Jordánsko A Izrael

Anotace
Zájezd Jordánsko a Izrael 2023, to je tradiční a oblíbený poznávací
zájezd do dvou zemí Blízkého východu, za poznáním antických,
biblických i islámských památek. Budeme procházet místy dávných
biblických příběhů i křižáckých válek. K Jordánsku neodmyslitelně
patří starodávná pouštní města – nabatejská Petra, antický Jerash,
uvidíme neskutečné přírodní scenérie Wadi Rum, údajně nejkrásnější
pouště světa a vykoupeme se v Mrtvém moři. Druhou zemí Blízkého
východu je Izrael, navštívíme nejen biblický Jeruzalém s nesčetnými
památkami, kde se odehrávaly příběhy Starého a Nového zákona, ale i
Betlém, Jericho, Mrtvé moře a Qumran.

Ammán – Jerash – hrad Ajlun – Madaba – hora Nebo –
Královská cesta – hrad Kerak – Petra – Aqaba – Wadi Rum – Qumran –
Jericho – Mrtvé moře – Betlém – Jeruzalém

Zájezd provází Petr Horák, garance malé skupiny.

Program zájezdu
1. den zájezdu
Dopoledne odlet z Prahy, přílet na letiště Queen Alia do Ammánu,
transfer do hotelu, dle časových možností večerní prohlídka města s
průvodcem nebo individuální volno. AMMÁN patří k
nejkrásnějším městům Blízkého východu, je vystavěn na několika
pahorcích a najdeme o něm zmínku i v Bibli, jako o „městě dětí
Ammónových“.

2. den zájezdu
Prohlídka jordánského hl. města AMMÁNU – starověká
část, ammánská citadela na kopci nad městem, římské divadlo pro 6
000 diváků z 2. stol., Archeologické muzeum a krátce i nový Ammán s
moderní a upravenou podobou. Odtud se vydáme k návštěvě zachovalého
řecko-římského města JERASH – perla Jordánska,
rozkládající se na svazích návrší Gilead, dějiny města započaly s
výboji Alexandra Velikého a vrcholu dosáhly v době, kdy se tato
oblast stala součástí římského impéria, nejvýstavnější sídlo
Blízkého východu – oválné náměstí tzv. Agora, velmi zachovalé cesty
lemované sloupovím, “ šeptající sloupy“, tři amfiteátry, římské
lázně, Hippodrom, chrám boha Dia, chrám bohyně Artemis s nádvořím a
majestátní bránou, původní Cardo s obchody. Projedeme krajinou mezi
plantážemi oliv a piniovými háji do městečka Ajlun
– zde se v lesnaté krajině, na vrcholu Jabal Auf nachází jeden z
nejvýznamnějších křižáckých pouštních hradů – hrad
AJLUN
, islámská pevnost postavená r. 1184-85 na obranu
proti vojenským nájezdům křižáků, hrad střežil důležitý úsek
jižního údolí Jordánu, železné doly města Ajlun a obchodní cesty
mezi Jordánskem a Sýrií. Krásné výhledy na Jordan valley, do Sýrie,
Libanonu i Izraele. K večeru návrat na ubytování.

3. den zájezdu
Královská cesta – starověké město
MADABA – město Nabatejců, byzantské a umajlovské
umění. Město proslulé svými mozaikami. Nejznámější a z historického
hlediska nejdůležitější je Madabská mozaiková mapa v kostele sv.
Jiří., pochází z období kolem r. 560 a zobrazuje mapu Palestiny a
Dolního Egypta. Následuje posvátná hora NEBO (802
m n. m.), kam Mojžíš přivedl svůj lid při útěku z Egypta, aby odtud
ukázal „Zemi zaslíbenou“ a kde se pravděpodobně nachází i Mojžíšův
hrob – byzantský kostel, nádherná mozaika. Během své návštěvy
Jordánska v r. 2000 odtud vedl kázání papež Jan Pavel II. k 20 000
věřících. Otevře se nám překrásný výhled na údolí řeky Jordán, ale
i na velkou část Jordánska, Izraele a Palestiny. Před ubytováním u
Petry, navštívíme další z nejznámějších a nejlépe dochovaných
křižáckých hradů KERAK z 12. století.

4. den zájezdu
Celodenní prohlídka fascinujícího „růžového“ skalního města
PETRA (UNESCO), unikátní komplex nabatejských
monolitických chrámů vytesaných do skal, vysokých až 100 m, jeho
stáří se odhaduje na 2 500 let. Město je přístupné pouze úzkou
skalní soutěskou Sig (1.200 m), na jejímž konci je mnoho chrámů,
klášterů, paláců vytesaných do skal, zdobených složitými sochami,
jenž poukazují na zručnost Nabatejců – Pokladnice, Vítězný oblouk,
antické divadlo, královské hrobky a klášter, mystické pohřebiště
aj. Ubytování v populárním přímořském letovisku
AQABA, dle časových možností prohlídka města s
průvodcem.

5. den zájezdu
Nádherná divoká pouštní krajina u hranic se Saudskou Arábií, pod
horou Džabal Ram. WADI RUM (UNESCO), známá také
jako The Valley of Moon, skalní věže z narůžovělého pískovce,
měsíční krajina, skalní brány, rokle a soutěsky, místo spojené s
legendárním Lawrencem z Arábie, fakult. 2 hod. projížďka terénními
vozy určitě stojí za to – úžasné skalní scenérie z bílého, růžového
a fialového písku. Zajímavou pouštní krajinou dojedeme zpět do
hlavního města Ammánu.

6. den zájezdu
Po snídani opustíme Jordánsko na hraničním přechodu Allenby Bridge
– asistence při vyřízení nutných formalit. IZRAEL
– přes nádherné údolí Wádí Qilt odjedeme ke krátké prohlídce
nejstaršího města na světě (9 000 let) – JERICHO,
oáza se zavodňovacím systémem, obklopená datlovníky a palmami,
mešity, římské paláce a krásné mozaikové dlažby. Nad městem se tyčí
Hora Pokušení. QUMRAN – proslulé naleziště svitků
s texty Starého zákona. Nejníže položené odkryté místo světa
MRTVÉ MOŘE – unikátní slané jezero, vysoká
koncentrace minerálů s léčivými účinky, koupání. Příjezd přes okraj
Judské pouště do města JERUZALÉM.

7. den zájezdu
JERUZALÉM – Svaté město pro věřící tří
náboženství, město, které před více jak 3 000 lety prohlásil král
David za hlavní město a jeho syn Šalamoun nechal postavit První
chrám. Prohlídka – Olivetská hora – místo Nanebevstoupení Krista,
chrám Pater Noster, jeskyně, nádherné výhledy na celé Staré město,
návštěva Getsemanské zahrady – kde Ježíš strávil poslední noc, před
svým zatčením, bazilika Utrpení a chrám hrobu Panny Marie aj.
Odjezd do BETLÉMA – chrám Narození páně s jeskyní,
návštěva kostelů svaté Kateřiny a Grotto.

8. den zájezdu
Hora SION – archeologický areál Davidova města,
Cenaculum – místo poslední večeře, hrob krále Davida, Dormition –
místo Nanebevzetí Panny Marie, Bazilika zesnutí. Pokračujeme ke
Zdi nářků, je tím, co se podařilo dochovat ze
západní části vnější hradby, která obklopovala jeruzalémskou
Chrámovou horu se starobylou mešitou Al-Aksá,
Staré město, židovská čtvrť, Křížová cesta – Via
Dolorosa, Chrám Božího hrobu – uctívaný jako Golgota neboli hora
Kalvárie, kostel sv. Anny a nádrž Bethesda aj.

9. den zájezdu
Okružní jízda novými částmi Jeruzaléma – památník
holocaustu Yad Vashem, zastávka u izraelského parlamentu – budova
Knesset z červeného jeruzalémského pískovce, dar rodiny Rothschild
z Anglie. Dle časových možností se podíváme na Menorah,
sedmiramenný svícen, který zdobil starověký chrám v Jeruzalémě a je
od té doby židovským symbolem, transfer na letiště do Tel-Avivu a
odlet do Prahy.

Cena zahrnuje
 • leteckou přepravu Praha – Ammán a zpět Tel-Aviv – Praha,
 • letištní taxy,
 • transfer na letiště a zpět,
 • transfery klimatizovanými minibusy dle programu, 8x ubytování v
  hotelu*** (5 nocí v Jordánsku a 3 noci v Izraeli) – 2lůžk.pokoje s
  příslušenstvím,
 • 8x polopenzi,
 • jordánské vízum,
 • vstupné do navštívených objektů na území Izraele,
 • český průvodce po celou dobu zájezdu,
 • místní průvodce
Cena nezahrnuje
 • vstupné,
 • fakult. výlety,
 • spropitné,
 • odletová taxa cca 15$ splatná na místě,
 • vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek
 • 1lůžk. pokoj 6500 Kč (povinné při nedoobsazení),
 • komplex. pojištění vč. připojištění vyššího storna zájezdu 950
  Kč,
 • odletová taxa cca 15$ (platba na místě)

  Poznámka: v případě změn v let.
  řádu může být let do Ammánu z Vídně, v takovém případě CK zajistí
  svoz na letiště do Vídně.

Nástupní místa
29.10. – 06.11. Odjezd L2
Podnadpis
BIBLICKÉ PAMÁTKY A MRTVÉ MOŘE
Podnadpis2
POZNÁVACÍ ZÁJEZD JORDÁNSKO A IZRAEL 2023
Typ ubytování (např. Hotel ***, Stan …)
hotel***
Ikony pro web
oblíbené
Vstupní vízum
jednorázové turistické vízum do Jordánska je zahrnuto v ceně
zájezdu, pro Izrael platí bezvízový styk
Doprava
letecky, Praha – Ammán a zpět Tel-Aviv – Praha, doprava v průběhu
zájezdu bude probíhat klimatizovanými autobusy/minibusy (dle počtu
účastníků).
Ubytování a stravování
UBYTOVÁNÍ
8x ubytování v hotelu*** (5 nocí v
Jordánsku a 3 noci v Izraeli) – 2lůžk.pokoje s příslušenstvím

STRAVOVÁNÍ
8x polopenze. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a
prostředků.

Vstupné, platby
ORIENTAČNÍ CENY VSTUPŮ (CENY Z ROKU 2020) – ceny v USD
($)

(Aktualizujeme)

DOPORUČENÉ KAPESNÉ
Částka na vstupy činí 140 USD ($) – je nutné mít nachystanou tuto
částku přesně předem cash, ihned po příjezdu bude odevzdána
průvodci a dále se o vstupné bude starat místní průvodce. Stejně
tak bude průvodce vybírat 80 USD/osoba spropitné. Je v Jordánsku
zavedeným zvykem. Očekávají je řidiči i průvodci, pokojské i
hoteloví nosiči a dá se říct, že dát spropitné je všude
nutností!!!

1 jordánský dinár (JOD) je asi 35 Kč.
Při odjezdu ze země se dále platí odjezdová taxa ve výši cca 10
JOD. Nápoje nejsou v hotelu k večeři v ceně jen nealko 2 JOD/nápoj.
WC je cca 1 USD, , doporučujeme vyměnit na místě na letišti cca 50
– 100 USD, někde je možné platit drobnými USD. Poštovní známka 1,80
JOD.

1 nový izraelský šekel (ILS) je cca 6,5 Kč.
Většina vstupů je v Izraeli je v ceně, ale může se vyskytnout
platba navíc. Jeden vstup stojí průměrně do památky 10 ILS,
poštovní známka 7 ILS, káva a nealko v restauraci 15-20 ILS, láhev
vína 60 ILS, sklenka vína 18 ILS, jídlo v restauraci 20-60 ILS,
pivo 20 ILS, pohlednice 2 ILS, WC 2-3 ILS i zdarma.

MĚNA A KURZ
Jordánský dinár – JOD
https://www.kurzy.cz/kurzy-men/prevodnik-men/JOD-CZK/

Izraelský šekel – ILS

https://www.kurzy.cz/kurzy-men/nejlepsi-kurzy/ILS-izraelsky-sekel/

Americký dolar – USD ($)
http://www.kurzy.cz/kurzy-men/nejlepsi-kurzy/USD-americky-dolar/

Cestovní dokumenty, vízum, očkování, pojištění
CESTOVNÍ DOKUMENTY
Důležité upozornění: Při vstupu na
území Státu Izrael a Jordánsko musíte mít strojově čitelný cestovní pas platný minimálně šest měsíců ode
dne vstupu
. Od ledna 2013 Izrael přistoupil k vydávání
vstupních kartiček (s čárkovým kódem, osobními údaji a dobou
platnosti pobytu), které nahrazují vstupní razítko v pasu. Kartičku
byste měli uschovat až do odjezdu ze země, jelikož můžete být
požádáni o její předložení, zejména při překračování izraelských
kontrolních stanovišť.

Razítka některých států v regionu (zejména
Sýrie, Libanon, SAE nebo Írán)
mohou být důvodem k
důkladnějšímu pohovoru při vstupu do země. V případě pochybností
ohledně Vašeho předchozího pobytu v arabské/islámské zemi se
obraťte na Velvyslanectví Státu Izrael a Jordánska v Praze.

Zapisování dětí do cestovních dokladů rodičů bylo
zrušeno.

Podle nařízení evropského parlamentu a rady (es) č. 444/2009 a
podle zákona č. 197/2010 sb., skončilo dnem 1. Července 2011
zapisování dětí do cestovních dokladů rodičů. Provedené zápisy dětí
v cestovních dokladech rodičů jsou platné pouze do 26. Června 2012,
po tomto datu budou moci děti cestovat jen s vlastním cestovním
dokladem. Toto opatření se týká i zápisu dětí provedených do
občanských průkazů rodičů. Skončením platnosti zápisu dětí v
cestovních dokladech rodičů však nekončí platnost cestovních
dokladů rodičů.

Každý účastník zájezdu je osobně odpovědný za dodržování pasových,
celních, zdravotních a dalších předpisů země, do níž cestuje. CK
nepřebírá odpovědnost za vízové povinnosti cizích státních
příslušníků do navštívených zemí. Prosím mějte u sebe několik kopií
cestovního dokladu, popřípadě i v elektronické podobě (např.
uložené v emailové poště). Tyto kopie mohou usnadnit řešení mnoha
situací.

VSTUPNÍ VÍZUM
jednorázové turistické vízum do
Jordánska je zahrnuto v ceně zájezdu a je zajištěno CK, pro Izrael
platí bezvízový styk.

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ (ZA PŘÍPLATEK)
Každý účastník zájezdu je povinen vycestovat do zahraničí s
cestovním pojištěním.

Cestovní kancelář REDOK TRAVEL má uzavřenou pojistnou
smlouvu č. 1360500204 s pojišťovnou UNIQA a.s.

Pojištění není limitováno věkem účastníka. Pokud jste si
prostřednictvím CK zakoupili komplexní pojištění (nebo je již
zahrnuto v ceně zájezdu), jste pojištěni v následujícím
rozsahu:
Pojištění léčebných výloh v zahraničí 7 000 000 Kč
Úrazové pojištění – trvalé následky úrazu 600 000 Kč
Úrazové pojištění – smrt následkem úrazu 300 000 Kč
Úrazové pojištění, nemocniční odškodné (hosp.+nemoc) 600 Kč/den
Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci 3. osoby 5 000 000

Pojištění zavazadel 20 000 Kč/ks (max. 40 000 Kč)
Pojištění storna zájezdu 15 000 Kč (spoluúčast klienta 20%)

Při pojistné události v zahraničí je třeba kontaktovat asistenční
službu v Praze – tel: +420 296 333 696, kde oznámíte, k jaké
pojistné události došlo a asistenční služba Vám poradí, jak dále
postupovat. Nezapomeňte s sebou Evropský průkaz zdravotního
pojištění (karta zdravotního pojištění v ČR). Smluvní vztah vzniká
mezi klientem a pojišťovnou, případné pojistné události řeší klient
přímo s pojišťovnou. Součástí pojištění je i automatické a
bezplatné prodloužení platnosti pojištění pro zpožděný návrat v
případě, kdy se pojištěná osoba z důvodu zásahu vyšší moci (např.
uzavření leteckého provozu, živelná pohroma v místě dovolené,
apod.) nemůže vrátit do ČR v původně plánovaném termínu. Pojištění
léčebných výloh a asistenčních služeb zahrnuje i pojištění
plážových adrenalinových aktivit, které si pojištěný může zakoupit
podle svého zájmu přímo na pláži (např. jízda na vodním skútru,
jízda na banánu, jachting, parasailing, vodní lyžování, potápění s
instruktorem, apod.). Pojištění storna obsahuje i pojištění z
důvodu nedobrovolné ztráty zaměstnání a pojištění nevyužité
dovolené. Další informace o pojištění jsou uvedeny na stránkách
www.redok.cz.
Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní
pojištění UCZ/Ces/14 a Rámcovou pojistnou smlouvou. Pojištěný
klient tímto potvrzuje, že se seznámil s rozsahem pojištění, že
převzal Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění, byl s
nimi seznámen a souhlasí s jejich zněním.

Cestovní kancelář je pojištěna v souladu se Zákonem
č.159/1999 Sb., certifikát pojištění na www.redok.cz
.

Časový posun, počasí
ČASOVÝ POSUN
Časové pásmo v Jordánsku a Izraeli
je UTC+2. Časový posun od ČR je standardně celoročně +1 hodina,
jelikož v obou zemích také dochází ke změnám času na letní a
zimní.

PODNEBÍ
V říjnu panují v Jordánsku i Izraeli stále letní teploty okolo
25-28°C, doporučujeme lehké turistické oblečení, na večer lehký
svetr či bundu, opalovací krém s vysokým faktorem, pokrývku
hlavy.

Doplňující info k zájezdu
ELEKTRICKÉ ZÁSUVKY
Izrael i Jordánsko: Napětí: 230 V,
Frekvence: 50 Hz
H – typ H je často označován jako „izraelský typ“.
Používá se výhradně na území v Izraeli a na umízemí palestinské
autonomie (Pásmo Gazy a Západní břeh Jordánu) . Existují 2
varianty: starší je tvořena třemi plochými kolíky uspořádanými do
tvaru písmene Y. Nová varianta, která se nejvíce používá je tvořena
kulatými kolíky, které jsou na stejném místě jako u starší verze.
Novější zásuvky jsou upraveny na použití obou variant. Zemnění je
dole uprostřed, fázový vodič je vpravo.
Tento typ se většinou nevyskytuje v univerzálních adaptérech
(redukcích), protože se používá pouze na malém území. Do novější
varianty zásuvky (v Izraeli převažuje) lze bez problémů použít
plochou zástrčku typu C. Ačkoli by bylo možno do zásuvky typu H
zapojit i zástrčku typu E/F, nedoporučuje se to dělat, protože v
tomto případě nebude fungovat zemnění, což může být velmi
nebezpečné!
C – zástrčka typu C je tvořena 2 hroty (tzv.
eurozástrčka), které mají průměr 4 mm (typ CEE
7/16) nebo 4,8 mm (typ CEE 7/17). Vidlice typu C se používají pro
přístroje, které mají dvojitou izolaci a nevyužívají zemní vodič.
Tento typ zástrčky lze použít také do zásuvek typu E, F, H (novější
varianta), J, K a L (úzká varianta). Tyto zástrčky mají podle typu
různé tvary – plochý šestiúhelník (max. odběr 2,5 A) nebo kulatý
tvar (max. odběr 16 A). Tyto zástrčky jdou kromě Velké
Británie a Irska použít v celé Evropě.

V hotelech se však nejčastěji vyskytují zásuvky jako u nás, nebo v
Itálii – tři kolíčky vedle sebe v lince, nebo jako v Anglii se
středovým kolíkem, který zmáčkne pojistku v zásuvce. Pokud by bylo
potřeba, adaptéry mívá většina hotelů zdarma k zapůjčení na
recepci.

VELVYSLANECTVÍ A KONZULÁTY
Pokud ztratíte pas
nebo potřebujete jinou pomoc, spojte se s velvyslanectvím nebo
konzulátem.

Jordánsko – Velvyslanectví Ammán – Embassy of the Czech
Republic

Halab street 34, Abdoun, 11181 Amman
P.O.Box 2213
Tel: +962/65927051-2
Fax: +962/65927053
Nouzová linka: +962/797301990
E-mail: amman@embassy.mzv.cz
Provozní hodiny úřadu: neděle – čtvrtek 08.30 – 17.00
úřední hodiny pro veřejnost: neděle, úterý, čtvrtek 09.00 –
12.00

Izrael – Velvyslanectví Tel Aviv – Embassy of the Czech
Republic

23 Zeitlin Steet, 61664 Tel Aviv
Telefon: +9723/6918282-3, KO-6911033, sekretariát-6911031
Fax: +9723/6918286
Nouzová linka: +972 52 328 6622 – (MIMO PRACOVNÍ DOBU)
E-mail: telaviv@embassy.mzv.cz
Provozní hodiny úřadu: pondělí – pátek 08.30 – 17.00
Úřední hodiny KO pro veřejnost: pondělí 09.00 – 16.00, úterý –
pátek 09.00 – 12.30

Izrael – Honorární konzulát Jeruzalém
Harton 8,
Har Hotzvim, Jerusalem
Telefon: +972 3 720 5005
Fax: +972 3 720 5010
Provozní hodiny úřadu: dle domluvy

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
Izrael:

Důležitá telefonní čísla:
+972 tel. kód Izraele
101 První pomoc
100 Policie
102 Požární služba
106 Tísňová linka

Jordánsko:
+962 tel. kód Jordánska
+962 6 tel. kód Ammánu
911 Centrální pohotovost (policie, dopravní
nehody, zdravotní pohotovost, hasiči/požárníci)
190 Dopravní nehody
191 Policie
193 Zdravotní pohotovost
196 Dotazy na telefonní čísla
199 Hasiči/Požárníci
196 Imigrační policie (vízové a pobytové náležitosti)
+962 6 5343402 Dopravní policie
+962 6 4010000 ext. 0 letiště Queen Alia International Airport –
informace

DOPORUČENÍ PRO TURISTY
DROZD – Registrace občanů při cestách do zahraničí
http://drozd.mzv.cz
Projekt „Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách
do zahraničí (DROZD) umožňuje českým občanům poskytovat na
dobrovolném základě informace o svém plánovaném pobytu v
zahraničí.

CELNÍ A DEVIZOVÉ PŘEDPISY
Izrael:
Deklarovat není třeba:
– oblečení, boty,
kosmetiku pro vlastní potřebu;
– tvrdý alkohol do 1 l, víno do 2 l na osobu od 18ti let;
– tabák do 250 g na osobu od 18ti let;
– jiné předměty osobní spotřeby nebo dárky v hodnotě do 200
USD;
– potraviny do 3 kg, pakliže váha jedné potraviny nepřesáhne 1
kg;
– psací stroj, osobní počítač, notebook, fotoaparát, filmovou
kameru, videokameru, rádio, televizor, nahrávač, dalekohled, osobní
šperky, hudební nástroj, gramofon, kočárek, vybavení pro kempování
a sport, kolo a další obdobné předměty.

Deklarovat je třeba:
– předměty, jejichž
hodnota přesáhne 200 USD;
– nářadí, potápěcí výstroj, nový osobní počítač, novou videokameru,
nové video a další obdobné nové předměty.
Tyto předměty je rovněž třeba vyvést a na některé složit zálohu,
která se vrátí při odjezdu.
Je zakázáno dovážet do Izraele bez licence rostliny, zbraně,
nezpracované maso, nezpracované materiály, padělanou měnu nebo
dokumenty, nože nebo kapesní nože (neslouží-li pro profesionální
užití) aj.
Osobní vozidlo pro vlastní potřebu dovézt lze. Cizinec může
zakoupit v Izraeli osobní vozidlo bez daně s podmínkou, že je s
sebou odveze, a to ne dříve než rok po jeho zakoupení.
Starožitnosti lze vyvážet jen na základě povolení Úřadu pro
starožitnosti (Israeli Antiquities Authority).

Dovoz domácích zvířat:
Domácí zvíře lze do Izraele přivézt, pokud je alespoň tři měsíce
staré. Nelze přivézt psa nebezpečné rasy, jako např. bulteriér,
pitbul, rotvajler aj. Psi a kočky musí být vybaveni čipem a všechna
domácí zvířata musí mít potvrzení o očkování proti vzteklině ve
lhůtě ne delší než jeden rok a ne kratší než 30 dní před příjezdem
do Izraele.

Vrácení DPH:
Vrácení DPH lze nárokovat za splnění následujících podmínek:
hodnota zboží přesáhne 100 USD, zboží je pořízeno pro osobní užití
v obchodě autorizovaném daňovým úřadem a nejedná se o alkohol,
tabák, ani potraviny. Zboží musí být předloženo ke kontrole, a to v
uzavřeném sáčku zabaleném v obchodě.

Jordánsko:
Místní měnou je jordánský dinár, 1 JOD (1000 filsů, resp. 100
piastrů) = cca 31,5 Kč. Kurz JOD vůči Kč se vyvíjí v návaznosti na
vývoj kurzu USD, na který je JOD navázán (100 USD = 70,8 JOD).
Bezcelně lze do Jordánska dovézt osobní věci v objemu přiměřeném
předpokládané délce pobytu, max. 1litr alkoholického nápoje, 200 ks
cigaret. K proclení je nutno přihlásit předměty obchodního
charakteru.
Je zakázáno dovážet zbraně, střelivo, výbušniny, všechny druhy jedů
a narkotik, pornografické publikace a zboží.
Povinná směna valut při návštěvě Jordánska neexistuje. Zbylé JOD je
možno před odjezdem směnit na volně směnitelnou měnu.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Prosíme o důkladné označení Vašich zavazadel Vaším jménem a CK
REDOK
• Účastníci zájezdu jsou povinni být v
průběhu celého zájezdu na smluveném místě a ve stanovenou dobu,
kterou určí průvodce. Nelze, aby z důvodu vaší nedochvilnosti byli
ostatní klienti kráceni na svých právech, jak v oblasti poznávání,
ubytování, stravování a dalších. V případě jakékoliv nedochvilnosti
informujte prosím neodkladně průvodce zájezdu. V místech srazu čeká
autobus max. 30 min., při definitivním odjezdu do ČR pak maximálně
1 hod. V případě, že jde o letecké zájezdy, návaznost na trajekt
apod. je zde čekací doba pouze 30 min.). Cestovní kancelář ani
dopravce za těchto okolností nenesou žádnou morální ani finanční
zodpovědnost.
• CK nepřebírá odpovědnost za jednání
cestujících, které by bylo v rozporu se zákony příslušné
země.
• Služby nečerpané vlastní vinou propadají
bez náhrady.
• Do autobusu doporučujeme pohodlné
oblečení, příruční zavazadlo a event. malý polštářek pod hlavu či
deku.
• Je povolen převoz zavazadel do hmotnosti
15 kg/os. V případě nadváhy nemusí být zavazadla převzata k
přepravě. Rovněž nebudou převzata balení minerálních vod či jiných
nápojů.
• Při odchodu z autobusu na výletech, při
prohlídkách apod., neponechávejte v autobuse finanční prostředky,
osobní doklady, platební karty, fotoaparáty, kamery aj. cenné věci.
Dopravce ani CK neodpovídá za jejich případnou ztrátu nebo
odcizení.
• Nezapomeňte vzít s sebou léky, které
užíváte, pohodlnou obuv, deštník nebo pláštěnku a dobrou
náladu.
• CK si vyhrazuje právo z organizačních
důvodů změnit místo ubytování dle Všeobecných smluvních
podmínek.

V současné situaci je nutné počítat se zvýšenou kontrolou na
hranicích a je pro nutné dodržet množství alkoholu a cigaret
deklarované v odbavení.

Program zájezdu
dle katalogu, může být však
přizpůsoben časovému limitu na trase, počasí, nepředvídatelným
okolnostem na cestě i po dobu konání zájezdu. Změna programu
vyhrazena!

DŮLEŽITÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE LETECKÉ PŘEPRAVY

Co si můžete vzít do příručního
zavazadla:
Je nepřípustné brát na palubu letadla nože,
nůžky, pilníky a jiné předměty ostré povahy, střelné zbraně a
jejich imitace, tupé předměty (obušky apod.), které mohou být
využity jako zbraň, jakékoli výbušné a hořlavé látky, jakékoli
chemické nebo toxické látky. Dále je zakázáno brát na palubu
jakékoliv vlastní tekutiny (voda, nápoje, sirupy, polévky), krémy,
oleje, roztoky, spreje, parfémy, mascara, gely vlasové a sprchové,
tlakové nádoby, holicí pěny, deodoranty, pasty a zubní pasty,
krémy, směsi kapalných a pevných látek apod. Tyto předměty je nutno
umístit do zavazadel k odbavení. Uvedené tekutiny a gely mohou být
přepravovány pouze: v jednotlivých baleních o maximálním objemu
100ml umístěných v jediném průhledném, opakovaně uzavíratelném
plastovém sáčku o maximálním objemu 1 litr a předložené k
samostatné kontrole mimo kabinové zavazadlo. Tekutiny, které můžete
mít v kabinovém zavazadle bez omezení: léky a dietní jídlo
(doporučuje se lékařský předpis nebo potvrzení). Kapalné léky mohou
být převáženy v objemu větším než 100 ml, pokud je cestující
potřebuje během cesty ze zdravotních důvodů. Tyto léky musíte
nahlásit zvlášť během bezpečnostní kontroly na letišti.


Doplňující postupy bezpečnostních kontrol

Evropská komise zavádí povinné vyjímání
elektronických zařízení (notebooky, rádia apod.) a jejich
samostatnou detekční kontrolu. Ta se týká i svrchního oblečení
(bund, kabátů apod.). Tato opatření jsou na letišti Václava Havla
už aplikována a opatření EU nebude mít vliv na stávající průběh
kontrol.

Více informací o bezpečnostních pravidlech
letiště Praha: https://www.prg.aero/bezpecnostni-pravidla

Doprava na/z letiště v Praze

Každý účastník si zajišťuje sám. Na letiště je možné se dopravit
autobusem MHD č. 119 ze stanice metra A „nádraží Veleslavín“ nebo
ze stanice metra B „Zličín“ autobusem č. 100.


Parkování nejblíže letišti Václava Havla v Praze

Ve spolupráci se společností GO Parking
můžete využít prostřednictvím následujícího odkazu
https://www.goparking.cz/rezervace/krok1/?promo=red026,
popřípadě navštívit přímo oficiální stránky www.goparking.cz
Při uvedení promokódu RED026 získáte slevu na parkování na
chráněném a hlídaném parkovišti. Na letiště a z letiště vás odveze
BEZPLATNĚ mikrobus společnosti GO Parking – více na www.goparking.cz

Ohlasy klientů
27. 11. 2019
Dobrý den,
chtěla bych poděkovat průvodci zájezdu
Jordánsko-Izrael (termín 15.11.2019-23.11.2019 ) panu Horákovi, za
vstřícný a profesionální přístup během náročného pobytového
zájezdu, který byl nabitý událostmi v obou zemích a kterých se pan
Horák zhostil ke všeobecné spokojenosti.Těším se na další
spolupráci s panem Horákem i s vaší cestovní kanceláří.
Děkuji
Marie V, Modřice
Zjistit termíny a ceny

Zájezdy 2023...