Turecké západní pobřeží

Popis
Náš zájezd do Turecka směřuje do oblasti klenotů antiky jako jsou
starověká města Pergamon, Efes, Milét aj. a pěkných pláží v oblasti
jednoho z nejvyhlášenějších letovisek západního pobřeží Turecka,
Kusadassi. V průběhu zájezdu do Turecka také navštívíte metropoli
Istanbul, tzv. „bavlněný zámek“ Pamukkale a jiné zajímavosti
západní části Malé Asie.
Zájezd zahrnuje
leteckou dopravu Praha – Istanbul – Praha vč. let. tax, transfery
z/na letiště, dopravu lux. klim. busem v Turecku, trajekt přes
Dardanelskou úžinu, 9x ubytování v hotelu (2lůžk. pokoje s
příslušenstvím) (z toho 4x u moře v Kusadassi), 9x snídani, 6x
večeři (v hotelích mimo Istanbul), průvodce
Zájezd nezahrnuje
cena zájezdu nezahrnuje pobytovou taxu, platí se na
místě, spropitné
Výlety
pojištění léčebných výloh a storna do 45 000 Kč(700.000000
CZK), 1/1 pokoj (povinný při nedoobsazení)(6200.000000 CZK), V
závislosti na změně letového řádu může být zájezd prodloužen o 1
den. V takovém případě bude rozšířen počet ubytování se snídaní a
účtován povinný příplatek 650 Kč/os.
Program
Den 1
V ranních hodinách odlet s průvodcem z Prahy do ISTANBULU transfer
z letiště do centra Istanbulu – čtvrť Sultanahmet. Dle letového
řádu první seznámení se Starým městem a uličkami Zlatého rohu.
Ubytování a večeře v centru města.Den 2
ISTANBUL, celodenní prohlídka města s úžasnou atmosférou. Prohlídku
města začneme ve čtvrti Sultanahmet (UNESCO), na místě starého
byzantského sídliště, zde je „starý Istanbul“. Hagia Sofia
nejpůsobivější památka starého Istanbulu „chrám Boží moudrosti“,
Modrá mešita s šesti krásnými minarety, Hippodrom, palác Topkapi,
plný uměleckých pokladů mimo jiné i nádherných kachlí z Izniku aj.
Možnost večeře v centru města, návrat na hotel.Den
3

Odjezd k průlivu DARDANELY – přeplutí Dardanelskou úžinou z Evropy
do Asie a pokračujeme do starodávné TRÓJE (UNESCO), k prohlídce
jedné z nejslavnějších světových archeologických lokalit odkrytých
H.Schliemannem. Trojské ruiny – Dům vykopávek, Pithova zahrada,
chrám bohyně Athény (Homérova Íllias, Trojská válka). Ubytování u
moře v oblasti Ayvaliku.Den 4
Ráno odjedeme k návštěvě velkolepé akropole PERGAMON (UNESCO),
shlížející z návrší na novodobou Bergamu, jedna z nejpůsobivějších
památek v Turecku. Prohlídka antického města z 2. stol. př. n. l.
Akropole – působivé a neobyčejné divadlo vystavěné v 3. století
před Kristem s 10000 sedadly, slavná knihovna, Trajánův chrám s
mramorovými sloupy – jediná dochovaná stavba na Akropoli z období
Říma, Diův oltář, Asclepion – starodávné lékařské centrum,
Asclepiův chrám, výrobna onyxu. Poté navštívíme SELÇUK, mohutné
rozvaliny byzantské pevnosti s krásnou starou bazilikou sv.Jana,
která údajně ukrývá hrob apoštola Jana. Ubytování v letovisku na
břehu Egejského moře v oblasti KUŞADASI.Den 5
Pobyt u moře, individuální volno – možnost návštěvy centra
Kuşadasi.Den 6
Nejzachovalejší antické město východního Středomoří EFES (UNESCO),
bývalé významné obchodní středisko, zříceniny starověkého města s
pozůstatky jednoho ze sedmi divů světa Artemidina chrámu, Mramorová
cesta, Trajánova fontána, Hadriánův chrám, Celsova knihovna,
Arkadiova cesta – nejvelkolepější ulice v Efesu, antické Velké
divadlo, Slavičí vrch, místo posledního pobytu P. Marie v krásném
prostředí národního parku. MILÉT, významné starověké město s Velkým
divadlem, agorou a lázněmi císařovny Faustiny, které byly postaveny
pro manželku císaře Marka Aurelia. DIDYMA, slavná starověká
věštírna se zbytky Apollónova chrámu. Návrat na
ubytování.Den 7
Pobyt u moře, individuální volno – možnost fakult. výletu na OSTROV
SÁMOS nebo plavba kolem pobřeží.Den 8
Cesta do vnitrozemí. Navštívíme jedno z nejvýznamnějších
archeologických nalezišť v Turecku AFRODISIAS (UNESCO), areál s
mnoha antickými památkami – Afroditin chrám, Tetrapylon –
monumentální brána, stadion. HIERAPOLIS (UNESCO), bývalé vznešené
antické město s divadlem, lázněmi a rozsáhlou antickou nekropolí.
PAMUKKALE (UNESCO), prohlídka třpytivě bílých vápencových
kaskádovitých jezírek nazývaných „Bavlněný zámek“. Ubytování v
okolí Pamukkale.Den 9
Ráno odjezd do ISTANBULU, odpoledne návštěva Velkého bazaru –
Kapalı Çarşı, spletité středověké centrum, 4500 obchodů pohromadě s
mešitami, bankami, dílnami a restauracemi. Ubytování v centru
Istanbulu, fakultativně večeře v centru města.Den
10

Snídaně. Dle časových možností a v závislosti na let. řádu
dokončení prohlídky města, individuální volno. Transfer na letiště
a odlet do Prahy.
Zjistit termíny a ceny

Zájezdy 2023...