Turecko – Velký okruh

Anotace
Turecko – země na pomezí dvou světadílů – Asie a Evropy, poloha
země se odráží na kultuře, náboženství i tradicích místních
obyvatel. Turecko se pyšní bohatými a pestrými dějinami, které se
odráží na četných památkách po celém jeho území a mimo historických
pamětihodností oplývá také nesčetnými přírodními krásami. Zde
začíná pestrý svět Orientu.

Istanbul – Ankara – Göreme – Çavusin – Uchisar – Derinkuyu
– Kaymakli – Konye – Karavansery Sultanhani – Perge – Aspendos –
Antalya – Pamukkale – Hierapolis – Afrodisias – Efes – Didyma –
Priéné – Pergamon

Program zájezdu
1. den zájezdu:
Odlet z Prahy, přílet do Istanbulu, ubytování.

2. den zájezdu:
ISTANBUL
(UNESCO) – různorodé město na dvou kontinentech s
množstvím jedinečných byzantských a osmanských památek (chrám Hagia
Sofia – nejslavnější chrám byzantské říše, Modrá mešita se svými
štíhlými minarety, Sulejmanova mešita – největší v Istanbulu, palác
Topkapi – oficiální rezidence osmanských sultánů, Yerebatanská
cisterna – antická podzemní zásobárna vody). Nocleh v
Istanbulu.

3. den zájezdu:
Dokončení prohlídky ISTANBULU. Odpoledne přejezd
do Ankary. Nocleh.

4. den zájezdu:
ANKARA
, hlavní město Turecka se známým archeologickým
muzeem Anatolských civilizací. Nocleh v Kappadokii.

5. den zájezdu:
Oblast KAPPADOKIE – údolí GÖREME
(UNESCO) a ÇAVUSIN – jedny z největších přírodních
zajímavostí v Turecku, kde byl v sopečných tufech dešťovou vodou
vymodelován pohádkový barevný svět skalních pyramid a různých
bizarních útvarů, ve kterých lidé vyhloubili řady kostelů, skalních
klášterů i měst. Návštěva osady UCHISAR. Podzemní
město DERINKUYU nebo KAYMAKLI.
Nocleh v Kappadokii.

6. den zájezdu:
Časně ráno odjezd do Konye. KARAVANSERAY
SULTANHANI
, malá pevnost, která sloužila jako ochrana při
odpočinku obchodních karavan. Prohlídka KONYE,
významného města muslimských věřících s věhlasnou mešitou. Dojezd
na nocleh.

7. den zájezdu:
TURECKÁ RIVIÉRA
– navštívíme dávné římské město
PERGE, impozantní zříceniny významného antického
města, monumentální brány, stadion, antické lázně, sloupová
kolonáda. ASPENDOS s jedinečně dochovaným římským
divadlem. Vodopády KURSUNLU, soustava jezírek
propojených vodopády připomínající zmenšená Plitvická jezera.
Prohlídka starého centra ANTALYE, nejvýznamnějšího
letoviska na jižní riviéře. Nocleh.

8 den zájezdu:
Travertinové kaskády a jezírka PAMUKKALE (UNESCO),
jeden z nejzajímavějších přírodních útvarů světa. Antické město
HIERAPOLIS (UNESCO).

9. den zájezdu:
Jedna z nejkrásnějších antických lokalit
AFRODISIAS. Přejezd k Egejskému moři. Nocleh.

10. den zájezdu:
Jedno z nejzachovalejších antických měst ve Středomoří
EFES (UNESCO), archeologický areál unikátních
antických staveb, trosky jednoho z divů světa – Artemidina chrámu.
DIDYMA, ve starověku proslulá věštírna.
PRIÉNÉ, vykopávky antického města zajímavé svojí
pěknou polohou. Nocleh.

11. den zájezdu:
PERGAMON, antické město s akropolí na vysoké skále
s krásnými výhledy. Pozdě večer příjezd do Istanbulu, nocleh.

12. den zájezdu:
Odlet z Istanbulu do Prahy.

Cena zahrnuje
 • leteckou přepravu Praha – Istanbul – Praha vč. let. tax,
 • dopravu tureckým autokarem dle programu,
 • 11x ubytování v hotelích – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,
 • 11x polopenzi,
 • průvodce CK
Cena nezahrnuje
 • vstupné,
 • fakultativní služby
 • a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
 • V závislosti na změně letového řádu může být zájezd prodloužen
  o jeden den. V takovém případě bude účtován bude povinný příplatek
  650 Kč / os za přidaný nocleh se snídaní.
Fakultativní příplatek
 • 1lůžk. pokoj 5000 Kč (povinné při nedoobsazení)
 • komplexní pojištění vč. připojištění vyššího storna zájezdu a
  případné nákazy Covid-19 v ČR i zahraničí 730 Kč,
 • záloha na let balonem v Kappadokii 5. den 2500 Kč (cca 1 hod.
  let v brzkých ranních hodinách před programem, celková orientační
  cena cca 230 Eur /os., doplatek na místě v eurech, nutná rezervace
  v CK nejpozději 2 měsíce před odletem), připojištění na rizikové
  sporty pro klienty s připlaceným letem balonem 140 Kč (let balonem
  není zahrnut v základním pojištění)
Nástupní místa
12.10. – 23.10. Odjezd L1
Přehled nástupních míst
najdete ZDE.
Podnadpis
ANTICKÉ A PŘÍRODNÍ PAMÁTKY
Typ ubytování (např. Hotel ***, Stan …)
hotel
Doprava
letecky na trase Praha – Istanbul – Praha, po destinaci se budeme
pohybovat tureckým autokarem.
Ubytování a stravování
UBYTOVÁNÍ
11x ubytování v hotelích – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím

STRAVOVÁNÍ
11x polopenze. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a
prostředků.

Vstupné, platby
ORIENTAČNÍ CENY VSTUPŮ (z r. 2018)
– ceny v YTL

Istanbul: Hagia Sofia – 60 TL,
palác Topkapi – 60 TL,
Harém paláce Topkapi – 35 TL,
Yerebatanská cisterna – 35 TL,
jízdné v Istanbulu – cca 5 TL / 1 jízda,
projížďka po Bosporu – cca 10 €.
Sultanhani karavanseráj – 10 TL
Perge – 35 TL
Aspendos – 35 TL
Kursunlu – 5 TL
Pammukkale – 50 TL
Afrodisias – 35 TL
Didyma – 10 TL
Priéné – 10 TL
Efes – 60 TL
Pergamon – Akropolis – 35 TL, výjezd lanovkou na
akropoli – cca 205 TL
Ankara museum – 30 TL
Konya – muzeum Mevlana – zdarma
Derinkuyu nebo Kaymakli – 35 TL
Uchisar – 10 TL
Muzeum Göreme – 45 TL
Cavusin kostel – 10 TL

DOPORUČENÉ KAPESNÉ
Doporučujeme na vstupy cca 650 YTL + cca 25 € na pobytovou taxu +
spropitné. Pobytová taxa a spropitné není v ceně zájezdu, platí se
průvodci, přesnou částku Vám sdělí průvodce a vybere ji v místě
pobytu.
Není podmínkou všechny objekty navštívit. Další kapesné dle
vlastního uvážení. Vstupné do navštívených objektů, vláčky,
lanovky, MHD, lodičky, trajekty na ostrovy u výletů nejsou zahrnuty
v ceně zájezdu, pokud není v odstavci „cena zahrnuje“ výslovně
uvedeno jinak.

UPOZORNĚNÍ
Při návštěvách mešit a jiných historických objektů je nutno mít
zahalená ramena a kolena, jinak se vám může stát, že nebudete
vpuštění dovnitř.

MĚNA A KURZ
Turecká lira (značení YTL), 1 YTL =
cca 2,4 Kč
https://www.kurzy.cz/kurzy-men/nejlepsi-kurzy/TRY-turecka-lira/

na některých místech lze platit i Eurem
EURO (značení €), 1 € = cca 26 Kč
http://www.kurzy.cz/kurzy-men/nejlepsi-kurzy/EUR-euro

Cestovní dokumenty, vízum, očkování, pojištění
CESTOVNÍ DOKUMENTY
Občané ČR nepotřebují pro cestu do Turecka vízum, je však nutný
platný cestovní pas, jehož platnost trvá minimálně
6 měsíců po návratu!!! Při přihlášení na zájezd zkontrolujte
platnost cestovního pasu. !!!Zkontrolujte před odjezdem, že máte
svůj vlastní pas při sobě!!!
Cestování dětí zapsaných v cestovních pasech rodičů bylo možné
pouze do 26. června 2012. Po tomto datu mohou děti vycestovat do
zahraničí pouze s vlastním cestovním pasem.
Výše uvedené se týká občanů ČR, doklady nutné pro vstup cizích
státních příslušníků do navštívených zemí si tito zajišťují sami a
na vlastní odpovědnost.
Každý účastník zájezdu je osobně odpovědný za dodržování pasových,
celních, zdravotních a dalších předpisů země, do níž cestuje. CK
nepřebírá odpovědnost za vízové povinnosti cizích státních
příslušníků do navštívených zemí.
Prosím mějte u sebe několik kopií cestovního dokladu a pasovou
fotografii, popřípadě i v elektronické podobě (např. uložené v
emailové poště). Tyto kopie mohou usnadnit řešení mnoha
situací.

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ (ZA PŘÍPLATEK)
Každý účastník zájezdu je povinen vycestovat do zahraničí s
cestovním pojištěním.

Cestovní kancelář REDOK TRAVEL má uzavřenou pojistnou
smlouvu č. 1360500204 s pojišťovnou UNIQA a.s.

Pojištění není limitováno věkem účastníka. Pokud jste si
prostřednictvím CK zakoupili komplexní pojištění (nebo je již
zahrnuto v ceně zájezdu), jste pojištěni v následujícím
rozsahu:
Pojištění léčebných výloh v zahraničí 7 000 000 Kč
Úrazové pojištění – trvalé následky úrazu 600 000 Kč
Úrazové pojištění – smrt následkem úrazu 300 000 Kč
Úrazové pojištění, nemocniční odškodné (hosp.+nemoc) 600 Kč/den
Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci 3. osoby 5 000 000

Pojištění zavazadel 20 000 Kč/ks (max. 40 000 Kč)
Pojištění storna zájezdu 15 000 Kč (spoluúčast klienta 20%)

Při pojistné události v zahraničí je třeba kontaktovat asistenční
službu v Praze – tel: +420 296 333 696, kde oznámíte, k jaké
pojistné události došlo a asistenční služba Vám poradí, jak dále
postupovat. Nezapomeňte s sebou Evropský průkaz zdravotního
pojištění (karta zdravotního pojištění v ČR). Smluvní vztah vzniká
mezi klientem a pojišťovnou, případné pojistné události řeší klient
přímo s pojišťovnou. Součástí pojištění je i automatické a
bezplatné prodloužení platnosti pojištění pro zpožděný návrat v
případě, kdy se pojištěná osoba z důvodu zásahu vyšší moci (např.
uzavření leteckého provozu, živelná pohroma v místě dovolené,
apod.) nemůže vrátit do ČR v původně plánovaném termínu. Pojištění
léčebných výloh a asistenčních služeb zahrnuje i pojištění
plážových adrenalinových aktivit, které si pojištěný může zakoupit
podle svého zájmu přímo na pláži (např. jízda na vodním skútru,
jízda na banánu, jachting, parasailing, vodní lyžování, potápění s
instruktorem, apod.). Pojištění storna obsahuje i pojištění z
důvodu nedobrovolné ztráty zaměstnání a pojištění nevyužité
dovolené. Další informace o pojištění jsou uvedeny na stránkách
www.redok.cz.
Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní
pojištění UCZ/Ces/14 a Rámcovou pojistnou smlouvou. Pojištěný
klient tímto potvrzuje, že se seznámil s rozsahem pojištění, že
převzal Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění, byl s
nimi seznámen a souhlasí s jejich zněním.

Cestovní kancelář je pojištěna v souladu se Zákonem
č.159/1999 Sb., certifikát pojištění na www.redok.cz
.

Časový posun, počasí
ČASOVÝ POSUN
V Turecku je o hodinu více než v
České republice, letní čas je zaveden.
Doplňující info k zájezdu
ELEKTRICKÉ ADAPTÉRY
Normou pro elektrický proud
v Turecku je používání napětí 220 V / 50 Hz. Zástrčky jsou
dvoukolíkové, proto je možné, že budete potřebovat adaptér. Pokud
si ho zapomenete doma, není problém si ho koupit v kterémkoli
supermarketu nebo se většinou dá zdarma zapůjčit na recepcích
hotelů.

VELVYSLANECTVÍ A KONZULÁTY
Pokud ztratíte pas nebo potřebujete jinou pomoc, spojte se s
velvyslanectvím nebo konzulátem.

Velvyslanectví Ankara – Embassy of the Czech
Republic
Kaptanpasa Sokak No. 15, G.O.P., 06700
Ankara
Telefon ústředna (strom): +90312/405 61 39, recepce (přímá)-405 69
65, KO-405 69 54, sekretariát VV- 405 69 55-bez přepojení
Fax: +90312/446 30 84, KO +90/312/447 73 95
Nouzová linka: +90532/375 13 87
E-mail: ankara@embassy.mzv.cz
Konzulární úsek: consulate_ankara@mzv.cz
Ekonomický úsek: Commerce_Ankara@mzv.cz
Provozní hodiny úřadu: pondělí – čtvrtek 08.30 – 16.30, pátek 08.30
– 14.00
Úřední hodiny KÚ pro veřejnost: pondělí – čtvrtek 09.00 – 16.00,
středa 09.00 – 12.30

Generální konzulát Istanbul – Consulat Generale of the
Czech Republic
Abdi Ipekci Cad. 71, Maçka, P.O.Box 35
Istanbul 34367
Telefon ústředna: +90212/368 8034, 368 8035
Fax: +90212/2319493
Nouzová linka: +90/533/2573880
E-mail: istanbul@embassy.mzv.cz
Konzulární úsek: Consulate_Istanbul@mzv.cz
Provozní hodiny úřadu: pondělí – čtvrtek 07.30 – 16.30, pátek 08.00
– 14.00
Úřední hodiny pro veřejnost: pondělí – pátek 08.00 – 14.00

Honorární konzulát Izmir – Honorary Consulate of the Czech
Republic
Cumhuriyet Meydani No.11, Meydan Apt. Kat:4,
Daire 11, 35220 Alsancak – Izmir
Telefon: +90/ 232 368 0944, 2320368 8871
Fax: +90 232 336 16 28
E-mail: izmir@honorary.mzv.cz, eozsoy@etemozsoy.com
Provozní hodiny úřadu: po – pá 09.00 – 17.00

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
Tel. předvolba:
+90
Policie: 155
První pomoc: 112
Hasiči: 110
Jandarma (četníci) 156

DOPORUČENÍ PRO TURISTY
DROZD – Registrace občanů při cestách do zahraničí
http://drozd.mzv.cz
Projekt „Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách
do zahraničí (DROZD) umožňuje českým občanům poskytovat na
dobrovolném základě informace o svém plánovaném pobytu v
zahraničí.

CELNÍ A DEVIZOVÉ PŘEDPISY
Bezcelně lze do Turecka dovézt 200 ks cigaret, 50 ks cigár (tj.
doutníků, jejichž váha nepřesahuje 3 g), 10 ks doutníků, 200 g
cigaretového tabáku společně s 200 ks cigaretových papírků (nebo
200 g dýmkového tabáku nebo 200 g žvýkacího tabáku nebo 50 g
šňupacího tabáku), 1 kg kávy, 1 kg instantní kávy, 500 g čaje, 1 kg
cukrovinek, 1 kg čokolády, 1 láhev alkoholických nápojů o obsahu
100 cl nebo 2 láhve alkoholických nápojů o obsahu 75 cl, 5 balení
parfému, toaletní vody nebo vody po holení, jejichž obsah nesmí
přesahovat 120 ml. Léky, léčiva a zdravotní potřeby je možné
bezcelně dovážet pouze pro osobní potřebu.

Zakázán je dovoz drog a jiných omamných látek, obchodování s nimi a
jejich spotřeba. Za nedovolenou výrobu, vývoz a dovoz omamných nebo
psychotropních látek (již za 1 gram) hrozí trest odnětí svobody ve
výši 10 až 20 let a vysoké peněžité tresty. Ostré náboje a zbraně
nesmějí být dovezeny bez zvláštního povolení.

V případě, že se jedná o cestu z Turecka do země EU či ze země EU
do Turecka, lze v hotovosti dovézt/vyvézt maximálně 10 000,- EUR,
či ekvivalent této částky.

Vývoz starožitných předmětů (starších 100 let) je zakázán. Při
vývozu nově vyrobeného koberce je nutno předložit doklad o koupi.
Vývoz starších cenných předmětů podléhá povolení Generálního
ředitelství pro správu muzeí. Při koupi drahých koberců a
uměleckých předmětů doporučujeme zejména v turistických oblastech
zvýšenou obezřetnost s ohledem na časté případy podvodů.

VODA
Voda z vodovodní sítě není vhodná k pití. Doporučujeme zakoupit
balenou vodu v obchodech.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Prosíme o důkladné označení Vašich zavazadel Vaším jménem a CK
REDOK
• Účastníci zájezdu jsou povinni být v
průběhu celého zájezdu na smluveném místě a ve stanovenou dobu,
kterou určí průvodce. Nelze, aby z důvodu vaší nedochvilnosti byli
ostatní klienti kráceni na svých právech, jak v oblasti poznávání,
ubytování, stravování a dalších. V případě jakékoliv nedochvilnosti
informujte prosím neodkladně průvodce zájezdu. V místech srazu čeká
autobus max. 30 min., při definitivním odjezdu do ČR pak maximálně
1 hod. V případě, že jde o letecké zájezdy, návaznost na trajekt
apod. je zde čekací doba pouze 30 min.). Cestovní kancelář ani
dopravce za těchto okolností nenesou žádnou morální ani finanční
zodpovědnost.
• CK nepřebírá odpovědnost za jednání
cestujících, které by bylo v rozporu se zákony příslušné
země.
• Služby nečerpané vlastní vinou propadají
bez náhrady.
• Do autobusu doporučujeme pohodlné
oblečení, příruční zavazadlo a event. malý polštářek pod hlavu či
deku.
• Je povolen převoz zavazadel do hmotnosti
15 kg/os. V případě nadváhy nemusí být zavazadla převzata k
přepravě. Rovněž nebudou převzata balení minerálních vod či jiných
nápojů.
• Při odchodu z autobusu na výletech, při
prohlídkách apod., neponechávejte v autobuse finanční prostředky,
osobní doklady, platební karty, fotoaparáty, kamery aj. cenné věci.
Dopravce ani CK neodpovídá za jejich případnou ztrátu nebo
odcizení.
• Nezapomeňte vzít s sebou léky, které
užíváte, pohodlnou obuv, deštník nebo pláštěnku a dobrou
náladu.
• CK si vyhrazuje právo z organizačních
důvodů změnit místo ubytování dle Všeobecných smluvních
podmínek.

V současné situaci je nutné počítat se zvýšenou kontrolou na
hranicích a je pro nutné dodržet množství alkoholu a cigaret
deklarované v odbavení.

Program zájezdu
dle katalogu, může být však
přizpůsoben časovému limitu na trase, počasí, nepředvídatelným
okolnostem na cestě i po dobu konání zájezdu. Změna programu
vyhrazena!


DŮLEŽITÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE LETECKÉ PŘEPRAVY

Co si můžete vzít do příručního
zavazadla:
Je nepřípustné brát na palubu letadla nože,
nůžky, pilníky a jiné předměty ostré povahy, střelné zbraně a
jejich imitace, tupé předměty (obušky apod.), které mohou být
využity jako zbraň, jakékoli výbušné a hořlavé látky, jakékoli
chemické nebo toxické látky. Dále je zakázáno brát na palubu
jakékoliv vlastní tekutiny (voda, nápoje, sirupy, polévky), krémy,
oleje, roztoky, spreje, parfémy, mascara, gely vlasové a sprchové,
tlakové nádoby, holicí pěny, deodoranty, pasty a zubní pasty,
krémy, směsi kapalných a pevných látek apod. Tyto předměty je nutno
umístit do zavazadel k odbavení. Uvedené tekutiny a gely mohou být
přepravovány pouze: v jednotlivých baleních o maximálním objemu
100ml umístěných v jediném průhledném, opakovaně uzavíratelném
plastovém sáčku o maximálním objemu 1 litr a předložené k
samostatné kontrole mimo kabinové zavazadlo. Tekutiny, které můžete
mít v kabinovém zavazadle bez omezení: léky a dietní jídlo
(doporučuje se lékařský předpis nebo potvrzení). Kapalné léky mohou
být převáženy v objemu větším než 100 ml, pokud je cestující
potřebuje během cesty ze zdravotních důvodů. Tyto léky musíte
nahlásit zvlášť během bezpečnostní kontroly na letišti.


Doplňující postupy bezpečnostních kontrol

Evropská komise zavádí povinné vyjímání
elektronických zařízení (notebooky, rádia apod.) a jejich
samostatnou detekční kontrolu. Ta se týká i svrchního oblečení
(bund, kabátů apod.). Tato opatření jsou na letišti Václava Havla
už aplikována a opatření EU nebude mít vliv na stávající průběh
kontrol.

Více informací o bezpečnostních pravidlech
letiště Praha: https://www.prg.aero/bezpecnostni-pravidla

Doprava na/z letiště v Praze

Každý účastník si zajišťuje sám. Na letiště je možné se dopravit
autobusem MHD č. 119 ze stanice metra A „nádraží Veleslavín“ nebo
ze stanice metra B „Zličín“ autobusem č. 100.


Parkování nejblíže letišti Václava Havla v Praze

Ve spolupráci se společností GO Parking
můžete využít prostřednictvím následujícího odkazu
https://www.goparking.cz/rezervace/krok1/?promo=red026,
popřípadě navštívit přímo oficiální stránky www.goparking.cz
Při uvedení promokódu RED026 získáte slevu na parkování na
chráněném a hlídaném parkovišti. Na letiště a z letiště vás odveze
BEZPLATNĚ mikrobus společnosti GO Parking – více na www.goparking.cz

Zjistit termíny a ceny

Zájezdy 2022...