To Nejlepší Z Řecka – Athény + Peloponés

Anotace
To nejlepší z Řecka a několik nezapomenutelných dní v kolébce
civilizace. Navštívíme slavné Athény – to je fascinující minulost,
sláva starověku, vznik demokracie, Sokrates a Aristoteles,
Akropolis – nejdůležitější a nejdokonalejší chrám starověkého
města, zasvěcený patronce Athén, Parthenon – vrcholný výdobytek
antické řecké civilizace, Hadriánova knihovna, agora či křivolaké
uličky. Přejedeme na poloostrov Peloponés s největší koncentrací
antických památek, které bychom jen těžko hledali na jiném místě
Evropy. Prohlédneme si slavný Epidauros, Mykény, Starý Korint,
Nafplio. Peloponés je i krásná příroda, příjemné pláže, výtečné
víno, tradiční kuchyně. Užijte si s námi pohodový poznávací zájezd
do Řecka a to v době, kdy je nelepší Řecko navštívit.

Pobytově – poznávací zájezdy do Řecka 2023 provází Mgr.
Dana Kelblová,
garance malé skupiny.

Athény – Korint – Epidauros – Mykény – Tolo – Nafplio –
Athény

Program zájezdu
1. den zájezdu
Odlet s průvodcem z Prahy do Athén. Transfer na hotel, ubytování v
centru města. Dle časových možností první procházka řeckou
metropolí s průvodcem.

2. den zájezdu
Celodenní prohlídka ATHÉN (UNESCO), světoznámá
Akropole s kolosálním Parthenónem
či Erechtheionem – nejposvátnější místo na
Akropoli a také pohřebiště bájných králů polomýtických Athén,
přilehlé archeologické památky a muzea – divadlo Héroda Attica,
chrám Athény Niké, Propylaje, Beuléova brána. Dionýsovo
divadlo
– nejstarší divadlo na světě, chrám Dia
Olympského
– pozůstatky největšího chrámu své doby
zasvěcenému samotnému Diovi, centrální náměstí
Syntagma
s budovou řeckého parlamentu, Antická agora
a nejzachovalejší Hefaistův chrám, Římská agora s
věží Větrů, Hadrianův oblouk, Panathénský
stadion
– starý olympijský stadion z roku 556 př. n. l.,
oválná stavba postavena z mramoru již více než 2500 let slouží
stále původnímu účelu. V roce 2004 dokonce hostil část soutěží
letních olympijských her (lukostřelbu). Z Panaténajského stadionu
vždy odchází olympijský oheň do konkrétní hostitelské země.
Monastiraki – živoucí srdce Athén, procházka
historickými uličkami čtvrti Pláka, večerní Athény
z vrchu Lykavittos (277 m n.m. a 227 m nad úrovní
města), kam se dostaneme kabinovou lanovkou, výhledy na celé Athény
v čele s Akropolí.

3. den zájezdu
Dokončení prohlídky Athén vč. Národního archeologického
muzea
, které hostí největší sbírku antických předmětů na
světě a patří mezi nejuznávanější světová archeologická muzea.
Odpoledne přejezd na poloostrov Peloponés s
největší koncentrací antických památek. Ve starověku zde vznikala
nejmocnější řecká palácová města a vznikl zde i první novodobý
řecký stát. Ubytování v letovisku Tolo, odpočinek u
moře
, večerní městečko.

4. den zájezdu
Výlet po poloostrově PELOPONÉS „kolébka
civilizace“. Jak jinak bychom mohli nazvat tuto oblast, kde se
nachází tak slavná místa počátků vyspělé společnosti. Navštívíme
archeologický areál starověkého KORINTU se zbytky
chrámů (Apollónův chrám, Lechaionská cesta, Octavin chrám, Odeion).
EPIDAUROS (UNESCO), posvátný okrsek boha lékařství
Asklépia s největším divadlem v Řecku. Starobylé
MYKÉNY (UNESCO), významné centrum první řecké
civilizace, která vznikla po mínojské kultuře na Krétě, opevněný
palácový komplex s proslulou Lví bránou, Královský
palác, Átreovoa pokladnice, šachtové hroby z 16. stol. př. n. l. –
na archeologickém průzkumu se podílel legendární objevitel Tróje
Heinrich Schliemann.

5. den zájezdu
Návštěva elegantního NAFPLIA, mramorem dlážděné
chodníky, pevnost Palamidi, malebný přístav. Po zbytek dne pobyt u
moře, individuální volno variant. lodní výlet kolem pobřeží Tola,
zátoky, ostrůvky.

6. den zájezdu
V návaznosti na let. řád, transfer na letiště a odlet domů.

Cena zahrnuje
 • let. dopravu Praha – Athény – Praha vč. let. tax,
 • transfery v Řecku z/na letiště,
 • příruční zavazadla dle podmínek let. společnosti,
 • dopravu minibusem na výlety v Řecku,
 • 5x ubytování v hotelu – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (z toho
  2x Athény, 3x letovisko Tolo),
 • 5x snídani,
 • 3x večeři,
 • průvodce CK,
 • z důvodu změn v letových řádech může ve výjimečných případech
  dojít ke změně letiště (např. Vídeň). V tomto případě bude
  zabezpečen svoz z/na letiště.
Cena nezahrnuje
 • vstupné,
 • pobytovou taxu,
 • fakult. služby,
 • a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
 • v závislosti na změně může být zájezd prodloužen o 1 den. V
  takovém případě bude rozšířen počet ubytování se snídaní a účtován
  povinný příplatek 650,- Kč/os.
Fakultativní příplatek
 • 1lůžk. pokoj 3000 Kč (povinné při nedoobsazení),
 • odbavené zavazadlo do 20 kg dle podmínek let. společnosti 1500
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu a případné nákazy
  Covid-19 v ČR i zahraničí 240 Kč,
 • připojištění vyššího storna zájezdu 250 Kč,
 • Poznámka: Z důvodu přetrvávajících covidových
  opatření a doposud nevydaných let. řádů na r. 2023 změna programu
  vč. místa odletu vyhrazena.
Nástupní místa
06.06. – 11.06. odjezd L2
11.09. – 16.09. odjezd L2
.
Podnadpis
MYKÉNY, EPIDAUROS, NAFPLIO + MOŘE
Podnadpis2
POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO ŘECKA 2023, DOVOLENÁ V ŘECKU
Ikony pro web
oblíbené
Doprava
letecky Praha – Athény – Praha, po destinaci se budeme pohybovat
autobusem / minibusem.
Ubytování a stravování
UBYTOVÁNÍ
5x ubytování v hotelu – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (z toho 2x
Athény, 3x letovisko Tolo)

STRAVOVÁNÍ
5x snídani, 3x večeři. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů
a prostředků.

Vstupné, platby
ORIENTAČNÍ CENY VSTUPŮ (CENY Z ROKU 2021)
Náfplio, pevnost 8 €
Nafplio, muzeum 6 €
Athény, souhrné vstupné vč. Akropolis 30 €
Athény, pouze Akropolis 20 €
Athény, metro 90 min. 1,40 €
Athény, Olympijský stadion 10 €
Athény, lanovka na Lykavittos (oba směry) 7,50 €
Athény, Národní archeologické muzeum 12 €
Starý Korint s muzeem 8 €
Epidauros 12 €
Mykény – Archeologická naleziště, Muzeum, Atreova pokladnice 12

DOPORUČENÉ KAPESNÉ
Doporučujeme na vstupy cca 80-100 €, není podmínkou všechny objekty
navštívit. Další kapesné dle vlastního uvážení. Vstupné do
navštívených objektů, vláčky, lanovky, MHD, lodičky, trajekty na
ostrovy u výletů nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, pokud není v
odstavci „cena zahrnuje“ výslovně uvedeno jinak.

UPOZORNĚNÍ
Do kostelů není vhodné jít s holými rameny a v šortkách, může se
vám stát, že nebudete vpuštění dovnitř. Zákaz kouření platí ve
všech otevřených veřejných prostorách, včetně restaurací, barů a
diskoték. Je dovoleno kouřit jen ve speciálně zřízených uzavřených
místnostech. V případě přestoupení tohoto zákona hrozí až 250 Euro
pokuty.

MĚNA A KURZ
EURO (značení €)
http://www.kurzy.cz/kurzy-men/nejlepsi-kurzy/EUR-euro

Cestovní dokumenty, vízum, očkování, pojištění
CESTOVNÍ DOKUMENTY
Na cestu nezapomeňte platný cestovní doklad. I když jsme od 1. 5.
2004 členy EU a pro cesty na území EU stačí občanský průkaz (jen
tzv. karta, od 1. 1. 2006 jen se čtecí zónou), doporučujeme všem
vzít s sebou raději platný cestovní pas. CK nemůže přebírat
odpovědnost za úspěšné odbavení svých klientů při přejezdech.
Prosím, nezapomeňte, že vaše cestovní pasy musí být platné ještě
alespoň půl roku po návratu z dovolené. Dle vyjádření MV ČR je
občanský průkaz cestovním dokladem pouze pro držitele dokladu.
Každý účastník zájezdu je osobně odpovědný za dodržování pasových,
celních, zdravotních a dalších předpisů země, do níž cestuje. CK
nepřebírá odpovědnost za vízové povinnosti cizích státních
příslušníků do navštívených zemí. Prosím mějte u sebe několik kopií
cestovního dokladu, popřípadě i v elektronické podobě (např.
uložené v emailové poště). Tyto kopie mohou usnadnit řešení mnoha
situací.

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ (ZA PŘÍPLATEK)
Každý účastník zájezdu je povinen vycestovat do zahraničí s
cestovním pojištěním.

Cestovní kancelář REDOK TRAVEL má uzavřenou pojistnou
smlouvu č. 1360500204 s pojišťovnou UNIQA a.s.

Pojištění není limitováno věkem účastníka. Pokud jste si
prostřednictvím CK zakoupili komplexní pojištění (nebo je již
zahrnuto v ceně zájezdu), jste pojištěni v následujícím
rozsahu:
Pojištění léčebných výloh v zahraničí 7 000 000 Kč
Úrazové pojištění – trvalé následky úrazu 600 000 Kč
Úrazové pojištění – smrt následkem úrazu 300 000 Kč
Úrazové pojištění, nemocniční odškodné (hosp.+nemoc) 600 Kč/den
Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci 3. osoby 5 000 000

Pojištění zavazadel 20 000 Kč/ks (max. 40 000 Kč)
Pojištění storna zájezdu 15 000 Kč (spoluúčast klienta 20%)

Při pojistné události v zahraničí je třeba kontaktovat asistenční
službu v Praze – tel: +420 296 333 696, kde oznámíte, k jaké
pojistné události došlo a asistenční služba Vám poradí, jak dále
postupovat. Nezapomeňte s sebou Evropský průkaz zdravotního
pojištění (karta zdravotního pojištění v ČR). Smluvní vztah vzniká
mezi klientem a pojišťovnou, případné pojistné události řeší klient
přímo s pojišťovnou. Součástí pojištění je i automatické a
bezplatné prodloužení platnosti pojištění pro zpožděný návrat v
případě, kdy se pojištěná osoba z důvodu zásahu vyšší moci (např.
uzavření leteckého provozu, živelná pohroma v místě dovolené,
apod.) nemůže vrátit do ČR v původně plánovaném termínu. Pojištění
léčebných výloh a asistenčních služeb zahrnuje i pojištění
plážových adrenalinových aktivit, které si pojištěný může zakoupit
podle svého zájmu přímo na pláži (např. jízda na vodním skútru,
jízda na banánu, jachting, parasailing, vodní lyžování, potápění s
instruktorem, apod.). Pojištění storna obsahuje i pojištění z
důvodu nedobrovolné ztráty zaměstnání a pojištění nevyužité
dovolené. Další informace o pojištění jsou uvedeny na stránkách
www.redok.cz.
Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní
pojištění UCZ/Ces/14 a Rámcovou pojistnou smlouvou. Pojištěný
klient tímto potvrzuje, že se seznámil s rozsahem pojištění, že
převzal Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění, byl s
nimi seznámen a souhlasí s jejich zněním.

Cestovní kancelář je pojištěna v souladu se Zákonem
č.159/1999 Sb., certifikát pojištění na www.redok.cz
.

Doplňující info k zájezdu
ELEKTRICKÉ ADAPTÉRY
V
zásuvkách řeckých sítích koluje napětí 220 V/50 Hz střídavého
proudu. Elektrické zásuvky jsou jednoduché se dvěma kolíky. Na
tříkolíkové přístroje pravděpodobně budete potřebovat adaptér.
Pokud si ho zapomenete doma, není problém si ho koupit v kterémkoli
supermarketu nebo se většinou dá zdarma zapůjčit na recepcích
hotelů.

VELVYSLANECTVÍ A KONZULÁTY
Pokud ztratíte pas nebo potřebujete jinou pomoc, spojte se s
velvyslanectvím nebo konzulátem.

Velvyslanectví Athény – Embassy of the Czech
Republic
G. Seferis Str. 6, Palaio Psychico, 154 52
Athens
Telefon: +30/210 671 3755, 210 672 5332, přímá provolba +30/210 672
99 + linka, KO +30/21 0672 9912
Fax: +30/ 210 671 0675
Nouzová linka: +30/694 473 3769
E-mail: athens@embassy.mzv.cz
Provozní hodiny úřadu: pondělí – pátek 08.30 – 17.00, úterý – pátek
09.00 – 12.00

Honorární konzulát Soluň
57, Leoforos Nikis
Ave., 54622 Thessaloniki
Telefon: 0030/ 2310 222 376
Fax: 0030/ 2310 224 116
E-mail: info@czconsulate.gr
Konzulární působnost: kraje Makedonie a Thrákie
Poznámka: Žádáme žadatele, aby si předem telefonicky nebo
e-mailem sjednali schůzku

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
Tel. předvolba:
+30
Tísňové volání: 112
První pomoc: 166
Lékařská pohotovost: 1016
Informace o službu konajících nemocnicích a lékárnách: 14944
Centrum pro otravy: 210-779 3777
Policie 100
Turistická policie 171
Přístavní policie 108
Hasiči 199
ELPA – silniční asistence 10400

DOPORUČENÍ PRO TURISTY
DROZD – Registrace občanů při cestách do zahraničí
http://drozd.mzv.cz
Projekt „Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách
do zahraničí (DROZD) umožňuje českým občanům poskytovat na
dobrovolném základě informace o svém plánovaném pobytu v
zahraničí.

ZÁKAZ KOUŘENÍ
Zákaz kouření platí ve všech otevřených veřejných prostorách,
včetně restaurací, barů a diskoték. Je dovoleno kouřit jen ve
specielně zřízených uzavřených místnostech. V případě přestoupení
tohoto zákona hrozí až 250 Euro pokuty.

CELNÍ A DEVIZOVÉ PŘEDPISY
Fyzická osoba může, bez povinnosti dorovnat spotřební daň a bez
sankčních poplatků, dovézt z ČR do Řecka a vyvézt z Řecka do ČR
následující zboží v uvedených množstevních limitech za podmínky, že
toto zboží je určeno k osobní potřebě, nikoli pro účely obchodu či
řemesla, a nepodléhá zákazu dovozu do Řecka (resp. průvozu):

Množstevní limity:

– 10 litrů alkoholických nápojů s obsahem alkoholu vyšším než 22
%
– 20 litrů meziproduktu (např. vermut, likér apod.)
– 90 litrů vína, z toho u šumivých vín 60 litrů
– 110 litrů piva
– 800 ks cigaret
– 400 ks cigarillos (krátkých doutníků) a doutníků o váze menší než
3 gr/kus
– 200 ks ostatních doutníků
– 1 kg tabáku.

Bez zvláštního povolení je zakázán vývoz a dovoz zbraní a střeliva,
léků (vyjma těch určených pro osobní potřebu), starožitností a
uměleckých předmětů, chráněných rostlin, zvířat a přírodnin. Mimo
palivovou nádrž lze v kovovém kanystru převážet maximálně 10 litrů
pohonných hmot. V hotovosti lze převážet nejvíce 10 000 EUR, resp.
ekvivalent této částky v jiné měně.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Prosíme o důkladné označení Vašich zavazadel Vaším jménem a CK
REDOK
• Účastníci zájezdu jsou povinni být v
průběhu celého zájezdu na smluveném místě a ve stanovenou dobu,
kterou určí průvodce. Nelze, aby z důvodu vaší nedochvilnosti byli
ostatní klienti kráceni na svých právech, jak v oblasti poznávání,
ubytování, stravování a dalších. V případě jakékoliv nedochvilnosti
informujte prosím neodkladně průvodce zájezdu. V místech srazu čeká
autobus max. 30 min., při definitivním odjezdu do ČR pak maximálně
1 hod. V případě, že jde o letecké zájezdy, návaznost na trajekt
apod. je zde čekací doba pouze 30 min.). Cestovní kancelář ani
dopravce za těchto okolností nenesou žádnou morální ani finanční
zodpovědnost.
• CK nepřebírá odpovědnost za jednání
cestujících, které by bylo v rozporu se zákony příslušné
země.
• Služby nečerpané vlastní vinou propadají
bez náhrady.
• Do autobusu doporučujeme pohodlné
oblečení, příruční zavazadlo a event. malý polštářek pod hlavu či
deku.
• Je povolen převoz zavazadel do hmotnosti
15 kg/os. V případě nadváhy nemusí být zavazadla převzata k
přepravě. Rovněž nebudou převzata balení minerálních vod či jiných
nápojů.
• Při odchodu z autobusu na výletech, při
prohlídkách apod., neponechávejte v autobuse finanční prostředky,
osobní doklady, platební karty, fotoaparáty, kamery aj. cenné věci.
Dopravce ani CK neodpovídá za jejich případnou ztrátu nebo
odcizení.
• Nezapomeňte vzít s sebou léky, které
užíváte, pohodlnou obuv, deštník nebo pláštěnku a dobrou
náladu.
• CK si vyhrazuje právo z organizačních
důvodů změnit místo ubytování dle Všeobecných smluvních
podmínek.

V současné situaci je nutné počítat se zvýšenou kontrolou na
hranicích a je pro nutné dodržet množství alkoholu a cigaret
deklarované v odbavení.

Program zájezdu
dle katalogu, může být však
přizpůsoben časovému limitu na trase, počasí, nepředvídatelným
okolnostem na cestě i po dobu konání zájezdu. Změna programu
vyhrazena!


DŮLEŽITÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE LETECKÉ PŘEPRAVY

Co si můžete vzít do příručního
zavazadla:
Je nepřípustné brát na palubu letadla nože,
nůžky, pilníky a jiné předměty ostré povahy, střelné zbraně a
jejich imitace, tupé předměty (obušky apod.), které mohou být
využity jako zbraň, jakékoli výbušné a hořlavé látky, jakékoli
chemické nebo toxické látky. Dále je zakázáno brát na palubu
jakékoliv vlastní tekutiny (voda, nápoje, sirupy, polévky), krémy,
oleje, roztoky, spreje, parfémy, mascara, gely vlasové a sprchové,
tlakové nádoby, holicí pěny, deodoranty, pasty a zubní pasty,
krémy, směsi kapalných a pevných látek apod. Tyto předměty je nutno
umístit do zavazadel k odbavení. Uvedené tekutiny a gely mohou být
přepravovány pouze: v jednotlivých baleních o maximálním objemu
100ml umístěných v jediném průhledném, opakovaně uzavíratelném
plastovém sáčku o maximálním objemu 1 litr a předložené k
samostatné kontrole mimo kabinové zavazadlo. Tekutiny, které můžete
mít v kabinovém zavazadle bez omezení: léky a dietní jídlo
(doporučuje se lékařský předpis nebo potvrzení). Kapalné léky mohou
být převáženy v objemu větším než 100 ml, pokud je cestující
potřebuje během cesty ze zdravotních důvodů. Tyto léky musíte
nahlásit zvlášť během bezpečnostní kontroly na letišti.


Doplňující postupy bezpečnostních kontrol

Evropská komise zavádí povinné vyjímání
elektronických zařízení (notebooky, rádia apod.) a jejich
samostatnou detekční kontrolu. Ta se týká i svrchního oblečení
(bund, kabátů apod.). Tato opatření jsou na letišti Václava Havla
už aplikována a opatření EU nebude mít vliv na stávající průběh
kontrol.

Více informací o bezpečnostních pravidlech
letiště Praha: https://www.prg.aero/bezpecnostni-pravidla

Doprava na/z letiště v Praze

Každý účastník si zajišťuje sám. Na letiště je možné se dopravit
autobusem MHD č. 119 ze stanice metra A „nádraží Veleslavín“ nebo
ze stanice metra B „Zličín“ autobusem č. 100.


Parkování nejblíže letišti Václava Havla v Praze

Ve spolupráci se společností GO Parking
můžete využít prostřednictvím následujícího odkazu
https://www.goparking.cz/rezervace/krok1/?promo=red026,
popřípadě navštívit přímo oficiální stránky www.goparking.cz
Při uvedení promokódu RED026 získáte slevu na parkování na
chráněném a hlídaném parkovišti. Na letiště a z letiště vás odveze
BEZPLATNĚ mikrobus společnosti GO Parking – více na www.goparking.cz

Zjistit termíny a ceny

Zájezdy 2023...