Egypt A Tajemství Faraonů

Anotace
Oblíbený poznávací zájezd do starověkého Egypta i v roce 2023 – za
poznáním země dávné historie i krásné přírody. Pyramidy, sfingy,
staré chrámy a jiné archeologické památky, ale i velbloudi, pláže a
Rudé moře. Navštívíme Údolí králů, Luxor, Karnak, současnou Káhiru,
Asuánskou přehradu, kam se poplavíme lux. lodí po Nilu, mýtickou
Alexandrii, monumentální chrámy v Abú Simbelu, projdeme se
Núbijskou pouští a na závěr si zájezd prodloužíme v letovisku
Hurghada – odpočinek, relaxace a šnorchlování u Rudého moře.

Poznávací zájezd do Egypta + plavba Horním Egyptem po Nilu provází
Ing. Jana Křížová

Luxor – Karnak – Údolí králů – chrám královny Hatšepsovet –
Edfú – plavba Horním Egyptem po Nilu – Kom Ombo – Abú Simbel –
Núbijská poušť – Násirovo jezero – Asuán – Asuánská přehrada –
ostrov Philae – Sakkara – Gíza – Alexandrie – Káhira –
Hurghada

Program zájezdu
1. den zájezdu
Odlet z Prahy dle let. řádu s
průvodkyní do Hurghady, transfer do hotelu, nocleh.

2. den zájezdu
Snídaně, pobyt u moře. Možnost
fakult. výletu na čtyřkolkách do pouště s možností jízdy na
velbloudech, beduínská show, občerstvení
. Večeře a
nocleh.

3. den zájezdu
Ráno přejezd do
LUXORU, oběd a odpoledne prohlídka chrámů v
KARNAKU, největší chrámový komplex na světě,
obrovské muzeum pod širým nebem, plné chrámových budov kolem
posvátného jezera. Chrámový komplex byl centrem hl. města Nové
říše, Vesetu. Ubytování na luxusní 5* lodi.

4. den zájezdu
Za úsvitu možnost
fakult. letu balónem nad Údolím králů. Po snídani
dokončení prohlídky Luxoru, na západním břehu Nilu
navštívíme ÚDOLÍ KRÁLŮ, malované hrobky významných
faraónů Nové říše, které byly vytesány ve skalách, zastavíme v
dílně na zpracování vzácného alabastru a navštívíme unikátní
zádušní chrám královny
HATŠEPSOVET v Deir el Bahrí, zastávka u
MEMNONOVÝCH KOLOSŮ, obrovských
soch, které bývaly součástí rozlehlého chrámového komplexu faraona
Amenhotepa III., otce slavného Achnatona. Na závěr návštěva chrámu
v LUXORU, tehdejšího druhého nejdůležitějšího
chrámu ve Vesetu, který byl spojen s Karnakem 2 km dlouhou alejí
sfing. Oběd a vyplutí směrem Edfú, nocleh na
lodi.

5. den zájezdu
Snídaně na lodi. Prohlídka
chrámu v EDFÚ, chrám zasvěcený Hórovi, jednomu z
nejdůležitějších bohů staroegyptského panteonu, chrám byl objeven v
19. stol. a téměř celý se dochoval ve své původní podobě, oběd,
panoramatická plavba Horním Egyptem po
Nilu
. Odpolední návštěva chrámu v KOM
OMBO
, který byl zasvěcen krokodýlímu bohu Sobkovi,
nalezneme zde krásně dochovaný nilometr, který měřil výšku hladiny
Nilu a dle něj se určovala výše daní ve starověkém Egyptě, uvidíme
i slavné reliéfy zobrazující egyptský kalendář nebo chirurgické
nástroje. Večeře a nocleh na lodi.

6. den zájezdu
Snídaně a v brzkých ranních
hodinách fakult. návštěva chrámů v ABÚ SIMBEL.
Cestou k chrámům překročíme obratník Raka, projedeme
NÚBIJSKOU POUŠTÍ a přijedeme ke břehům
NÁSIROVA JEZERA. Monumentální skalní chrámy nechal
vybudovat mocný faraon Ramesse II. pro sebe a svou manželku
Nefertari, kolosální sochy faraonů, reliéfy, které se pojí se
známou bitvou u Kadeše proti Chetitům. Atmosféra tohoto pustého
místa na břehu jezera, hluboko v Núbijské poušti, je skutečně
nezaměnitelná. Návrat na loď, oběd. Odpoledne si zpříjemníme
romantickou projížďkou po Nilu na tradiční lodi
felúka.

7. den zájezdu
Prohlídka
ASUÁNU, nejjižnějšího egyptského města, brány
„černé Afriky“, město, které za koloniálních dob, sloužilo jako
útočiště před zimou pro evropskou smetánku. Dopoledne přejedeme
přes velkou ASUÁNSKOU PŘEHRADU, z jejíž hráze je
krásný výhled na obrovskou vodní plochu Násirova
jezera
, které v délce 500 km zasahuje až do Súdánu. Oběd.
Přeplujeme na OSTROV PHILAE s krásně zachovalým
chrámem bohyně Isis, prohlídka starověkých žulových lomů s
nedokončeným obeliskem a na závěr parfumerie, možnost zakoupení
parfémů, které používala i sama Nefertari. Večeře ve vlaku a noční
přejezd vlakem do Káhiry.

8. den zájezdu
Snídaně ve vlaku. Dopoledne
návštěva SAKKARY, nekropole bývalého
staroegyptského hlavního města Mennoferu. Společně uvidíme známou
Džoserovu stupňovitou pyramidu, nejstarší pyramidu
na světě, sestoupíme do pyramidy faraóna Tetiho,
kde najdeme tajemné texty pyramid a navštívíme i hrobku jeho
nejvyššího vezíra, Mererukovu mastabu. Ze Sakkary
budeme mít výhled na pyramidová pole v Dahšúru a Abusíru, kde
provádí archeologický výzkum Český egyptologický ústav. Po obědě
pokračujeme k návštěvě pyramidového komplexu v
GÍZE, jediný ze sedmi starověkých divů světa,
který se nám dochoval až do současnosti, možnost fakult. návštěvy
nitra samotné CHEOPSOVY PYRAMIDY. Dále uvidíme
známou SFINGU (obří lev s lidskou hlavou), která
byla vytesána z vápencové hory a dodnes hlídá pyramidové pole za
ní. Návštěva papyrusové manufaktury, postup výroby
papyru. Večeře, ubytování.

9. den zájezdu
Průjezd oblastí Nilské delty.
Návštěva ALEXANDRIE, Alexandr Veliký, Caesar,
Kleopatra, slavná knihovna nebo jeden ze sedmi divů starověkého
světa – maják na ostrově Faros, vytvořily ze
starověké Alexandrie legendární, mýty opředené město. Návštěva
rozlehlého podzemního města – katakomb Kom al-Shukafa, které jsou
důmyslným a unikátním římským pohřebištěm, oběd, Serapeum, zastávka
u moderní Alexandrijské knihovny, která je
největší a nejmodernější knihovnou arabského světa. Od knihovny se
naskýtá krásný výhled na pevnost Kajt-Bej, která byla v 15. století
vystavěna na základech jednoho z divů světa – majáku na ostrově
Faros. Návrat do Káhiry, večeře a nocleh. V případě zájmu možná
fakult. návštěva představení Světlo a zvuk u
pyramid.

10. den zájezdu
Po snídani celodenní program v
egyptské metropoli KÁHIŘE, citadela s Alabastrovou
mešitou Mohamada Alího na plošině nad městem, z pevnosti se otevírá
nádherný výhled na celou Káhiru, ale i na pyramidy v Gíze. Průjezd
kolem Káhirské věže a návštěva Egyptského
archeologického muzea
, jedné z nejpůsobivějších
archeologických sbírek na světě, na vlastní oči spatříme
Tutanchamonovu pohřební výbavu z ryzího zlata a
nahlédneme do tváře nejvýznamnějších faraónů ve sbírce královských
mumií. Oběd, návštěva nejstaršího a největšího orientálního bazaru
na světě Khan-el Khalili, úzké uličky, obchůdky, pravá orientální
atmosféra. Zastávka u slavné mešity Al Azhar a
procházka koptskou Káhirou s návštěvou unikátních
kostelů, vč. slavného „visícího“ kostela, kostela sv. Barbory,
Babylon el-Darag aj. V pozdních odpoledních hod. odjezd do
Hurghady, večeře, příjezd v pozdních večerních
hodinách.

11. den zájezdu
Pobyt u moře.
Možnost fakult. výletu lodí na písečný ostrov GIFTUN,
šnorchlování na korálových útesech v tyrkysových vodách Rudého
moře,
výlet zahrnuje oběd. Návrat na ubytování.

12. – 14. den zájezdu
Pobyt
u moře v Hurghadě.

15. den zájezdu
Snídaně, transfer na letiště a
dle let. řádu odlet do ČR.

Cena zahrnuje
 • leteckou přepravu Praha – Hurghada/Káhira a zpět,
 • letištní taxy a poplatky,
 • transfery z/na hotel,
 • dopravu klim. busem v průběhu programu,
 • 14x ubytování (1x nocleh v lůžk. vlaku do Káhiry, 2x ubytování
  v hotelu 4* v Káhiře, 7x ubytování v hotelu 4* v Hurghadě s all
  inclusive, 4x ubytování na lux. lodi 5* s plavbou po Horním
  Nilu),
 • 14x snídani, 13x oběd, 13x večeři,
 • místního průvodce,
 • průvodce CK
 • z důvodu změn v letových řádech může ve výjimečných případech
  dojít ke změně letiště (např. Vídeň). V tomto případě bude
  zabezpečen svoz z/na letiště.
Cena nezahrnuje
 • vízum,
 • fakultativní výlety a vstupné (cca 170 USD),
 • spropitné (cca 40 USD),
 • fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena
  zahrnuje“,
 • v závislosti na změně může být zájezd prodloužen o 1 den. V
  takovém případě bude rozšířen počet ubytování se snídaní a účtován
  povinný příplatek 650,- Kč/os.
Fakultativní příplatek
 • 1lůžk. pokoj 11200 Kč,
 • představení Světlo a zvuk u pyramid 1350 Kč,
 • výlet do Abú Simbel 2650 Kč,
 • lodní výlet na ostrov Giftun 1350 Kč,
 • výlet na čtyřkolkách do pouště za beduíny a jízda na
  velbloudech 1550 Kč,
 • komplex. pojištění vč. připojištění vyššího storna zájezdu 1000
Nástupní místa
11.03. – 25.03. odjezd L2
25.03. – 08.04. odjezd L2
14.10. – 28.10. odjezd L2
28.10. – 11.11. odjezd L2
.

Podnadpis
OKRUH EGYPTEM, ABÚ SIMBEL, PLAVBA HORNÍM EGYPTEM PO NILU
Podnadpis2
POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO EGYPTA 2023 + POBYT V HURGHADĚ
Typ ubytování (např. Hotel ***, Stan …)
hotel
Ikony pro web
oblíbené@tip
Vstupní vízum
POVINNÝ PŘÍPLATEK
Vstupní vízum do Egypta – 25 USD, vyřízení a
platba při příletu na letišti v Egyptě
Na co se můžete těšit
Poznáte to nejlepší z Egypta
Odpočinete si na plážích Rudého moře
Poplujete Horním Egyptem po Nilu vč. ubytování na lux 5* lodi
Překročíte obratník Raka a přejedete Núbijskou pouští k břehům
Násirova jezera
Navštívíte chrámový komplex Abú Simbel i Kom Ombo
Ubytování a stravování
UBYTOVÁNÍ
14x ubytování (1x nocleh v lůžk. vlaku do Káhiry, 2x ubytování v
hotelu 4* v Káhiře, 7x ubytování v hotelu 4* v Hurghadě s all
inclusive, 4x ubytování na lux. lodi 5* s plavbou po Horním
Nilu)

STRAVOVÁNÍ
14x snídaně, 13x oběd, 13x večeře

Vstupné, platby
ORIENTAČNÍ CENY VYBRANÝCH VSTUPŮ
(PLATBA NA MÍSTĚ)

– nitro Cheopsovy pyramidy 13 USD
– královské mumie v Káhirském muzeu 3,40
USD
– Chrám v Luxoru 20 LE
– Tutanchamonova hrobka 40 LE
– Muzeum mumifikace 20 LE
– Egyptské muzeum 50 LE, vstup do sálu s
mumiemi je za 100 LE
– Vstup do údolí králů 30 LE

BAKŠIŠNÉ

v Egyptě je zvykem věnovat za veškeré
poskytnuté služby – (nosiči v hotelu, řidič v autobusu, místní
průvodci, restaurace, apod.) spropitné. Doporučujeme mít u sebe
drobné dolarové bankovky (1 USD) na bakšišné (cca 40 USD).

DOPORUČENÉ KAPESNÉ

dle individuálního zájmu o návštěvu památek
cca 140 USD na vstupné, 40 USD bakšišné, vízum a vstupní taxu +
hotovost pro osobní potřebu

MĚNA A KURZ

1 USD (americký dolar) = 23.411 CZK (česká
koruna)
1 EGP (egyptská libra) = 1.439 CZK (česká
koruna)
1 USD (americký dolar) = 16.273 EGP
(egyptská libra)
Peněžní jednotkou je egyptská libra – LE
nebo LEG (EGP) = 100 piastrů. Bankovky jsou vydávány v hodnotách
200, 100, 50, 20, 10, 5 a 1 librové, bankovky v hodnotě 50 a 25
piastrů jsou v oběhu, nejsou však příliš používané. Mince jsou v
hodnotách 1 EGP a 25, 10, 5 piastrů. Do Egypta je možno vyvážet
jakoukoliv volně směnitelnou měnu v jakémkoliv množství. V hotelích
a některých obchodech lze platit bez problémů cestovními šeky a
eurošeky a rovněž platebními kartami. To ale neplatí na tržištích
ani na výletních lodích po Nilu, kde se platí výhradně hotovými
penězi. Peníze lze měnit v hotelích, směnárnách nebo v bankách bez
poplatku za výměnu. Banky jsou otevřeny od pondělí do pátku od 8:30
do 14:00 hodin.
http://www.kurzy.cz/kurzy-men/nejlepsi-kurzy/EGP-egyptska-libra/

DOLARY, NEBO EURA?
Vezměte si s sebou raději dolary. Dolary mají totiž oproti euru
lepší kurz. Euro Egypťané znají také, ale na spoustě míst s ním
zaplatíte ve stejném kurzu jako s dolary.

Cestovní dokumenty, vízum, očkování, pojištění
CESTOVNÍ DOKUMENTY

Pro vstup a pobyt na území cizího státu
musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke
sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu
je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace
jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR
proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u
zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro
vstup a pobyt nezměnily. Občané ČR cestující do Egyptské arabské
republiky musí mít platný cestovní pas minimálně 6
měsíců od data vstupu do EAR.
Každý účastník zájezdu je osobně odpovědný za dodržování pasových,
celních, zdravotních a dalších předpisů země, do níž cestuje. CK
nepřebírá odpovědnost za vízové povinnosti cizích státních
příslušníků do navštívených zemí. Prosím mějte u sebe několik kopií
cestovního dokladu, popřípadě i v elektronické podobě (např.
uložené v emailové poště). Tyto kopie mohou usnadnit řešení mnoha
situací.

VSTUPNÍ VÍZUM – POVINNÝ PŘÍPLATEK
Vstupní vízum
do Egypta – 25 USD, vyřízení a platba při
příletu na letišti v Egyptě

Cestovní
kancelář REDOK TRAVEL má uzavřenou pojistnou smlouvu č. 1360500204
s pojišťovnou UNIQA a.s.

Pojištění není limitováno věkem účastníka.
Pokud jste si prostřednictvím CK zakoupili komplexní pojištění,
jste pojištěni v následujícím rozsahu:
Pojištění léčebných výloh v zahraničí 7 000
000 Kč
Úrazové pojištění – trvalé následky úrazu
600 000 Kč
Úrazové pojištění – smrt následkem úrazu 300
000 Kč
Úrazové pojištění, nemocniční odškodné
(hospitalizace + nemoc) 600 Kč/den
Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a
věci 3. osoby 5 000 000 Kč
Pojištění zavazadel 20 000 Kč / kus (max.
40.000 Kč)
Pojištění stornovacích poplatků (80%) max.
do výše 15 000 Kč
Při pojistné události v zahraničí je třeba
kontaktovat asistenční službu v Praze – tel: +420 296 333 696, kde
oznámíte, k jaké pojistné události došlo a asistenční služba Vám
poradí, jak dále postupovat. Nezapomeňte s sebou Evropský průkaz
zdravotního pojištění (karta zdravotního pojištění v ČR).
U zájezdů v hodnotě vyšší než 19 000,- Kč
doporučujeme přiobjednat rozšířené připojištění storna zájezdu.
Smluvní vztah vzniká mezi klientem a pojišťovnou, případné pojistné
události řeší klient přímo s pojišťovnou. Součástí pojištění je i
automatické a bezplatné prodloužení platnosti pojištění pro
zpožděný návrat v případě, kdy se pojištěná osoba z důvodu zásahu
vyšší moci (např. uzavření leteckého provozu, živelná pohroma v
místě dovolené, apod.) nemůže vrátit do ČR v původně plánovaném
termínu.
Další informace o pojištění jsou uvedeny na
stránkách www.redok.cz.
Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní
pojištění UCZ/Ces/14 a Rámcovou pojistnou smlouvou.
Pojištěný klient tímto potvrzuje, že se
seznámil s rozsahem pojištění, že převzal Všeobecné pojistné
podmínky pro cestovní pojištění, byl s nimi seznámen a souhlasí s
jejich zněním.

Cestovní kancelář je pojištěna v
souladu se Zákonem č.159/1999 Sb., certifikát pojištění na www.redok.cz.

Časový posun, počasí
ČASOVÝ POSUN

Listopad až březen: o jednu hodinu více než
v ČR
květen až září: o jednu hodinu více než v
ČR
duben a říjen: shodný čas jako v ČR

PODNEBÍ
Egypt leží v subtropickém pásmu severní
Afriky, takže zde vládne velmi suché pouštní počasí s mírnou zimou
a velmi teplým létem. Mimo středomořské pobřeží a oblast delty Nilu
panuje v Egyptě suché a horké klima téměř po celý rok. V Egyptě se
rozeznávají tři roční období. Jednak je to zima, která trvá od 15.
listopadu do 15. března, dále pak první léto od 15. března do
poloviny července a posledním
ročním obdobím je druhé léto, které přichází
v polovině července a trvá až do 15. listopadu.
Nejvhodnější doba pro výlety po Egyptě je
období zimy, kdy jsou teploty mírnější, a tak tu není tak sucho a
vedro. V období prvního léta jsou teploty ještě snesitelné, takže
do poloviny července vřele doporučujeme navštívit Egyptská
letoviska. Nejteplejším obdobím je druhé léto, kdy se do Egypta
vydávají jen opravdoví milovníci parných slunečních dnů. Optimální
doba k návštěvě Egypta za účelem cestování a poznávání je mezi
říjnem a dubnem, kdy průměrné denní teploty dosahují v Káhiře 24
°C, v Hurghadě 26 °C a voda Rudého moře má okolo 23 °C.

Doplňující info k zájezdu
ELEKTRICKÉ ADAPTÉRY
Redukci do zásuvek nebudete v hotelu potřebovat. Místní systém je
220 V / 50 Hz, zásuvky jsou tedy stejné jako v České republice.

VELVYSLANECTVÍ A
KONZULÁTY

Pokud ztratíte pas nebo potřebujete jinou pomoc, spojte se s
velvyslanectvím nebo konzulátem.

Velvyslanectví Káhira – Embassy of
the Czech Republic
4, Dokki Street, 12511 Giza,
Cairo
Telefon: +20 2 3333 9700 (hlasový strom), +20 2 3333 9701
(operátor), +20 2 3333 9702 (sekretariát velvyslance)
Fax: +202/37485892
Nouzová linka: +20122/742 7513
E-mail: cairo@embassy.mzv.cz
Provozní hodiny: úřadu neděle – čtvrtek 08.00 – 16.30
Úřední hodiny KO pro veřejnost: pondělí – čtvrtek 09.00 –
12.00

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

Tel. předvolba: +20
Stálá služba policie: 122
První pomoc: 123
Turistická policie: 126
Hasiči v Káhiře: 125
Hasiči v Alexandrii: 180
V Káhiře možno volit pro ambulanci ještě
5770406, 5770365, 5770123, v Gize 5615551

JAZYK
Oficiálním jazykem je arabština. V turistických střediscích, v
hotelích a s mladšími lidmi se dorozumíte anglicky, francouzsky,
německy a rusky.

FOTOGRAFOVÁNÍ

Fotografování v Egyptě je zakázáno uvnitř
staroegyptských hrobek. Kromě toho je zakázáno fotit objekty
strategického významu, tedy především vojenská a policejní
zařízení, mosty či železnice. Fotografujete-li místní lidi, vždy je
požádejte o souhlas.

VODA
Vodu pouze balenou. Myslete na neustálý
přísun vody. V Egyptě je velmi suché a horké počasí a bezpočet
cestovatelů každý rok na vlastní kůži okusí útrapy a rizika spojená
s dehydratací. Noste proto láhev balené vody stále s sebou a
dostatečně pijte. Vodu z vodovodu k pití nikdy nepoužívejte.
Vyvarujte se také ledu v nápojích.

ZDRAVOTNÍ PÉČE

Zdravotnický systém EAR se opírá o síť
státních a soukromých ambulantních zařízení a nemocnic. Oba druhy
zdravotnických zařízení poskytují všeobecnou, odbornou a
stomatologickou péči, včetně první pomoci. Zdravotnická zařízení
(bez ohledu na druh vlastnictví) mají nejméně dva ceníky služeb.
Ten pro domácí klientelu je přizpůsoben příjmům průměrné egyptské
rodiny. Ceník pro cizince vychází z jejich předpokládaných příjmů.
Další ceníky zohledňují dlouhodobé dohody o poskytování péče
jednotlivými zařízeními.
Zdravotnické služby ve státních nemocnicích
mají, z pohledu evropského standardu, nízkou úroveň. Poskytovanou
péči navíc znehodnocují pobyty příbuzných na pokoji a chodbách.
Proto jsou cizincům doporučovány služby soukromých nemocnic, které
jsou podstatně nákladnější, avšak péče a služby jsou na mnohem
vyšší úrovni než ve státních zařízeních. Zacházení s pacienty je na
soukromých klinikách lépe organizováno a je zajištěna například
pooperační péče mnohem vyššího standardu než ve státních
nemocnicích. Nicméně ani v soukromých zařízeních nedosahuje
hygienická úroveň, ošetřovatelská péče a mnohdy i odborné služby
standardu běžného v ČR.
Orgány místní hygienické služby nevyžadují
pro pobyt v Egyptě žádné závazné očkování. Mezinárodní očkovací
průkaz není proto při vstupu do země požadován. Nicméně dle
doporučení WHO (Světové zdravotnické organizace) patří k ochraně
každého cestovatele do této oblasti očkování proti hepatitis A, B a
břišnímu tyfu.

Střevní potíže a co s
tím?

Faraónova pomsta postihne 80 % turistů.
Zapomeňte na české prášky a raději si dojděte do místní lékárny pro
Antinal nebo Drotazide. Ty vám zaberou určitě.

OSOBNÍ VĚCI

Doporučujeme: Vezměte s sebou
kvalitní fotokopie svého pasu – stranu s
fotografií, pro případ ztráty pasu. Vzhledem k tomu, že případné
vyřízení náhradního cestovního dokladu je komplikované,
doporučujeme pas mít uložen vždy tak, aby nemohlo dojít k jeho
ztrátě nebo odcizení. Stejně tak doporučujeme mít většinu peněz
uloženou odděleně.
Plavky, dále klobouk a brýle proti slunci,
repelent (je možné zakoupit na místě, bývají účinnější), krém na
opalování, šátek pro ženy při vstupu do svatyní a mešit. Je dobré
mít vždy u sebe dezinfekční gel na ruce, vlhčené ubrousky či
toaletní papír. Celkově doporučujeme přiměřené, decentní oblečení
jak pro muže, tak pro ženy (ženy delší sukně nebo volné kalhoty či
„tříčtvrťáky“, muži bermudy aspoň ke kolenům nebo raději
tříčtvrteční kalhoty).
Vezměte s sebou jedny pohodlné boty na
chození při prohlídkách – ideální jsou trekové sandály.
!!! Praktické může být pohodlné teplejší
oblečení na večer (tepláky+triko s dlouhým rukávem, mikina, teplé
ponožky)
Doporučujeme vybavit osobní lékárničku
nejenom léky, které pravidelně užíváte, ale také analgetika a léky
na žaludeční a střevní potíže (Endiaron, Smecta, Hylac…). Léky na
žaludeční potíže lze v případě nutnosti koupit na místě a bývají
účinnější, ostatní (Ibalgin, antibiotika, naplásti, atd.) je lepší
si přivézt.

CELNÍ A DEVIZOVÉ
PŘEDPISY

Do EAR je zakázán dovoz potravin, alkoholu,
pornografie, zbraní a všech druhů drog. Je nutno připomenout, že je
striktně zakázán vývoz památek a zlata v nezpracované podobě.
Postihy za prodej a přechovávání drog jsou přísné a pohybují se
řádově v desítkách let odnětí svobody. Za nedovolené držení drog
může být udělen i trest smrti.
Mnoho léků a podpůrných prostředků podléhá
přísnému režimu kontroly, zejména pokud jde o jejich vývoz z
Egypta.
Turista přijíždějící do EAR má právo na
nákup zboží z bezcelních obchodů (Duty Free Shops) v určité
kumulované výši (na aktuální částku se doporučuje v případě zájmu
zeptat pracovníka egyptské celní služby při příletu/příjezdu do
Egypta) za kalendářní rok na letišti a vybraných místech v Káhiře a
Alexandrii do 24 hodin po příletu.
Institut povinné směny valut v EAR
neexistuje. Nedoporučuje se měnit peníze na černém trhu vzhledem k
možným postihům ze strany místních orgánů a také vzhledem k
bezpečnostním rizikům pro cizince. Finanční prostředky je lépe
směňovat v místech k tomu určených (banky, směnárny mezinárodních
hotelů, soukromé směnárny).
převzato z databáze Informace pro turistické
cesty konzulárního odboru MZV

DOPORUČENÍ PRO
TURISTY

•Nepijte vodu z vodovodu, doporučujeme
kupovat vodu balenou, můžete tak předejít zažívacím potížím.
•Vzhledem k tomu, že Egypťané mají zcela
odlišnou mentalitu od té naší, buďte, prosím, tolerantní a
respektujte tento fakt. Berte jej jako součást poznávání jejich
země nabité památkami.
•Zejména pojetí času nám může někdy působit
potíže.
• Egypťané jsou značně spontánní, přátelští
a družní. Jednání je obvykle velmi srdečné a vstřícné. Bohužel se
naučili na turisty pohlížet jako na boháče s naditou peněženkou. Za
sebemenší službu vyžadují bakšiš a výjimečně se dokáží i nepříjemně
prosazovat. Zvlášť v některých objektech se můžete setkat s
množstvím především dětí prodávajících drobné suvenýry, které jsou
velmi neodbytné. Prosíme v těchto případech o trpělivost a
pochopení.

DOPORUČENÍ PRO TURISTY – DROZD
DROZD –
Registrace občanů při cestách do zahraničí
http://drozd.mzv.cz
Projekt „Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách
do zahraničí (DROZD) umožňuje českým občanům poskytovat na
dobrovolném základě informace o svém plánovaném pobytu v
zahraničí.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Prosíme o důkladné označení Vašich zavazadel Vaším jménem a CK
REDOK
• Účastníci zájezdu jsou povinni být v
průběhu celého zájezdu na smluveném místě a ve stanovenou dobu,
kterou určí průvodce. Nelze, aby z důvodu vaší nedochvilnosti byli
ostatní klienti kráceni na svých právech, jak v oblasti poznávání,
ubytování, stravování a dalších. V případě jakékoliv nedochvilnosti
informujte prosím neodkladně průvodce zájezdu. V místech srazu čeká
autobus max. 30 min., při definitivním odjezdu do ČR pak maximálně
1 hod. V případě, že jde o letecké zájezdy, návaznost na trajekt
apod. je zde čekací doba pouze 30 min.). Cestovní kancelář ani
dopravce za těchto okolností nenesou žádnou morální ani finanční
zodpovědnost.
• CK nepřebírá odpovědnost za jednání
cestujících, které by bylo v rozporu se zákony příslušné
země.
• Služby nečerpané vlastní vinou propadají
bez náhrady.
• Do autobusu doporučujeme pohodlné
oblečení, příruční zavazadlo a event. malý polštářek pod hlavu či
deku.
• Je povolen převoz zavazadel do hmotnosti
15 kg/os. V případě nadváhy nemusí být zavazadla převzata k
přepravě. Rovněž nebudou převzata balení minerálních vod či jiných
nápojů.
• Při odchodu z autobusu na výletech, při
prohlídkách apod., neponechávejte v autobuse finanční prostředky,
osobní doklady, platební karty, fotoaparáty, kamery aj. cenné věci.
Dopravce ani CK neodpovídá za jejich případnou ztrátu nebo
odcizení.
• Nezapomeňte vzít s sebou léky, které
užíváte, pohodlnou obuv, deštník nebo pláštěnku a dobrou
náladu.
• CK si vyhrazuje právo z organizačních
důvodů změnit místo ubytování dle Všeobecných smluvních
podmínek.

V současné situaci je nutné počítat se zvýšenou kontrolou na
hranicích a je pro nutné dodržet množství alkoholu a cigaret
deklarované v odbavení.

Program zájezdu
dle katalogu, může být však
přizpůsoben časovému limitu na trase, počasí, nepředvídatelným
okolnostem na cestě i po dobu konání zájezdu. Změna programu
vyhrazena!

DŮLEŽITÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE LETECKÉ PŘEPRAVY

Co si můžete vzít do příručního
zavazadla:
Je nepřípustné brát na palubu letadla nože,
nůžky, pilníky a jiné předměty ostré povahy, střelné zbraně a
jejich imitace, tupé předměty (obušky apod.), které mohou být
využity jako zbraň, jakékoli výbušné a hořlavé látky, jakékoli
chemické nebo toxické látky. Dále je zakázáno brát na palubu
jakékoliv vlastní tekutiny (voda, nápoje, sirupy, polévky), krémy,
oleje, roztoky, spreje, parfémy, mascara, gely vlasové a sprchové,
tlakové nádoby, holicí pěny, deodoranty, pasty a zubní pasty,
krémy, směsi kapalných a pevných látek apod. Tyto předměty je nutno
umístit do zavazadel k odbavení. Uvedené tekutiny a gely mohou být
přepravovány pouze: v jednotlivých baleních o maximálním objemu
100ml umístěných v jediném průhledném, opakovaně uzavíratelném
plastovém sáčku o maximálním objemu 1 litr a předložené k
samostatné kontrole mimo kabinové zavazadlo. Tekutiny, které můžete
mít v kabinovém zavazadle bez omezení: léky a dietní jídlo
(doporučuje se lékařský předpis nebo potvrzení). Kapalné léky mohou
být převáženy v objemu větším než 100 ml, pokud je cestující
potřebuje během cesty ze zdravotních důvodů. Tyto léky musíte
nahlásit zvlášť během bezpečnostní kontroly na letišti.


Doplňující postupy bezpečnostních kontrol

Evropská komise zavádí povinné vyjímání
elektronických zařízení (notebooky, rádia apod.) a jejich
samostatnou detekční kontrolu. Ta se týká i svrchního oblečení
(bund, kabátů apod.). Tato opatření jsou na letišti Václava Havla
už aplikována a opatření EU nebude mít vliv na stávající průběh
kontrol.

Více informací o bezpečnostních pravidlech
letiště Praha: https://www.prg.aero/bezpecnostni-pravidla

Doprava na/z letiště v Praze

Každý účastník si zajišťuje sám. Na letiště je možné se dopravit
autobusem MHD č. 119 ze stanice metra A „nádraží Veleslavín“ nebo
ze stanice metra B „Zličín“ autobusem č. 100.


Parkování nejblíže letišti Václava Havla v Praze

Ve spolupráci se společností GO Parking
můžete využít prostřednictvím následujícího odkazu
https://www.goparking.cz/rezervace/krok1/?promo=red026,
popřípadě navštívit přímo oficiální stránky www.goparking.cz
Při uvedení promokódu RED026 získáte slevu na parkování na
chráněném a hlídaném parkovišti. Na letiště a z letiště vás odveze
BEZPLATNĚ mikrobus společnosti GO Parking – více na www.goparking.cz

Zjistit termíny a ceny

Zájezdy 2022...