Řecko – Starověké památky

Anotace
Jeden z nejžádanějších poznávacích zájezdů do Řecka. Okruh s Danou
Kelblovou nám umožní strávit několik nezapomenutelných dní v zemi,
která dala světu Aischyla, Sofokla, ale i významné filozofy jako
Sokrata, Platóna či Aristotela. V zemi, kde na nás dýchne kus
historie. Navštívíme nejznámější starověké památky, připomeneme si
řecké báje, jež vyprávějí příběhy božstev a héroů. Vykoupeme se na
plážích letoviska Tolo, ochutnáme místní speciality, které spolu s
pohostinností obyvatel učiní z bohatého poznávacího zájezdu
neopakovatelný zážitek. Doporučujeme včasnou rezervaci, zájezd bývá
velmi brzo vyprodán! Co navštívit v Řecku a kdy jet na poznávací
zájezd do Řecka? Zájezd je koncipován tak, že navštívíme všechna
významná místa od Soluně po Spartu, která by měl každý turista
navštívit a nejlepší měsíce na poznávaní v Řecku jsou právě květen
a září, kdy se můžeme vykoupat i na krásných plážích
Peloponésu.

Zájezdy provází Mgr. Dana Kelblová.

Soluň – Olymp – Meteora – Thermophyly – Delfy – Osios
Loukas – Athény – Korint – Epidauros – Mykény – Tolo – Nafplio –
Sparta – Mystra – pohoří Tayget – Olympie – Athény

Program zájezdu
1. den zájezdu
Odlet z Bratislavy do Soluně. Dle letového řádu připojení ke
skupině a dle časových možností krátká prohlídka města
SOLUŇ. Ubytování v Soluni.

2. den zájezdu
Pokračujeme kolem impozantních štítů pohoří OLYMP,
kde dle bájí žil nejvyšší a nejmocnější řecký bůh Zeus, zastávka v
údolí Tembi, kde se dle pověsti Apollón očistil po
zabití netvora Pýthóna a navštívíme komplex jedinečných klášterů
METEORA (UNESCO), tyčících se na vrcholcích
bizarních skalních útvarů. Při pohledu na kláštery a při myšlence,
jak vůbec před 600 lety byli lidé schopni něco tak monstrózního
postavit, se nám zatají dech. Návštěva několika z 6 klášterů např:
Varlaám, Megálo Metéoro, Ag. Nikoláou. Odjezd na ubytování.

3. den zájezdu
Návštěva památníku u THERMOPHYL (Thermopylský
průsmyk), připomínající slavnou bitvu mezi vojsky perského krále
Xerxa I. s aliancí 31 řeckých městských států pod vedením Sparty.
Starověké DELFY (UNESCO), dle antické mythologie
zde byl střed světa – posvátný Apollónův okrsek: Svatá cesta,
Apollónův chrám, Tholos – Athénin chrám. Pokračujeme ke klášteru
OSIOS LOUKAS, zasvěcenému poustevníkovi a léčiteli
sv. Lukáši, po architektonické stránce nejvýznamnější středověká
stavba Řecka. Ubytování v Athénách.

4. den zájezdu
Prohlídka ATHÉN (UNESCO), vč. světoznámé
Akropole s kolosálním Parthenónem
či Erechtheionem a přilehlými archeologickými památkami a muzei –
divadlo Héroda Attica, chrám Athény Niké, Dionýsovo divadlo,
Propylaje, Beuléova brána, Archeologické muzeum. Procházka uličkami
čtvrti Pláka – historické jádro Athén, největší chrám v Řecku –
chrám Dia Olympského, Hadrianův oblouk, starý olympijský stadion.
Návrat na ubytování.

5. den zájezdu
Odjezd na poloostrov PELOPONÉS „kolébka
civilizace“. Jak jinak bychom mohli nazvat tuto oblast, kde se
nachází tak slavná místa počátků vyspělé společnosti jako Sparta,
Mykény, Korint nebo Olympie? Navštívíme archeologický areál
starověkého KORINTU se zbytky chrámů (Apollónův
chrám, Lechaionská cesta, Octavin chrám, Odeion).
EPIDAUROS (UNESCO) – posvátný okrsek boha
lékařství Asklépia s největším divadlem v Řecku. Starobylé
MYKÉNY (UNESCO) – významné centrum ranné řecké
kultury, opevněný palácový komplex s proslulou Lví
bránou
, Královský palác, Átreovoa pokladnice, šachtové
hroby z 16. stol. př. n. l. – na archeologickém průzkumu se podílel
legendární objevitel Tróje Heinrich Schliemann. Ubytování v
přímořském letovisku.

6. den zájezdu
Pobyt u moře, individuální volno, letovisko Tolo.
V ranních hodinách návštěva elegantního NAFPLIA,
mramorem dlážděné chodníky, pevnost Palamidi, malebný přístav.
Návrat na ubytování.

7. den zájezdu
Ráno odjedeme do významného antického města – starověké
SPARTY, která patřila k nejmocnějším městským
státům Řecka. Jen několik kilometrů od Sparty navštívíme
architektonický skvost byzantského stylu – areál
MYSTRA (UNESCO), prohlídka opevnění s hradem,
bohatě zdobených kostelů, klášterů a dalších budov, které náležely
tehdejšímu osídlení. Projedeme krásnou přírodou POHOŘÍ
TAYGET
na ubytování v okolí Olympie.

8. den zájezdu
Starověká OLYMPIE (UNESCO), posvátný okrsek
náboženství a sportu. Olympie není jen dějištěm slavných
olympijských her se stadiónem, ale také Svatým okrskem se zbytky
Diova chrámu, kde byl jeden ze sedmi divů světa – socha boha Dia,
Archeologické muzeum – jedno z nejbohatších a
nejhezčích v celém Řecku. V podvečer transfer z Patrasu do Athén.
Ubytování v Athénách.

9. den zájezdu
Snídaně a dle let. řádu transfer
na letiště a odlet do ČR.

Cena zahrnuje
 • leteckou dopravu Bratislava – Soluň, Athény – Praha vč.
  letištních tax,
 • transfery z/na letiště,
 • dopravu lux. klim. busem v Řecku,
 • 8x ubytování v hotelu*** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,
 • 7x polopenzi,
 • 1x snídani,
 • výlety dle programu,
 • průvodce CK,
 • z důvodu změn v letových řádech může ve výjimečných případech
  dojít ke změně letiště (např. Vídeň). V tomto případě bude
  zabezpečen svoz z/na letiště.

Cena nezahrnuje
 • vstupné,
 • pobytové taxy,
 • fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena
  zahrnuje“,
 • v závislosti na změně může být zájezd prodloužen o 1 den. V
  takovém případě bude rozšířen počet ubytování se snídaní a účtován
  povinný příplatek 650,- Kč/os.
Fakultativní příplatek
 • 1lůžk. pokoj 5200 Kč (povinné při nedoobsazení),
 • komplex. pojištění vč. připojištění vyššího storna zájezdu 610
Nástupní místa
26.05. – 03.06. odjezd L1, L2
22.09. – 30.09. odjezd L1, L2
.
Podnadpis
JEDEN Z NEJKRÁSNĚJŠÍCH OKRUHŮ ŘECKEM
Podnadpis2
Poznávací zájezd do Řecka 2023
Typ ubytování (např. Hotel ***, Stan …)
Hotel***
Ikony pro web
LET@tip
Doprava
letecky Bratislava – Soluň, Athény – Praha, po Řecku se budeme
pohybovat lux. klim. autobusem.
Ubytování a stravování
UBYTOVÁNÍ
8x ubytování v hotelu *** ve 2lůžk. pokojích s příslušenstvím

STRAVOVÁNÍ
7x polopenze, 1x snídaně. Ostatní strava je řešena z vlastních
zdrojů a prostředků.

Vstupné, platby
ORIENTAČNÍ CENY VSTUPŮ (z r. 2021)
– ceny v EUR (€)

Soluň – Agios Dimítrios zdarma
Soluň – Bílá věž 4 €
Meteora 3 €/1 klášter – navštívíme celkem 3 kláštery
Delfy s muzeem 12 € (zdarma děti do 18 let, senioři 6 €a studenti s
ISIC do 26 let)
Korint s muzeem 8 €
Epidauros 12 €
Mykény 12 €
pevnost Náfplio 8 €
archeologické muzeum Náfplio 6 €
Mystra 12 €
Olympia s muzeem 12 €
Olympijský stadion 10 €

Athény – pouze Akropolis 20 €
Athény – Akropolis + ostatní památky 30 € (sdružené vstupné do 6ti
památek)
Jízdné v Athénách – metro 1,40 €/90 min.

DOPORUČENÉ KAPESNÉ
Doporučujeme na vstupy cca 180 €, není podmínkou všechny objekty
navštívit. Další kapesné dle vlastního uvážení. Vstupné do
navštívených objektů, vláčky, lanovky, MHD, lodičky, trajekty na
ostrovy u výletů nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, pokud není v
odstavci „cena zahrnuje“ výslovně uvedeno jinak.

UPOZORNĚNÍ
Do kostelů není vhodné jít s holými rameny a v šortkách, může se
vám stát, že nebudete vpuštění dovnitř. Do klášterů v
Meteoře musí mít muži dlouhé kalhoty, ženy delší
sukně.

Zákaz kouření platí ve všech otevřených veřejných prostorách,
včetně restaurací, barů a diskoték. Je dovoleno kouřit jen ve
specielně zřízených uzavřených místnostech. V případě přestoupení
tohoto zákona hrozí až 250 Euro pokuty.

MĚNA A KURZ
EURO (značení €), 1 € = cca 26 Kč
http://www.kurzy.cz/kurzy-men/nejlepsi-kurzy/EUR-euro

Cestovní dokumenty, vízum, očkování, pojištění
CESTOVNÍ DOKUMENTY
Na cestu nezapomeňte platný cestovní doklad. I když jsme od 1. 5.
2004 členy EU a pro cesty na území EU stačí občanský průkaz (jen
tzv. karta, od 1. 1. 2006 jen se čtecí zónou), doporučujeme všem
vzít s sebou raději platný cestovní pas. CK nemůže přebírat
odpovědnost za úspěšné odbavení svých klientů při přejezdech.
Prosím, nezapomeňte, že vaše cestovní pasy musí být platné ještě
alespoň půl roku po návratu z dovolené. Dle vyjádření MV ČR je
občanský průkaz cestovním dokladem pouze pro držitele dokladu.
Každý účastník zájezdu je osobně odpovědný za dodržování pasových,
celních, zdravotních a dalších předpisů země, do níž cestuje. CK
nepřebírá odpovědnost za vízové povinnosti cizích státních
příslušníků do navštívených zemí. Prosím mějte u sebe několik kopií
cestovního dokladu, popřípadě i v elektronické podobě (např.
uložené v emailové poště). Tyto kopie mohou usnadnit řešení mnoha
situací.

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ (ZA PŘÍPLATEK)
Každý účastník zájezdu je povinen vycestovat do zahraničí s
cestovním pojištěním.

Cestovní kancelář REDOK TRAVEL má uzavřenou pojistnou
smlouvu č. 1360500204 s pojišťovnou UNIQA a.s.

Pojištění není limitováno věkem účastníka. Pokud jste si
prostřednictvím CK zakoupili komplexní pojištění (nebo je již
zahrnuto v ceně zájezdu), jste pojištěni v následujícím
rozsahu:
Pojištění léčebných výloh v zahraničí 7 000 000 Kč
Úrazové pojištění – trvalé následky úrazu 600 000 Kč
Úrazové pojištění – smrt následkem úrazu 300 000 Kč
Úrazové pojištění, nemocniční odškodné (hosp.+nemoc) 600 Kč/den
Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci 3. osoby 5 000 000

Pojištění zavazadel 20 000 Kč/ks (max. 40 000 Kč)
Pojištění storna zájezdu 15 000 Kč (spoluúčast klienta 20%)

Při pojistné události v zahraničí je třeba kontaktovat asistenční
službu v Praze – tel: +420 296 333 696, kde oznámíte, k jaké
pojistné události došlo a asistenční služba Vám poradí, jak dále
postupovat. Nezapomeňte s sebou Evropský průkaz zdravotního
pojištění (karta zdravotního pojištění v ČR). Smluvní vztah vzniká
mezi klientem a pojišťovnou, případné pojistné události řeší klient
přímo s pojišťovnou. Součástí pojištění je i automatické a
bezplatné prodloužení platnosti pojištění pro zpožděný návrat v
případě, kdy se pojištěná osoba z důvodu zásahu vyšší moci (např.
uzavření leteckého provozu, živelná pohroma v místě dovolené,
apod.) nemůže vrátit do ČR v původně plánovaném termínu. Pojištění
léčebných výloh a asistenčních služeb zahrnuje i pojištění
plážových adrenalinových aktivit, které si pojištěný může zakoupit
podle svého zájmu přímo na pláži (např. jízda na vodním skútru,
jízda na banánu, jachting, parasailing, vodní lyžování, potápění s
instruktorem, apod.). Pojištění storna obsahuje i pojištění z
důvodu nedobrovolné ztráty zaměstnání a pojištění nevyužité
dovolené. Další informace o pojištění jsou uvedeny na stránkách
www.redok.cz.
Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní
pojištění UCZ/Ces/14 a Rámcovou pojistnou smlouvou. Pojištěný
klient tímto potvrzuje, že se seznámil s rozsahem pojištění, že
převzal Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění, byl s
nimi seznámen a souhlasí s jejich zněním.

Cestovní kancelář je pojištěna v souladu se Zákonem
č.159/1999 Sb., certifikát pojištění na www.redok.cz
.

Doplňující info k zájezdu
ELEKTRICKÉ ADAPTÉRY
V
zásuvkách řeckých sítích koluje napětí 220 V/50 Hz střídavého
proudu. Elektrické zásuvky jsou jednoduché se dvěma kolíky. Na
tříkolíkové přístroje pravděpodobně budete potřebovat adaptér.
Pokud si ho zapomenete doma, není problém si ho koupit v kterémkoli
supermarketu nebo se většinou dá zdarma zapůjčit na recepcích
hotelů.VELVYSLANECTVÍ A KONZULÁTY

Pokud ztratíte pas nebo potřebujete jinou pomoc,
spojte se s velvyslanectvím nebo konzulátem.Velvyslanectví Athény – Embassy of the Czech
Republic
G. Seferis Str. 6, Palaio
Psychico, 154 52 Athens

Telefon: +30/210 671 3755, 210 672 5332, přímá
provolba +30/210 672 99 + linka, KO +30/21 0672
9912

Fax: +30/ 210 671 0675

Nouzová linka: +30/694 473 3769

E-mail: athens@embassy.mzv.cz

Provozní hodiny úřadu: pondělí – pátek 08.30 –
17.00, úterý – pátek 09.00 – 12.00Honorární konzulát Soluň
57,
Leoforos Nikis Ave., 54622 Thessaloniki

Telefon: 0030/ 2310 222 376

Fax: 0030/ 2310 224 116

E-mail: info@czconsulate.gr

Konzulární působnost: kraje Makedonie a
Thrákie

Poznámka: Žádáme žadatele, aby si předem telefonicky
nebo e-mailem sjednali schůzku

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
Tel. předvolba: +30

Tísňové volání: 112

První pomoc: 166

Lékařská pohotovost: 1016

Informace o službu konajících nemocnicích a
lékárnách: 14944

Centrum pro otravy: 210-779 3777

Policie 100

Turistická policie 171

Přístavní policie 108

Hasiči 199

ELPA – silniční asistence 10400DOPORUČENÍ PRO TURISTY

DROZD – Registrace občanů při cestách do
zahraničí

http://drozd.mzv.cz

Projekt „Dobrovolné registrace občanů České
republiky při cestách do zahraničí (DROZD) umožňuje českým občanům
poskytovat na dobrovolném základě informace o svém plánovaném
pobytu v zahraničí.


ZÁKAZ KOUŘENÍ

Zákaz kouření platí ve všech otevřených veřejných
prostorách, včetně restaurací, barů a diskoték. Je dovoleno kouřit
jen ve specielně zřízených uzavřených místnostech. V případě
přestoupení tohoto zákona hrozí až 250 Euro
pokuty.CELNÍ A DEVIZOVÉ PŘEDPISY

Fyzická osoba může, bez povinnosti dorovnat
spotřební daň a bez sankčních poplatků, dovézt z ČR do Řecka a
vyvézt z Řecka do ČR následující zboží v uvedených množstevních
limitech za podmínky, že toto zboží je určeno k osobní potřebě,
nikoli pro účely obchodu či řemesla, a nepodléhá zákazu dovozu do
Řecka (resp. průvozu):Množstevní limity:– 10 litrů alkoholických nápojů s obsahem alkoholu
vyšším než 22 %

– 20 litrů meziproduktu (např. vermut, likér
apod.)

– 90 litrů vína, z toho u šumivých vín 60
litrů

– 110 litrů piva

– 800 ks cigaret

– 400 ks cigarillos (krátkých doutníků) a doutníků
o váze menší než 3 gr/kus

– 200 ks ostatních doutníků

– 1 kg tabáku.Bez zvláštního povolení je zakázán vývoz a dovoz
zbraní a střeliva, léků (vyjma těch určených pro osobní potřebu),
starožitností a uměleckých předmětů, chráněných rostlin, zvířat a
přírodnin. Mimo palivovou nádrž lze v kovovém kanystru převážet
maximálně 10 litrů pohonných hmot. V hotovosti lze převážet nejvíce
10 000 EUR, resp. ekvivalent této částky v jiné měně.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Prosíme o důkladné označení Vašich zavazadel Vaším jménem a CK
REDOK
• Účastníci zájezdu jsou povinni být v
průběhu celého zájezdu na smluveném místě a ve stanovenou dobu,
kterou určí průvodce. Nelze, aby z důvodu vaší nedochvilnosti byli
ostatní klienti kráceni na svých právech, jak v oblasti poznávání,
ubytování, stravování a dalších. V případě jakékoliv nedochvilnosti
informujte prosím neodkladně průvodce zájezdu. V místech srazu čeká
autobus max. 30 min., při definitivním odjezdu do ČR pak maximálně
1 hod. V případě, že jde o letecké zájezdy, návaznost na trajekt
apod. je zde čekací doba pouze 30 min.). Cestovní kancelář ani
dopravce za těchto okolností nenesou žádnou morální ani finanční
zodpovědnost.
• CK nepřebírá odpovědnost za jednání
cestujících, které by bylo v rozporu se zákony příslušné
země.
• Služby nečerpané vlastní vinou propadají
bez náhrady.
• Do autobusu doporučujeme pohodlné
oblečení, příruční zavazadlo a event. malý polštářek pod hlavu či
deku.
• Je povolen převoz zavazadel do hmotnosti
15 kg/os. V případě nadváhy nemusí být zavazadla převzata k
přepravě. Rovněž nebudou převzata balení minerálních vod či jiných
nápojů.
• Při odchodu z autobusu na výletech, při
prohlídkách apod., neponechávejte v autobuse finanční prostředky,
osobní doklady, platební karty, fotoaparáty, kamery aj. cenné věci.
Dopravce ani CK neodpovídá za jejich případnou ztrátu nebo
odcizení.
• Nezapomeňte vzít s sebou léky, které
užíváte, pohodlnou obuv, deštník nebo pláštěnku a dobrou
náladu.
• CK si vyhrazuje právo z organizačních
důvodů změnit místo ubytování dle Všeobecných smluvních
podmínek.

V současné situaci je nutné počítat se zvýšenou kontrolou na
hranicích a je pro nutné dodržet množství alkoholu a cigaret
deklarované v odbavení.

Program zájezdu
dle katalogu, může být však
přizpůsoben časovému limitu na trase, počasí, nepředvídatelným
okolnostem na cestě i po dobu konání zájezdu. Změna programu
vyhrazena!


DŮLEŽITÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE LETECKÉ PŘEPRAVY

Co si můžete vzít do příručního
zavazadla:
Je nepřípustné brát na palubu letadla nože,
nůžky, pilníky a jiné předměty ostré povahy, střelné zbraně a
jejich imitace, tupé předměty (obušky apod.), které mohou být
využity jako zbraň, jakékoli výbušné a hořlavé látky, jakékoli
chemické nebo toxické látky. Dále je zakázáno brát na palubu
jakékoliv vlastní tekutiny (voda, nápoje, sirupy, polévky), krémy,
oleje, roztoky, spreje, parfémy, mascara, gely vlasové a sprchové,
tlakové nádoby, holicí pěny, deodoranty, pasty a zubní pasty,
krémy, směsi kapalných a pevných látek apod. Tyto předměty je nutno
umístit do zavazadel k odbavení. Uvedené tekutiny a gely mohou být
přepravovány pouze: v jednotlivých baleních o maximálním objemu
100ml umístěných v jediném průhledném, opakovaně uzavíratelném
plastovém sáčku o maximálním objemu 1 litr a předložené k
samostatné kontrole mimo kabinové zavazadlo. Tekutiny, které můžete
mít v kabinovém zavazadle bez omezení: léky a dietní jídlo
(doporučuje se lékařský předpis nebo potvrzení). Kapalné léky mohou
být převáženy v objemu větším než 100 ml, pokud je cestující
potřebuje během cesty ze zdravotních důvodů. Tyto léky musíte
nahlásit zvlášť během bezpečnostní kontroly na letišti.


Doplňující postupy bezpečnostních kontrol

Evropská komise zavádí povinné vyjímání
elektronických zařízení (notebooky, rádia apod.) a jejich
samostatnou detekční kontrolu. Ta se týká i svrchního oblečení
(bund, kabátů apod.). Tato opatření jsou na letišti Václava Havla
už aplikována a opatření EU nebude mít vliv na stávající průběh
kontrol.

Více informací o bezpečnostních pravidlech
letiště Praha: https://www.prg.aero/bezpecnostni-pravidla

Doprava na/z letiště v Praze

Každý účastník si zajišťuje sám. Na letiště je možné se dopravit
autobusem MHD č. 119 ze stanice metra A „nádraží Veleslavín“ nebo
ze stanice metra B „Zličín“ autobusem č. 100.


Parkování nejblíže letišti Václava Havla v Praze

Ve spolupráci se společností GO Parking
můžete využít prostřednictvím následujícího odkazu
https://www.goparking.cz/rezervace/krok1/?promo=red026,
popřípadě navštívit přímo oficiální stránky www.goparking.cz
Při uvedení promokódu RED026 získáte slevu na parkování na
chráněném a hlídaném parkovišti. Na letiště a z letiště vás odveze
BEZPLATNĚ mikrobus společnosti GO Parking – více na www.goparking.cz

Ohlasy klientů

4.9.2021
Dobrý den,
vracíme se ze zájezdu z Řecka, kde byla naší průvodkyní paní Dana
Kelblová.
Je opravdu skvělá. Rádi bychom jí touto cestou ještě jednou
poděkovali.
Nejen že se po celou dobu o nás báječně starala,
ale také nám předala velké množství informací o historii, ale i o
současném Řecku.
Také řidiči byli fajn.
Krásný zájezd.
Děkujeme.
Alena N., Oldřich B. a manželé Rohlenovi

30.5.2019

Dobrý den do CK Redok,

před týdnem jsme se vrátily s kamarádkou z
poznávacího zájezdu do Řecka. Děkujeme za perfektní zájezd a
vyřiďte pozdravy a velké díky i paní průvodkyni Daně, která byla
jedním slovem skvělá. Ještě jednou děkujeme za úžasnou
dovolenou.

Pavla K., H. Králové

12.10.2018

Dobrý den, chceme touto cestou poděkovat za nádherné
dny strávené v Řecku s vaší CK. Vrátili jsme se nadšeni. Krásně
zorganizovaný zájezd, počasí nám přálo, všichni ochotní a vstřícní
a výborná průvodkyně Dana Kelblová, která je studnicí znalostí.
Děkujeme všem kdo se na organizaci zájezdu podílel, odnášíme si
plno řeckých zážitků. Přejeme spoustu nových cestovatelských
nápadů, těšíme se na nový katalog a na další cesty s vámi.

Martina a Radek V.

Zjistit termíny a ceny

Zájezdy 2023...