Řecko – starověké památky Monemvasia – letecky

Popis
Podrobný poznávací zájezd do Řecka seznamuje účastníky s mnoha
nejen antickými památkami této středomořské země. Rozhodně zaujme
hlavní město Athény se slavnou Akropolí a mnoho starověkých památek
na Peloponésu. Romantiky nadchnou také skalní „zavěšené“ kláštery
Meteora nebo nádherně umístěná starověká věštírna v Delfách.
Ozdobou našeho zájezdu je návštěva opevněného města Monemvasia
ležícího na ostrůvku, dnes propojeném silnicí s Peloponésem.
Zájezd zahrnuje
leteckou přepravu Praha – Soluň, Athény – Praha, dopravu autobusem
s výlety dle programu, 10x ubytování v hotelu (dvoulůžkové pokoje
s příslušenstvím), 10x polopenzi, průvodce
Zájezd nezahrnuje
pobytovou taxu (splatná na místě), vstupy, fakultativní služby
Výlety
pojištění léčebných výloh a rozšířeného storna do 45 000
Kč(740.000000 CZK), 1/1 pokoj povinný (na vyžádání v
CK)(7500.000000 CZK)
Program
Den 1
Odlet z Prahy do Soluně , ubytování, večeře.Den
2

Prohlídka města SOLUŇ (UNESCO), druhé největší město Řecka, město
antiky s byzantskou kulturou – pobřežní promenáda, Galériův oblouk,
Rotunda, byzantské kostely – Agios Dimítrios – největší kostel v
zemi, Agía Sofia – připomínající tu v Istanbulu, Bílá věž –
nejslavnější památka města aj. Návrat na ubytování.Den
3

Pokračujeme kolem impozantních štítů pohoří OLYMP, kde dle bájí žil
nejvyšší a nejmocnější řecký bůh Zeus, zastávka v údolí Tembi, kde
se dle pověsti Apollón očistil po zabití netvora Pýthóna a
navštívíme komplex jedinečných klášterů METEORA (UNESCO), tyčících
se na vrcholcích bizarních skalních útvarů. Při pohledu na kláštery
a při myšlence, jak vůbec před 600 lety byli lidé schopni něco tak
monstrózního postavit, se nám zatají dech. Návštěva několika z 6
klášterů např: Varlaám, Megálo Metéoro, Ag. Nikoláou. Odjezd na
ubytování.Den 4
Návštěva památníku u THERMOPHYL (Thermopylský průsmyk),
připomínající slavnou bitvu mezi vojsky perského krále Xerxa I. s
aliancí 31 řeckých městských států pod vedením Sparty. Starověké
DELFY (UNESCO), dle antické mythologie zde byl střed světa –
posvátný Apollónův okrsek: Svatá cesta, Apollónův chrám, Tholos –
Athénin chrám. Ubytování v oblasti.Den 5
Přejezd na poloostrov PELOPONÉS „kolébka civilizace“. Jak jinak
bychom mohli nazvat tuto oblast, kde se nachází tak slavná místa
počátků vyspělé společnosti jako Sparta, Mykény, Korint nebo
Olympie? Návštěva starověké OLYMPIE (UNESCO), posvátný okrsek
náboženství a sportu. Olympie není jen dějištěm slavných
olympijských her se stadiónem, ale také Svatým okrskem se zbytky
Diova chrámu, kde byl jeden ze sedmi divů světa – socha boha Dia,
Archeologické muzeum – jedno z nejbohatších a nejhezčích v celém
Řecku. Ubytování.Den 6
Ráno odjedeme do významného antického města – starověké SPARTY ,
která patřila k nejmocnějším městským státům Řecka. Jen několik
kilometrů od Sparty navštívíme architektonický skvost byzantského
stylu – areál MYSTRA (UNESCO), prohlídka opevnění s hradem, bohatě
zdobených kostelů, klášterů a dalších budov, které náležely
tehdejšímu osídlení. Projedeme krásnou přírodou POHOŘÍ TAYGET. V
závěru dne přejezd na romantický skalnatý OSTROV MONEMVASIA –
Gibraltar východu s osmanskou a byzantskou historií. S poloostrovem
a pobřežním městem Gefyra je propojený několik set metrů dlouhou
silnicí až od roku 1971.Den 7
Hradní město MONEMVASIA – středověká atmosféra, klikaté kamenité
uličky, byzantské kostelíky a domky s taškovými střechami. Mezi
nimi stylové řecké restaurace a obchůdky. Ve středověké pevnosti
Monemvasia , která se šikovně skrývá ve skalách na jihu
Peloponéského poloostrova , na nás dýchne nostalgická atmosféra
starých časů a trochu jiné Řecko. Odpoledne přejezd do letoviska
Tolo na ubytování.Den 8
Navštívíme EPIDAUROS (UNESCO) – posvátný okrsek boha lékařství
Asklépia s největším divadlem v Řecku. Starobylé MYKÉNY (UNESCO) –
významné centrum ranné řecké kultury, opevněný palácový komplex s
proslulou Lví bránou, Královský palác, Átreovoa pokladnice,
šachtové hroby z 16. stol. př. n. l. – na archeologickém průzkumu
se podílel legendární objevitel Tróje Heinrich Schliemann.
Elegantní NAFPLIO , mramorem dlážděné chodníky, pevnost Palamidi,
malebný přístav. Návrat na ubytování.Den 9
Ráno odjezd do Athén . Cestou navštívíme archeologický areál
starověkého KORINTU se zbytky chrámů (Apollónův chrám, Lechaionská
cesta, Octavin chrám, Odeion). První část prohlídky ATHÉN ,
centrální náměstí Syntagma s budovou řeckého parlamentu, antická
Agora a nejzachovalejší Hefaistův chrám, římská Agora s věží Větrů,
Hadrianův oblouk, Panathénský stadion – starý olympijský stadion z
roku 556 př. n. l., oválná stavba postavena z mramoru již více než
2500 let slouží stále původnímu účelu. Večerní Athény z vrchu
Lykavittos (277 m n.m. a 227 m nad úrovní města), kam se dostaneme
kabinovou lanovkou, výhledy na celé Athény v čele
s Akropolí.Den 10
Celodenní prohlídka ATHÉN (UNESCO), světoznámá Akropole s
kolosálním Parthenónem či Erechtheionem – nejposvátnější místo na
Akropoli a také pohřebiště bájných králů polomýtických Athén ,
přilehlé archeologické památky a muzea – divadlo Héroda Attica,
chrám Athény Niké s jedinečnými výhledy na Saronský záliv, ostrov
Egina, Peloponnes, Pireus, Salamis, Egaleoské a Poikilské kopce,
Propylaje, Beuléova brána. Na jižním svahu Dionýsovo divadlo –
nejstarší divadlo na světě, chrám Dia Olympského – pozůstatky
největšího chrámu své doby zasvěcenému samotnému Diovi. Návštěva
Archeologického muzea, které hostí největší sbírku antických
předmětů na světě a patří mezi nejuznávanější světová archeologická
muzea. Monastiraki – živoucí srdce Athén , procházka historickými
uličkami čtvrti Pláka. Návrat na hotel.Den 11
Dle letového řádu transfer na letiště a odlet do Prahy.
Zjistit termíny a ceny

Zájezdy 2023...