADAPTÉRY
V
zásuvkách řeckých sítích koluje napětí 220 V/50 Hz střídavého
proudu. Elektrické zásuvky jsou jednoduché se dvěma kolíky. Na
tříkolíkové přístroje pravděpodobně budete potřebovat adaptér.
Pokud si ho zapomenete doma, není problém si ho koupit v kterémkoli
supermarketu nebo se většinou dá zdarma zapůjčit na recepcích
hotelů.VELVYSLANECTVÍ A KONZULÁTY

Pokud ztratíte pas nebo potřebujete jinou pomoc,
spojte se s velvyslanectvím nebo konzulátem.Velvyslanectví Athény – Embassy of the Czech
Republic
G. Seferis Str. 6, Palaio
Psychico, 154 52 Athens

Telefon: +30/210 671 3755, 210 672 5332, přímá
provolba +30/210 672 99 + linka, KO +30/21 0672
9912

Fax: +30/ 210 671 0675

Nouzová linka: +30/694 473 3769

E-mail: athens@embassy.mzv.cz

Provozní hodiny úřadu: pondělí – pátek 08.30 –
17.00, úterý – pátek 09.00 – 12.00Honorární konzulát Soluň
57,
Leoforos Nikis Ave., 54622 Thessaloniki

Telefon: 0030/ 2310 222 376

Fax: 0030/ 2310 224 116

E-mail: info@czconsulate.gr

Konzulární působnost: kraje Makedonie a
Thrákie

Poznámka: Žádáme žadatele, aby si předem telefonicky
nebo e-mailem sjednali schůzku

Honorární konzulát Heraklion
Giamalaki & Sof. Venizelou 50, 712 02 Heraklion
Telefon: 0030/ 281 022 2111, 2306
Fax: 0030/ 281 024 2373
E-mail: maria.n@minoansummer.gr
Konzulární působnost: ostrovy Kréta a
Santorini

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
Tel.
předvolba: +30

Tísňové volání: 112

První pomoc: 166

Lékařská pohotovost: 1016

Informace o službu konajících nemocnicích a
lékárnách: 14944

Centrum pro otravy: 210-779 3777

Policie 100

Turistická policie 171

Přístavní policie 108

Hasiči 199

ELPA – silniční asistence 10400DOPORUČENÍ PRO TURISTY

DROZD – Registrace občanů při cestách do
zahraničí

http://drozd.mzv.cz

Projekt „Dobrovolné registrace občanů České
republiky při cestách do zahraničí (DROZD) umožňuje českým občanům
poskytovat na dobrovolném základě informace o svém plánovaném
pobytu v zahraničí.


ZÁKAZ KOUŘENÍ

Zákaz kouření platí ve všech otevřených veřejných
prostorách, včetně restaurací, barů a diskoték. Je dovoleno kouřit
jen ve specielně zřízených uzavřených místnostech. V případě
přestoupení tohoto zákona hrozí až 250 Euro
pokuty.CELNÍ A DEVIZOVÉ PŘEDPISY

Fyzická osoba může, bez povinnosti dorovnat
spotřební daň a bez sankčních poplatků, dovézt z ČR do Řecka a
vyvézt z Řecka do ČR následující zboží v uvedených množstevních
limitech za podmínky, že toto zboží je určeno k osobní potřebě,
nikoli pro účely obchodu či řemesla, a nepodléhá zákazu dovozu do
Řecka (resp. průvozu):Množstevní limity:– 10 litrů alkoholických nápojů s obsahem alkoholu
vyšším než 22 %

– 20 litrů meziproduktu (např. vermut, likér
apod.)

– 90 litrů vína, z toho u šumivých vín 60
litrů

– 110 litrů piva

– 800 ks cigaret

– 400 ks cigarillos (krátkých doutníků) a doutníků
o váze menší než 3 gr/kus

– 200 ks ostatních doutníků

– 1 kg tabáku.Bez zvláštního povolení je zakázán vývoz a dovoz
zbraní a střeliva, léků (vyjma těch určených pro osobní potřebu),
starožitností a uměleckých předmětů, chráněných rostlin, zvířat a
přírodnin. Mimo palivovou nádrž lze v kovovém kanystru převážet
maximálně 10 litrů pohonných hmot. V hotovosti lze převážet nejvíce
10 000 EUR, resp. ekvivalent této částky v jiné
měně.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Prosíme o důkladné označení Vašich zavazadel Vaším jménem a CK
REDOK
• Účastníci zájezdu jsou povinni být v
průběhu celého zájezdu na smluveném místě a ve stanovenou dobu,
kterou určí průvodce. Nelze, aby z důvodu vaší nedochvilnosti byli
ostatní klienti kráceni na svých právech, jak v oblasti poznávání,
ubytování, stravování a dalších. V případě jakékoliv nedochvilnosti
informujte prosím neodkladně průvodce zájezdu. V místech srazu čeká
autobus max. 30 min., při definitivním odjezdu do ČR pak maximálně
1 hod. V případě, že jde o letecké zájezdy, návaznost na trajekt
apod. je zde čekací doba pouze 30 min.). Cestovní kancelář ani
dopravce za těchto okolností nenesou žádnou morální ani finanční
zodpovědnost.
• CK nepřebírá odpovědnost za jednání
cestujících, které by bylo v rozporu se zákony příslušné
země.
• Služby nečerpané vlastní vinou propadají
bez náhrady.
• Do autobusu doporučujeme pohodlné
oblečení, příruční zavazadlo a event. malý polštářek pod hlavu či
deku.
• Je povolen převoz zavazadel do hmotnosti
15 kg/os. V případě nadváhy nemusí být zavazadla převzata k
přepravě. Rovněž nebudou převzata balení minerálních vod či jiných
nápojů.
• Při odchodu z autobusu na výletech, při
prohlídkách apod., neponechávejte v autobuse finanční prostředky,
osobní doklady, platební karty, fotoaparáty, kamery aj. cenné věci.
Dopravce ani CK neodpovídá za jejich případnou ztrátu nebo
odcizení.
• Nezapomeňte vzít s sebou léky, které
užíváte, pohodlnou obuv, deštník nebo pláštěnku a dobrou
náladu.
• CK si vyhrazuje právo z organizačních
důvodů změnit místo ubytování dle Všeobecných smluvních
podmínek.

V současné situaci je nutné počítat se zvýšenou kontrolou na
hranicích a je pro nutné dodržet množství alkoholu a cigaret
deklarované v odbavení.

Program zájezdu
dle katalogu, může být však
přizpůsoben časovému limitu na trase, počasí, nepředvídatelným
okolnostem na cestě i po dobu konání zájezdu. Změna programu
vyhrazena!


DŮLEŽITÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE LETECKÉ PŘEPRAVY

Co si můžete vzít do příručního
zavazadla:
Je nepřípustné brát na palubu letadla nože,
nůžky, pilníky a jiné předměty ostré povahy, střelné zbraně a
jejich imitace, tupé předměty (obušky apod.), které mohou být
využity jako zbraň, jakékoli výbušné a hořlavé látky, jakékoli
chemické nebo toxické látky. Dále je zakázáno brát na palubu
jakékoliv vlastní tekutiny (voda, nápoje, sirupy, polévky), krémy,
oleje, roztoky, spreje, parfémy, mascara, gely vlasové a sprchové,
tlakové nádoby, holicí pěny, deodoranty, pasty a zubní pasty,
krémy, směsi kapalných a pevných látek apod. Tyto předměty je nutno
umístit do zavazadel k odbavení. Uvedené tekutiny a gely mohou být
přepravovány pouze: v jednotlivých baleních o maximálním objemu
100ml umístěných v jediném průhledném, opakovaně uzavíratelném
plastovém sáčku o maximálním objemu 1 litr a předložené k
samostatné kontrole mimo kabinové zavazadlo. Tekutiny, které můžete
mít v kabinovém zavazadle bez omezení: léky a dietní jídlo
(doporučuje se lékařský předpis nebo potvrzení). Kapalné léky mohou
být převáženy v objemu větším než 100 ml, pokud je cestující
potřebuje během cesty ze zdravotních důvodů. Tyto léky musíte
nahlásit zvlášť během bezpečnostní kontroly na letišti.


Doplňující postupy bezpečnostních kontrol

Evropská komise zavádí povinné vyjímání
elektronických zařízení (notebooky, rádia apod.) a jejich
samostatnou detekční kontrolu. Ta se týká i svrchního oblečení
(bund, kabátů apod.). Tato opatření jsou na letišti Václava Havla
už aplikována a opatření EU nebude mít vliv na stávající průběh
kontrol.

Více informací o bezpečnostních pravidlech
letiště Praha: https://www.prg.aero/bezpecnostni-pravidla

Doprava na/z letiště v Praze

Každý účastník si zajišťuje sám. Na letiště je možné se dopravit
autobusem MHD č. 119 ze stanice metra A „nádraží Veleslavín“ nebo
ze stanice metra B „Zličín“ autobusem č. 100.


Parkování nejblíže letišti Václava Havla v Praze

Ve spolupráci se společností GO Parking
můžete využít prostřednictvím následujícího odkazu
https://www.goparking.cz/rezervace/krok1/?promo=red026,
popřípadě navštívit přímo oficiální stránky www.goparking.cz
Při uvedení promokódu RED026 získáte slevu na parkování na
chráněném a hlídaném parkovišti. Na letiště a z letiště vás odveze
BEZPLATNĚ mikrobus společnosti GO Parking – více na www.goparking.cz

Zjistit termíny a ceny

Zájezdy 2022...