Itálie – Apulie, Basilicata A Kalábrie

Anotace
Putování s Michalem Hrazdilem po Apulii, Basilicatě a Kalábrii. Náš
okruh mapuje méně známá místa nejzazšího italského jihu. Postupně
vám představíme 12 měst, každé se specifickou polohou, podobou a
atmosférou. Vezmeme vás na ochutnávky atraktivní přírodní scenérie
i gastronomických specialit. Uvidíme erupce sopky, budeme se plavit
podél krasových jeskyní, koupat ve třech mořích a navštívíme
jeskynní obydlí i „šmoulí“ domečky „trulli“. Seznámíme se s
historií, architekturou, sochami, freskami i předměty denní potřeby
starověkého Řecka. Ukážeme vám architekturu, která je výsledkem
střetávání západního a východního ducha.

Poznávací zájezd do Itálie – Apulie, Basilicata a Kalábrie provází
Mgr. Michal Hrazdil

Bari – Castel del Monte – Matera – Alberobello – Lecce –
Otranto – poloostrov Salento – mys Leuca – Gallipoli – Morano
Calabro – Capo Vaticano – Stromboli – Panarea – Skylla – Reggio di
Calabria – Pentedattilo – Gerace – Tropea – Maratea –
Paestum

Program zájezdu
1. den zájezdu
Odlet z Prahy do BARI dle let. řádu. Transfer z
letiště na hotel.

2. den zájezdu
Připojení skupiny k autobusovému zájezdu u hotelu. Fakultativní
výlet za památkami v okolí Bari: do města MATERA
(UNESCO, výjimečná jeskynní obydlí ve čtvrti Sassi (kamenné domy a
kostely vytesané v jeskyních a na útesech), před odjezdem na
ubytování exteriér záhadného hradu CASTEL DEL
MONTE
(UNESCO). Ubytování v oblasti Alberobella.

3. den zájezdu
Prohlídka ALBEROBELLA (UNESCO), pohádkového města
s více než 1400 trulli, bílých kónických staveb, které připomínají
domky pohádkových šmoulů. Barokní město LECCE,
jedinečná architektura, bazilika Santa Croce, římské památky a
zbytek dne strávíme v nejvýchodnějším italském městě
OTRANTO (UNESCO), malebné historické centrum,
které svírají středověké hradby. Středověká mozaika na podlaze
katedrály nemá jinde v jižní Itálii obdoby. Pláž v Otrantu byla v
roce 2000 vyhlášena za nejčistější městskou pláž v Itálii. Možnost
koupání v Jaderském moři nebo procházky k působivému bauxitovému
jezírku. Večer příjezd na hotel – poloostrov Salento, možnost
večeře.

4. den zájezdu
Celodenní okruh po
poloostrově SALENTO, který na mapě představuje
podpatek „italské boty“. Procházka k romantickému majáku na
OTRANTSKÉM MYSU, nejvýchodnějším cípu celé Itálie.
Zastávky v soutěsce CIOLO a na mysu
LEUCA
, kde stojí poutní bazilika Panny Marie a mohutný
maják. Vyhlídka na rozhraní Jaderského a Jónského moře. Možnost
výletu bárkou podél pobřeží a četných jeskyní. Vykoupání v Jónském
moři na MALEDIVSKÉ PLÁŽI, která má exotické
zbarvení, jak napovídá její jméno. V podvečer zastávka v
GALLIPOLI, které se nachází na ostrůvku v Jónském
moři, fakult. nákup a ochutnávka místního olivového oleje. Návrat
na hotel.

5. den zájezdu
Basilicata a Kalábrie. Prohlídka
malebného horského městečka MORANO CALABRO, které
je vstupní bránou do Kalábrie, křivolaké strmé uličky, středověký
hrad, výhledy na pohoří Monte Pollino. K večeru příjezd do oblasti
Capo Vaticano na pobřeží Tyrhénského moře na
jihozápadě Kalábrie. Nocleh v hotelu, možnost večeře.

6. den zájezdu
Pobyt u moře, individuální volno v CAPO
VATICANO
, úchvatné prostředí, okolí vybízí k procházkám k
zálivu s písečnými plážemi mezi majestátními útesy. Pro zájemce
fakultativní výlet na ostrovy PANAREA a
STROMBOLI. Panarea nabízí bílou kubickou
architekturu, pestrou subtropickou vegetaci, skalní vulkanické
útvary, vyhlášenou pláž Zimmari, výhledy na
vulkanická skaliska a ostrůvky v okolním moři. Na Stromboli
procházka po bílých vesnicích, možnost koupání na černé
vulkanické pláži
a po setmění poplujeme pozorovat zářivé
erupce činné sopky u svahu Sciara dell Fuoco (cca
65 €). Návrat na hotel.

7. den zájezdu
Pobyt u moře
nebo celodenní fakultativní výlet po Kalábrii
podél nejjižnějšího pobřeží Apeninského poloostrova: mytická
SKYLLA (šestihlavá obluda z Odyssey) s pitoreskním
rybářským městečkem a pěknou pláží, MESSINSKÁ
UŽINA
mezi Kalábrií a Sicílií i Tyrhénským a Jónským
mořem, největší kalábrijské město REGGIO DI
CALABRIA
s nejkrásnější italskou promenádou a muzeem
antiky (2500 let staré bronzové sochy válečníků), městečko duchů
PENTEDATTILO, pobřeží Jónského města a středověké
normanské město na skále GERACE. Návrat na
hotel.

8. den zájezdu
Pobyt u moře, individuální volno. Procházka na
romantické útesy Capo Vaticano.

9. den zájezdu
Prohlídka malebného městečka TROPEA, které je pro
svou jedinečnou polohu na pískovcové skále nad mořem označováno
jako „barokní balkón Kalábrie“, ochutnávka místní speciality,
feferonkový salám Nduja. Pokračujeme podél západního pobřeží
Kalábrie až do regionu Basilicata. Zastávka nad malebným městečkem
MARATEA, výjezd ke gigantické soše Krista na
vysokém kopci nad mořem. Přejezd na ubytování do oblasti Paestum –
Battipaglia.

10. den zájezdu
Dopoledne pobyt u moře nebo
individuální volno v městečku PAESTUM, variantně
odjedeme místní dopravou k prohlídce jedinečně zachovalých
starověkých řeckých chrámů v Paestum. Odpoledne
odjezd na hotel u Říma, nocleh.

11. den zájezdu
Transfer na letiště a odlet do Prahy.

Cena zahrnuje
 • leteckou dopravu Praha – Bari, Řím – Praha vč. letištních
  tax,
 • transfery z/na letiště,
 • dopravu lux. klim. busem,
 • 10x ubytování v hotelu*** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (1x
  v Bari, 1x v oblasti Alberobello, 2x na poloostrově Salento, 4x
  oblast Capo Vaticano, 1x oblast Paestum, 1x hotel u Říma),
 • 10x snídani,
 • průvodce CK
Cena nezahrnuje
 • vstupné, fakultativní výlety, pobytové taxy na hotelech a vše
  ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek
 • 1lůžk. pokoj 8000 Kč (povinné při nedoobsazení),
 • 8x večeře 2000 Kč nebo 4x večeře 1000 Kč v Capo Vaticano,
 • výlet 7. den 750 Kč (min. 20 účastníků),
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 690 Kč
Nástupní místa
20.07. – 30.07. Odjezd L2
07.09. – 17.09. Odjezd L2
Podnadpis
PODPATEK A ŠPIČKA ITALSKÉ BOTY + STROMBOLI A KOUPÁNÍ VE TŘECH
MOŘÍCH
Podnadpis2
POBYTOVĚ POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO JIŽNÍ ITÁLIE 2023
Typ ubytování (např. Hotel ***, Stan …)
hotel
Ikony pro web
oblíbené@tip
Doprava
letecky, v destinaci klimatizovaným autobusem.
Ubytování a stravování
UBYTOVÁNÍ
10x ubytování v hotelu ***/**** ve 2lůžk. pokojích s příslušenstvím

STRAVOVÁNÍ
10x snídaně. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a
prostředků.

Vstupné, platby
ORIENTAČNÍ CENY VSTUPŮ (z r. 2020)
– ceny v EUR (€)

Castel del Monte – interiér 10 €
Výlet místní dopravou do Matery cca 25 €
Matera – návštěva jeskynního obydlí 3,50 €
Alberobello – návštěva Trulli 1 €
Otranto – Aragonský hrad 5 €, v případě probíhající výstavy je
vstupné vyšší
Otranto – bárka podél poloostrova Salento s exkurzí po jeskyních
cca 25 €
Maratea – socha 1 €
Paestum – místní doprava cca 8 €
Paestum – archeologický park 12 €

Vstupy během fakult.
výletů:
Stromboli – lodní výlet cca 65 €
Reggio – archeologické muzeum 8 €
Gerace – turist. vláček 2 €
Gerace – katedrála 3 €

K zakoupení předem v CK:
výlet 7. den 550 Kč
(fakultativní výlet po Kalábrii podél nejjižnějšího pobřeží
Apeninského poloostrova)

DOPORUČENÉ KAPESNÉ
Doporučujeme na vstupy cca 150 €, není podmínkou všechny objekty
navštívit. Další kapesné dle vlastního uvážení. Vstupné do
navštívených objektů, vláčky, lanovky, MHD, lodičky, trajekty na
ostrovy u výletů nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, pokud není v
odstavci „cena zahrnuje“ výslovně uvedeno jinak.

UPOZORNĚNÍ
Do kostelů není vhodné jít s holými rameny a v šortkách, může se
Vám stát, že nebudete vpuštění dovnitř. Doporučujeme mít sebou
turistickou obuv a turistické oblečení.

MĚNA A KURZ
EURO (značení €), 1 € = cca 26 Kč
http://www.kurzy.cz/kurzy-men/nejlepsi-kurzy/EUR-euro

Cestovní dokumenty, vízum, očkování, pojištění
CESTOVNÍ DOKUMENTY
Na cestu nezapomeňte platný cestovní doklad. I když jsme od 1. 5.
2004 členy EU a pro cesty na území EU stačí občanský průkaz (jen
tzv. karta, od 1. 1. 2006 jen se čtecí zónou), doporučujeme všem
vzít s sebou raději platný cestovní pas. CK nemůže přebírat
odpovědnost za úspěšné odbavení svých klientů při přejezdech.
Prosím, nezapomeňte, že vaše cestovní pasy musí být platné ještě
alespoň půl roku po návratu z dovolené. Dle vyjádření MV ČR je
občanský průkaz cestovním dokladem pouze pro držitele dokladu.
Každý účastník zájezdu je osobně odpovědný za dodržování pasových,
celních, zdravotních a dalších předpisů země, do níž cestuje. CK
nepřebírá odpovědnost za vízové povinnosti cizích státních
příslušníků do navštívených zemí. Prosím mějte u sebe několik kopií
cestovního dokladu, popřípadě i v elektronické podobě (např.
uložené v emailové poště). Tyto kopie mohou usnadnit řešení mnoha
situací.

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ (ZA PŘÍPLATEK)
Každý účastník zájezdu je povinen vycestovat do zahraničí s
cestovním pojištěním.

Cestovní kancelář REDOK TRAVEL má uzavřenou pojistnou
smlouvu č. 1360500204 s pojišťovnou UNIQA a.s.

Pojištění není limitováno věkem účastníka. Pokud jste si
prostřednictvím CK zakoupili komplexní pojištění (nebo je již
zahrnuto v ceně zájezdu), jste pojištěni v následujícím
rozsahu:
Pojištění léčebných výloh v zahraničí 7 000 000 Kč
Úrazové pojištění – trvalé následky úrazu 600 000 Kč
Úrazové pojištění – smrt následkem úrazu 300 000 Kč
Úrazové pojištění, nemocniční odškodné (hosp.+nemoc) 600 Kč/den
Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci 3. osoby 5 000 000

Pojištění zavazadel 20 000 Kč/ks (max. 40 000 Kč)
Pojištění storna zájezdu 15 000 Kč (spoluúčast klienta 20%)

Při pojistné události v zahraničí je třeba kontaktovat asistenční
službu v Praze – tel: +420 296 333 696, kde oznámíte, k jaké
pojistné události došlo a asistenční služba Vám poradí, jak dále
postupovat. Nezapomeňte s sebou Evropský průkaz zdravotního
pojištění (karta zdravotního pojištění v ČR). Smluvní vztah vzniká
mezi klientem a pojišťovnou, případné pojistné události řeší klient
přímo s pojišťovnou. Součástí pojištění je i automatické a
bezplatné prodloužení platnosti pojištění pro zpožděný návrat v
případě, kdy se pojištěná osoba z důvodu zásahu vyšší moci (např.
uzavření leteckého provozu, živelná pohroma v místě dovolené,
apod.) nemůže vrátit do ČR v původně plánovaném termínu. Pojištění
léčebných výloh a asistenčních služeb zahrnuje i pojištění
plážových adrenalinových aktivit, které si pojištěný může zakoupit
podle svého zájmu přímo na pláži (např. jízda na vodním skútru,
jízda na banánu, jachting, parasailing, vodní lyžování, potápění s
instruktorem, apod.). Pojištění storna obsahuje i pojištění z
důvodu nedobrovolné ztráty zaměstnání a pojištění nevyužité
dovolené. Další informace o pojištění jsou uvedeny na stránkách
www.redok.cz.
Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní
pojištění UCZ/Ces/14 a Rámcovou pojistnou smlouvou. Pojištěný
klient tímto potvrzuje, že se seznámil s rozsahem pojištění, že
převzal Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění, byl s
nimi seznámen a souhlasí s jejich zněním.

Cestovní kancelář je pojištěna v souladu se Zákonem
č.159/1999 Sb., certifikát pojištění na www.redok.cz
.

Doplňující info k zájezdu
ELEKTRICKÉ ADAPTÉRY
Síťové napětí v Itálii je jako v České republice 220 V. Zástrčky
mají dva kolíky s kruhovým průřezem. Ve většině hotelů najdete
zásuvky pro holicí strojky, nabíječky mobilních telefonů i fény.
Euroadaptér (většinou se dá půjčit na recepcích hotelů či
campingů).

VELVYSLANECTVÍ A KONZULÁTY
Pokud ztratíte pas nebo potřebujete jinou pomoc, spojte se s
velvyslanectvím nebo konzulátem.

Velvyslanectví ČR v Římě – Ambasciata della Repubblica
Cecca

Via dei Gracchi 322, 00 192 Roma
Tel: 0039 06 360 95 71-3
Fax: 0039 06 324 44 66
Nouzová linka: 0039 335 310 450
E-mail: rome@embassy.mzv.cz
úřední hodiny: Po, Út, Čt 10.00 – 12.00

Itálie – Honorární konzulát Neapol /Napoli/
Consolato Onorario della Repubblica Ceca
Corso Umberto I, 275, 80138 Napoli
Tel.: 0039 081 268784
Fax: 0039 081 267336
E-mail: naples@honorary.mzv.cz
Konzulární působnost: kraje Campania, Basilicata a Calabria
úřední hodiny: Po-Pá 10.00 – 12.00

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
Karabiníci (krádeže, přepadení, vykradení auta…): 112
Záchranná služba: 118
Požárníci: 115
Policie: 113
Směrové číslo z Itálie do ČR: 00420
Směrové číslo z ČR do Itálie: 0039

DOPORUČENÍ PRO TURISTY
DROZD – Registrace občanů při cestách do zahraničí
http://drozd.mzv.cz
Projekt „Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách
do zahraničí (DROZD) umožňuje českým občanům poskytovat na
dobrovolném základě informace o svém plánovaném pobytu v
zahraničí.

ZÁKAZ KOUŘENÍ
Od 10. ledna 2005 zakázala Itálie kouření ve všech uzavřených
veřejných prostorách a na všech pracovištích. Výjimka ze zákazu
platí pro oddělené kuřárny, které splňují zadané technické
parametry.
Za porušení hrozí vysoké pokuty.

CELNÍ A DEVIZOVÉ PŘEDPISY
Zboží určené pro vlastní potřebu nebo dárky, které byly získány v
členské zemi Evropské unie, lze dovážet volně. Bezcelní dovoz
dárků: 175 Eur/osoba (děti do 15 let jen 90 Eur). Dovoz alkoholu a
tabákových výrobků je možný od 17 let. Za množství pro vlastní
potřebu je považováno 200 ks cigaret nebo 50 ks doutníků nebo 250 g
tabáku, 1 litr alkoholu, 2 litry vína nebo 1 litr vína s obsahem
alkoholu nad 22 %. Dále je možno dovézt 50 ml parfému, 250 g
toaletní vody, 500 g kávy a 100 g čaje. Hotovost nad 10 000 Eur je
nutno na hranicích deklarovat. Je zakázán dovoz i vývoz drog a
jiných omamných prostředků, střelných zbraní a výbušnin. Je zakázán
také dovoz pohonných hmot v kanystrech, jinak hrozí sankce nejméně
ve výši 7 746 Euro a trest odnětí svobody v délce 6 měsíců až 3
roky. Bez zvláštního povolení se nesmí vyvážet jakékoliv předměty
starší sto let. Platí zákaz vývozu ohrožených druhů živočichů,
rostlin a přírodnin.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Prosíme o důkladné označení Vašich zavazadel Vaším jménem a CK
REDOK
• Účastníci zájezdu jsou povinni být v
průběhu celého zájezdu na smluveném místě a ve stanovenou dobu,
kterou určí průvodce. Nelze, aby z důvodu vaší nedochvilnosti byli
ostatní klienti kráceni na svých právech, jak v oblasti poznávání,
ubytování, stravování a dalších. V případě jakékoliv nedochvilnosti
informujte prosím neodkladně průvodce zájezdu. V místech srazu čeká
autobus max. 30 min., při definitivním odjezdu do ČR pak maximálně
1 hod. V případě, že jde o letecké zájezdy, návaznost na trajekt
apod. je zde čekací doba pouze 30 min.). Cestovní kancelář ani
dopravce za těchto okolností nenesou žádnou morální ani finanční
zodpovědnost.
• CK nepřebírá odpovědnost za jednání
cestujících, které by bylo v rozporu se zákony příslušné
země.
• Služby nečerpané vlastní vinou propadají
bez náhrady.
• Do autobusu doporučujeme pohodlné
oblečení, příruční zavazadlo a event. malý polštářek pod hlavu či
deku.
• Je povolen převoz zavazadel do hmotnosti
15 kg/os. V případě nadváhy nemusí být zavazadla převzata k
přepravě. Rovněž nebudou převzata balení minerálních vod či jiných
nápojů.
• Při odchodu z autobusu na výletech, při
prohlídkách apod., neponechávejte v autobuse finanční prostředky,
osobní doklady, platební karty, fotoaparáty, kamery aj. cenné věci.
Dopravce ani CK neodpovídá za jejich případnou ztrátu nebo
odcizení.
• Nezapomeňte vzít s sebou léky, které
užíváte, pohodlnou obuv, deštník nebo pláštěnku a dobrou
náladu.
• CK si vyhrazuje právo z organizačních
důvodů změnit místo ubytování dle Všeobecných smluvních
podmínek.

V současné situaci je nutné počítat se zvýšenou kontrolou na
hranicích a je pro nutné dodržet množství alkoholu a cigaret
deklarované v odbavení.

Program zájezdu
dle katalogu, může být však
přizpůsoben časovému limitu na trase, počasí, nepředvídatelným
okolnostem na cestě i po dobu konání zájezdu. Změna programu
vyhrazena!

DŮLEŽITÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE LETECKÉ
PŘEPRAVY

Co si můžete vzít do příručního
zavazadla:
Je nepřípustné brát na palubu letadla nože,
nůžky, pilníky a jiné předměty ostré povahy, střelné zbraně a
jejich imitace, tupé předměty (obušky apod.), které mohou být
využity jako zbraň, jakékoli výbušné a hořlavé látky, jakékoli
chemické nebo toxické látky. Dále je zakázáno brát na palubu
jakékoliv vlastní tekutiny (voda, nápoje, sirupy, polévky), krémy,
oleje, roztoky, spreje, parfémy, mascara, gely vlasové a sprchové,
tlakové nádoby, holicí pěny, deodoranty, pasty a zubní pasty,
krémy, směsi kapalných a pevných látek apod. Tyto předměty je nutno
umístit do zavazadel k odbavení. Uvedené tekutiny a gely mohou být
přepravovány pouze: v jednotlivých baleních o maximálním objemu
100ml umístěných v jediném průhledném, opakovaně uzavíratelném
plastovém sáčku o maximálním objemu 1 litr a předložené k
samostatné kontrole mimo kabinové zavazadlo. Tekutiny, které můžete
mít v kabinovém zavazadle bez omezení: léky a dietní jídlo
(doporučuje se lékařský předpis nebo potvrzení). Kapalné léky mohou
být převáženy v objemu větším než 100 ml, pokud je cestující
potřebuje během cesty ze zdravotních důvodů. Tyto léky musíte
nahlásit zvlášť během bezpečnostní kontroly na letišti.


Doplňující postupy bezpečnostních kontrol

Evropská komise zavádí povinné vyjímání
elektronických zařízení (notebooky, rádia apod.) a jejich
samostatnou detekční kontrolu. Ta se týká i svrchního oblečení
(bund, kabátů apod.). Tato opatření jsou na letišti Václava Havla
už aplikována a opatření EU nebude mít vliv na stávající průběh
kontrol.

Více informací o bezpečnostních pravidlech
letiště Praha: https://www.prg.aero/bezpecnostni-pravidla


Doprava na/z letiště v Praze

Každý účastník si zajišťuje sám. Na letiště je možné se dopravit
autobusem MHD č. 119 ze stanice metra A „nádraží Veleslavín“ nebo
ze stanice metra B „Zličín“ autobusem č. 100.


Parkování nejblíže letišti Václava Havla v Praze

Ve spolupráci se společností GO Parking
můžete využít prostřednictvím následujícího odkazu
https://www.goparking.cz/rezervace/krok1/?promo=red026,
popřípadě navštívit přímo oficiální stránky www.goparking.cz
Při uvedení promokódu RED026 získáte slevu na parkování na
chráněném a hlídaném parkovišti. Na letiště a z letiště vás odveze
BEZPLATNĚ mikrobus společnosti GO Parking – více na www.goparking.cz

Ohlasy klientů

20.9.2022
Dobrý den,
právě jsme se vrátili ze zájezdu do jižní Itálie.
Zájezd byl velmi dobře naplánován a realizován. Poskytnuté služby
byly na velmi dobré úrovni. Poměr cena – výkon byl nadstandardní ve
prospěch toho, co jsme získali. Průvodce Mgr. Hrazdil byl jako
obvykle třešničkou na dortu. Velmi obohatil naše znalosti dějěpisu
a zeměpisu.
Děkujeme, manželé P.

8.8.2022
Dobrý den,
tento zájezd na jih Itálie jsme si s dcerou opravdu výborně užily!
A to z velké části zásluhou našeho průvodce, pana Michala Hrazdila.
Skvělý profesionální, vyčerpávající výklad se spoustou zajímavostí
a dokreslujících drobností. Nebylo otázky bez odpovědi. Organizace
hladká, jednoznačná. Potřebné záležitosti řešeny a vyřešeny klidně
a efektivně. Vše s elegancí a jemným vtipem. Moc děkujeme!
Jana S.

Zjistit termíny a ceny

Zájezdy 2022...