To nejlepší z Itálie

Zjistit termíny a ceny
Anotace
Itálie přitahuje turisty kulturou a romantikou již mnoho století, a
to v každém ročním období. Itálie má všechno – od umění po jídlo a
od úchvatné a rozmanité krajiny po skvělou módu. Zveme vás do „Bel
paese“ (krásné země). Není náhodou, že Itálie má největší počet
památek zapsaných na Seznam světového kulturního a přírodního
dědictví UNESCO a my mnohé z těchto světoznámých italských symbolů
navštívíme.

Poznávací zájezd To nejlepší z Itálie provází Mgr. Michal
Hrazdil

Benátky – ostrov Burano – Florencie – Řím – Vatikán –
Caserta – Pompeje – Vesuv – Neapol – Salerno – Amalfitánské pobřeží
– Amalfi – Atrani – Ravello

Program zájezdu
1. den zájezdu
Odlet z Prahy do Benátek, transfer z letiště na hotel. Dle let.
řádu možnost individuálně navštívit večerní Benátky městskou
hromadnou dopravu – autobus, tramvaj.

2. den zájezdu
Snídaně a připojení skupiny k autobusovému zájezdu. Celodenní lodní
výlet za klenoty BENÁTSKÉ LAGUNY. Plavba mezi
ostrovy benátského venkova na půvabné BURANO,
ostrov pestrobarevných domků a ruční výroby krajek. Poté prohlídka
historického města BENÁTKY (UNESCO) s průvodcem,
Piazza S. Marco s úchvatnou bazilikou – vzpomínka
na spojení Benátek s Byzancí, triumf gotické architektury
Dóžecí palác – symbol slávy a moci Benátek s
krásným podloubím ve stylu benátské gotiky,
Kampanila – možnost vyjet výtahem na zvonici s
vyhlídkou, která ilustruje, proč se o Benátkách hovoří jako o městu
ostrovů, Canal Grande a okázalé paláce, tržnice,
Basilica dei Frari (františkánský klášterní kostel s díly Tiziana,
Belliniho i Donatella). Projdeme se benátskými uličkami s paláci,
kostely, mosty, až ke slavnému mostu Ponte Rialto,
nejstarší benátský most vedoucí přes Velký kanál. V podvečer návrat
lodí k busu a odjezd na ubytování.

3.den zájezdu
Prohlídka FLORENCIE (UNESCO), město můžeme právem
označit za jedno z hlavních center umění v Evropě, kolébku
renesance, jejíž odkazy dnes nalezneme všude v ulicích, v
galeriích, kostelech i muzeích. Prohlídka města, kostel
Santa Croce, který za svými zdmi ukrývá pomníky
mnoha věhlasných Florenťanů, katedrála S.Maria del Fiore,
baptisterium, hrobka Medicejských, náměstí Piazza della Signoria s
Palazzo Vecchio, nejstarší dochovaný most ve městě Ponte
Vecchio
, jeden z největších florentských paláců
Palazzo Pitti aj. Po prohlídce odjezd na
ubytování.

4. den zájezdu
Přejezd do ŘÍMA (UNESCO), ať již navštívíte město
poprvé nebo jste zde již poněkolikáté, kouzlu této živoucí
metropole se nedá odolat. Málokde se svědectví minulosti a
současnosti doplňují tak harmonicky, jako právě v Římě. Prohlídka
nejvýznamnějších památek hl. města, Piazza Navona
– nejkrásnější barokní náměstí s fontánami, Fontána di Trevi –
nejslavnější a největší římská fontána je díky Felliniho filmu „La
Dolce Vita“ známá po celém světě, Pantheon
nejzachovalejší antická památka na světě, pradávná sláva
Fora Romana – které bylo pupkem antického římského
impéria, slavné Koloseum – symbol města a jeden ze
7 novodobých divů světa, Palatin, Kapitol – náměstí navržené
Michelangelem s nádhernými paláci se vzácnými sbírkami soch i
obrazů, kašnou a jezdeckou sochou Marca Aurelia nebo fotogenické
Španělské schody. Odjezd na ubytování, fakultativně večeře v
hotelu.

5. den zájezdu
Dopoledne si nenecháme ujít nejmenší stát na světě
VATIKÁN (UNESCO), hlava katolické církve, náměstí
sv. Petra s obrovskými kolonádami z dórských sloupů a majestátní
baziliku sv.Petra na jejíž výzdobě se podíleli Raffael,
Michelangelo a další – možnost výstupu na kopuli s krásným výhledem
na celý Řím, Vatikánská muzea – s úchvatnými
sbírkami antického umění a Sixtinskou kaplí s
Michelangelovým Posledním soudem. Odpoledne navštívíme jednu z
největších turistických atrakcí Itálie – kolosální zámek Palazzo
Reale v CASERTĚ, blížící se rozměry k Versailles,
s více jak tisícem pokojů, velkolepými schodišti, překrásnou
zahradou s fontánami a okrasnými vodními díly, místo natáčení
Hvězdných válek nebo Andělů a démonů. Odjezd na ubytování do
oblasti Neapolského zálivu.

6. den zájezdu
Dopolední výlet po stopách vulkanické erupce.
Nejdříve si prohlédneme POMPEJE, velkolepý příklad
starořímského města zničeného erupcí sopky. Prohlídka města, v němž
se zastavil čas a všude kolem na nás dýchá atmosféra vzdálené
minulosti. Pokračujeme na VESUV, fakult. výjezd na
temně se tyčící sopku nad Neapolí, procházka kolem samotného jícnu
vulkánu, rozhledy na Neapolský záliv. Odpoledne
NEAPOL (UNESCO), město výjimečné životním stylem
obyvatel i gastronomií: právě tady můžete ochutnat tu nejlepší
pizzu na světě, město kde se ještě nevytratil duch starověku.
Navštívíme historické centrum Centro Storico
písní opěvovaná čtvrť Santa Lucia, hrozivým cimbuřím obehnaný hrad
Castel Nuovo, královský palác Palazzo Reale a kostel San Francesco
di Paola na Piazza del Plebiscito aj.

7. den zájezdu
Přejezd do SALERNA, prohlídka katedrály s hrobem
evangelisty Matouše, procházka po promenádě a fakult. lodní výlet
podél Amalfského pobřeží – Costiera Amalfitana (UNESCO), do
nejkouzelnější oblasti Kampánie, bělostné vily přilepené na strmých
svazích, háje citronovníků pokrývající útesy, které záhy mizí pod
modrou hladinou. Navštívíme středověké AMALFI s
dómem sv. Ondřeje a krásnou polohou u moře. Procházka do
ATRANI, městečka nalepeného na Dračí kaňon a
místa, kde byla korunována dóžata Amalfské republiky. Fakult.
plavba do SMARAGDOVÉ JESKYNĚ nebo výlet místní
dopravou vysoko do kopců nad Amalfi, do elegantního
RAVELLA, městečka zavěšeného mezi mořem a oblohou
s neskutečnými výhledy a krásnými zahradami (Villy Cimbrone a Villy
Rufolo). V podvečer transfer na hotel v Neapoli nebo Římě.

8.den zájezdu
Snídaně, transfer na letiště dle let. řádu, odlet do Prahy.

Cena zahrnuje
 • leteckou přepravu Praha – Benátky, Neapol/Řím – Praha vč.
  letištních tax a poplatků,
 • transfery z/na letiště,
 • dopravu lux. klim. busem,
 • 7x ubytování v hotelu*** – 2lůžk.pokoje s příslušenstvím,
 • 7x snídani,
 • průvodce CK
Cena nezahrnuje
 • vstupné,
 • fakultativní a lodní výlety,
 • cesty lodí po kanálech v Benátkách,
 • vstupní taxu do Benátek,
 • pobytovou taxu,
 • fakultativní výlety (do CK je nutné nahlásit min. 1 měsíc před
  odjezdem, váš zájem o následující výlety – Vesuv cca 28 €, zámek
  Caserta cca 15 € nebo pouze zahrady Caserta cca 10 € – platba na
  místě),
 • a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek
 • 1lůžk. pokoj 4500 Kč (povinné při nedoobsazení),
 • 5x večeře 1500 Kč,
 • Řím – rezervace vstupenky do Vatikánských muzeí 590 Kč (do 18ti
  let 350 Kč),
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu a případné nákazy
  Covid-19 v ČR i zahraničí 320 Kč,
 • připojištění Covid-19 (doplňkové pojištění ke komplexnímu
  pojištění – rozšířená ochrana) Evropa – 30 Kč/den
Nástupní místa
08.10. – 15.10. Odjezd L2 Přehled
nástupních míst najdete ZDE
Podnadpis
FASCINUJÍCÍ MĚSTA A PAMÁTKY, ITÁLIE 2022
Podnadpis2
ATRAKTIVNÍ ZÁJEZD PLNÝ HISTORIE A PŘÍRODNÍCH ZAJÍMAVOSTÍ
Typ ubytování (např. Hotel ***, Stan …)
hotel
Ikony pro web
LET
Doprava
letecky Praha – Benátky, Neapol/Řím – Praha, v destinaci se budeme
pohybovat klim. autobusem.
Ubytování a stravování
UBYTOVÁNÍ
7x ubytování v hotelu *** ve 2lůžk. pokojích s příslušenstvím

STRAVOVÁNÍ
7x snídaně. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a
prostředků.

Vstupné, platby
ORIENTAČNÍ CENY VSTUPŮ (z r. 2020)
– ceny v EUR (€)

Benátky – Dóžecí palác 25 € (zahrnuje společné vstupné do pěti
muzeí)
Benátky – muzeum Baziliky S. Marco 5 €
Benátky – Kampanila (zvonice) 8 €
Benátky – kostel dei Frari 3 €
Benátky – MHD jízdenka na 75 minut 7,50 €, jízdenka přes Canal
Grande 2 €, neomezená jízdenka na 12h 18 €, 24h 20 €, 36h 23 €, 48h
30 €, 72h 40 €
Benátky – ostrov Burano – muzeum krajky 5 €
Florencie – Dóm St. Croce 8 €
Florencie – Kaple Medicejských 9 €
Florencie – Palazzo Vecchio muzeum 12,50 €
Florencie – Palazzo Pitti 16 €
Řím – MHD 1,50 € / 1 jízda max 75min, 1-denní neomezená jízdenka 6

Řím – Koloseum, Forum Romanum, Palatine Hill 16 €
Řím – bazilika sv. Petra ve Vatikánu – vstup zdarma, vyhlídka
(výtah + 320 schodů) 8 €
Řím – bazilika sv. Petra ve Vatikánu – vstup zdarma, vyhlídka (bez
výtahu, 551 schodů) 6 €
Caserta – palác – park+apartmány 14 €, pouze park 9 €, pouze
apartmány 10 €
Pompeje archeologický park 15 €
Vesuv kráter 10 €, místní autobus 17 €
Neapol – Královský palác 6 €
Neapol – Castel Nuovo 6 €
Amalfi – lodní výlet cca 16 €
Amalfi – katedrála San´t Andrea cca 3 €
Amalfi – Smaragdová jeskyně (včetně lodě a vstupu) 15 €
Ravello – autobusový výlet z Amalfi cca 10 €
Ravello – zahrady 6-8 €

K zakoupení předem v CK:
Řím – rezervace
vstupenky do Vatikánských muzeí 590 Kč (do 18ti let 350 Kč)

DOPORUČENÉ KAPESNÉ
Doporučujeme na vstupy cca 200-250 € dle individuálního zájmu o
návštěvu objektů, není podmínkou všechny navštívit. Další kapesné
dle vlastního uvážení. Vstupné do navštívených objektů, vláčky,
lanovky, MHD, lodičky, trajekty na ostrovy u výletů nejsou zahrnuty
v ceně zájezdu, pokud není v odstavci „cena zahrnuje“ výslovně
uvedeno jinak.

UPOZORNĚNÍ
Do kostelů není vhodné jít s holými rameny a v šortkách, může se
Vám stát, že nebudete vpuštění dovnitř. U vstupu do histor. objektů
a muzeí je zakázáno mít u sebe jakýkoliv nůž i tzv. kapesní
rybičku, nůžky, plechovky. Do Kolosea (Řím) je zakázáno vnášet
veškeré nápoje, povolená je pouze prázdná lahev. Doporučujeme mít
sebou turistickou obuv a turistické oblečení.
Jízdné metrem v Římě se pohybuje okolo 1,50 € (1 cesta = 1,50 €). Z
důvodu narůstajících krádeží (především v chrámu sv. Petra a v
metru), doporučujeme si své doklady a hotovost uložit na bezpečném
místě např. v náprsní kapse !!!

MĚNA A KURZ
EURO (značení €)
http://www.kurzy.cz/kurzy-men/nejlepsi-kurzy/EUR-euro

Cestovní dokumenty, vízum, očkování, pojištění
CESTOVNÍ DOKUMENTY
Na cestu nezapomeňte platný cestovní doklad. I když jsme od 1. 5.
2004 členy EU a pro cesty na území EU stačí občanský průkaz (jen
tzv. karta, od 1. 1. 2006 jen se čtecí zónou), doporučujeme všem
vzít s sebou raději platný cestovní pas. CK nemůže přebírat
odpovědnost za úspěšné odbavení svých klientů při přejezdech.
Prosím, nezapomeňte, že vaše cestovní pasy musí být platné ještě
alespoň půl roku po návratu z dovolené. Dle vyjádření MV ČR je
občanský průkaz cestovním dokladem pouze pro držitele dokladu.
Každý účastník zájezdu je osobně odpovědný za dodržování pasových,
celních, zdravotních a dalších předpisů země, do níž cestuje. CK
nepřebírá odpovědnost za vízové povinnosti cizích státních
příslušníků do navštívených zemí. Prosím mějte u sebe několik kopií
cestovního dokladu, popřípadě i v elektronické podobě (např.
uložené v emailové poště). Tyto kopie mohou usnadnit řešení mnoha
situací.

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ (ZA PŘÍPLATEK)
Každý účastník zájezdu je povinen vycestovat do zahraničí s
cestovním pojištěním.

Cestovní kancelář REDOK TRAVEL má uzavřenou pojistnou
smlouvu č. 1360500204 s pojišťovnou UNIQA a.s.

Pojištění není limitováno věkem účastníka. Pokud jste si
prostřednictvím CK zakoupili komplexní pojištění (nebo je již
zahrnuto v ceně zájezdu), jste pojištěni v následujícím
rozsahu:
Pojištění léčebných výloh v zahraničí 7 000 000 Kč
Úrazové pojištění – trvalé následky úrazu 600 000 Kč
Úrazové pojištění – smrt následkem úrazu 300 000 Kč
Úrazové pojištění, nemocniční odškodné (hosp.+nemoc) 600 Kč/den
Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci 3. osoby 5 000 000

Pojištění zavazadel 20 000 Kč/ks (max. 40 000 Kč)
Pojištění storna zájezdu 15 000 Kč (spoluúčast klienta 20%)

Při pojistné události v zahraničí je třeba kontaktovat asistenční
službu v Praze – tel: +420 296 333 696, kde oznámíte, k jaké
pojistné události došlo a asistenční služba Vám poradí, jak dále
postupovat. Nezapomeňte s sebou Evropský průkaz zdravotního
pojištění (karta zdravotního pojištění v ČR). Smluvní vztah vzniká
mezi klientem a pojišťovnou, případné pojistné události řeší klient
přímo s pojišťovnou. Součástí pojištění je i automatické a
bezplatné prodloužení platnosti pojištění pro zpožděný návrat v
případě, kdy se pojištěná osoba z důvodu zásahu vyšší moci (např.
uzavření leteckého provozu, živelná pohroma v místě dovolené,
apod.) nemůže vrátit do ČR v původně plánovaném termínu. Pojištění
léčebných výloh a asistenčních služeb zahrnuje i pojištění
plážových adrenalinových aktivit, které si pojištěný může zakoupit
podle svého zájmu přímo na pláži (např. jízda na vodním skútru,
jízda na banánu, jachting, parasailing, vodní lyžování, potápění s
instruktorem, apod.). Pojištění storna obsahuje i pojištění z
důvodu nedobrovolné ztráty zaměstnání a pojištění nevyužité
dovolené. Další informace o pojištění jsou uvedeny na stránkách
www.redok.cz.
Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní
pojištění UCZ/Ces/14 a Rámcovou pojistnou smlouvou. Pojištěný
klient tímto potvrzuje, že se seznámil s rozsahem pojištění, že
převzal Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění, byl s
nimi seznámen a souhlasí s jejich zněním.

Cestovní kancelář je pojištěna v souladu se Zákonem
č.159/1999 Sb., certifikát pojištění na www.redok.cz
.

Doplňující info k zájezdu
ELEKTRICKÉ ADAPTÉRY
Síťové napětí v Itálii je jako v České republice 220 V. Zástrčky
mají dva kolíky s kruhovým průřezem. Ve většině hotelů najdete
zásuvky pro holicí strojky, nabíječky mobilních telefonů i fény.
Euroadaptér (většinou se dá půjčit na recepcích hotelů či
campingů).

VELVYSLANECTVÍ A KONZULÁTY
Pokud ztratíte pas nebo potřebujete jinou pomoc, spojte se s
velvyslanectvím nebo konzulátem.

Velvyslanectví ČR v Římě – Ambasciata della Repubblica
Cecca

Via dei Gracchi 322, 00 192 Roma
Tel: 0039 06 360 95 71-3
Fax: 0039 06 324 44 66
Nouzová linka: 0039 335 310 450
E-mail: rome@embassy.mzv.cz
úřední hodiny: Po, Út, Čt 10.00 – 12.00

Honorární konzulát Miláno
Via G.B. Morgagni 20, 20129 Milano
Tel: 0039/023 650 9000
E-mail: milano@embassy.mzv.cz
Úřední hodiny: úterý-čtvrtek 9.00 – 12.00
Konzulární působnost: Lombardie, Benátsko, Piemont, Valle d´ Aosta
a Trentino-Alto Adige

Honorární konzulát Florencie /Firenze/ – Consolato Onorario
della Repubblica Ceca
Via Umberto Maddalena 32r, 50127
Firenze
Tel.: 0039 055 284454
Fax: 0039 055 434432
E-mail florence@honorary.mzv.cz
Konzulární působnost: pro kraj Toskánsko
úřední hodiny: Út, St, Čt 10.00 – 13.00

Itálie – Honorární konzulát Neapol /Napoli/ – Consolato
Onorario della Repubblica Ceca

Corso Umberto I, 275, 80138 Napoli
Tel.: 0039 081 268784
Fax: 0039 081 267336
E-mail: naples@honorary.mzv.cz
Konzulární působnost: kraje Campania, Basilicata a Calabria
úřední hodiny: Po-Pá 10.00 – 12.00

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
Karabiníci (krádeže, přepadení, vykradení auta…): 112
Záchranná služba: 118
Požárníci: 115
Policie: 113
Směrové číslo z Itálie do ČR: 00420
Směrové číslo z ČR do Itálie: 0039

DOPORUČENÍ PRO TURISTY
DROZD – Registrace občanů při cestách do zahraničí
http://drozd.mzv.cz
Projekt „Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách
do zahraničí (DROZD) umožňuje českým občanům poskytovat na
dobrovolném základě informace o svém plánovaném pobytu v
zahraničí.

ZÁKAZ KOUŘENÍ
Od 10. ledna 2005 zakázala Itálie kouření ve všech uzavřených
veřejných prostorách a na všech pracovištích. Výjimka ze zákazu
platí pro oddělené kuřárny, které splňují zadané technické
parametry.
Za porušení hrozí vysoké pokuty.

CELNÍ A DEVIZOVÉ PŘEDPISY
Zboží určené pro vlastní potřebu nebo dárky, které byly získány v
členské zemi Evropské unie, lze dovážet volně. Bezcelní dovoz
dárků: 175 Eur/osoba (děti do 15 let jen 90 Eur). Dovoz alkoholu a
tabákových výrobků je možný od 17 let. Za množství pro vlastní
potřebu je považováno 200 ks cigaret nebo 50 ks doutníků nebo 250 g
tabáku, 1 litr alkoholu, 2 litry vína nebo 1 litr vína s obsahem
alkoholu nad 22 %. Dále je možno dovézt 50 ml parfému, 250 g
toaletní vody, 500 g kávy a 100 g čaje. Hotovost nad 10 000 Eur je
nutno na hranicích deklarovat. Je zakázán dovoz i vývoz drog a
jiných omamných prostředků, střelných zbraní a výbušnin. Je zakázán
také dovoz pohonných hmot v kanystrech, jinak hrozí sankce nejméně
ve výši 7 746 Euro a trest odnětí svobody v délce 6 měsíců až 3
roky. Bez zvláštního povolení se nesmí vyvážet jakékoliv předměty
starší sto let. Platí zákaz vývozu ohrožených druhů živočichů,
rostlin a přírodnin.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Prosíme o důkladné označení Vašich zavazadel Vaším jménem a CK
REDOK
• Účastníci zájezdu jsou povinni být v
průběhu celého zájezdu na smluveném místě a ve stanovenou dobu,
kterou určí průvodce. Nelze, aby z důvodu vaší nedochvilnosti byli
ostatní klienti kráceni na svých právech, jak v oblasti poznávání,
ubytování, stravování a dalších. V případě jakékoliv nedochvilnosti
informujte prosím neodkladně průvodce zájezdu. V místech srazu čeká
autobus max. 30 min., při definitivním odjezdu do ČR pak maximálně
1 hod. V případě, že jde o letecké zájezdy, návaznost na trajekt
apod. je zde čekací doba pouze 30 min.). Cestovní kancelář ani
dopravce za těchto okolností nenesou žádnou morální ani finanční
zodpovědnost.
• CK nepřebírá odpovědnost za jednání
cestujících, které by bylo v rozporu se zákony příslušné
země.
• Služby nečerpané vlastní vinou propadají
bez náhrady.
• Do autobusu doporučujeme pohodlné
oblečení, příruční zavazadlo a event. malý polštářek pod hlavu či
deku.
• Je povolen převoz zavazadel do hmotnosti
15 kg/os. V případě nadváhy nemusí být zavazadla převzata k
přepravě. Rovněž nebudou převzata balení minerálních vod či jiných
nápojů.
• Při odchodu z autobusu na výletech, při
prohlídkách apod., neponechávejte v autobuse finanční prostředky,
osobní doklady, platební karty, fotoaparáty, kamery aj. cenné věci.
Dopravce ani CK neodpovídá za jejich případnou ztrátu nebo
odcizení.
• Nezapomeňte vzít s sebou léky, které
užíváte, pohodlnou obuv, deštník nebo pláštěnku a dobrou
náladu.
• CK si vyhrazuje právo z organizačních
důvodů změnit místo ubytování dle Všeobecných smluvních
podmínek.

V současné situaci je nutné počítat se zvýšenou kontrolou na
hranicích a je pro nutné dodržet množství alkoholu a cigaret
deklarované v odbavení.

Program zájezdu
dle katalogu, může být však
přizpůsoben časovému limitu na trase, počasí, nepředvídatelným
okolnostem na cestě i po dobu konání zájezdu. Změna programu
vyhrazena!

DŮLEŽITÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE LETECKÉ
PŘEPRAVY

Co si můžete vzít do příručního
zavazadla:
Je nepřípustné brát na palubu letadla nože,
nůžky, pilníky a jiné předměty ostré povahy, střelné zbraně a
jejich imitace, tupé předměty (obušky apod.), které mohou být
využity jako zbraň, jakékoli výbušné a hořlavé látky, jakékoli
chemické nebo toxické látky. Dále je zakázáno brát na palubu
jakékoliv vlastní tekutiny (voda, nápoje, sirupy, polévky), krémy,
oleje, roztoky, spreje, parfémy, mascara, gely vlasové a sprchové,
tlakové nádoby, holicí pěny, deodoranty, pasty a zubní pasty,
krémy, směsi kapalných a pevných látek apod. Tyto předměty je nutno
umístit do zavazadel k odbavení. Uvedené tekutiny a gely mohou být
přepravovány pouze: v jednotlivých baleních o maximálním objemu
100ml umístěných v jediném průhledném, opakovaně uzavíratelném
plastovém sáčku o maximálním objemu 1 litr a předložené k
samostatné kontrole mimo kabinové zavazadlo. Tekutiny, které můžete
mít v kabinovém zavazadle bez omezení: léky a dietní jídlo
(doporučuje se lékařský předpis nebo potvrzení). Kapalné léky mohou
být převáženy v objemu větším než 100 ml, pokud je cestující
potřebuje během cesty ze zdravotních důvodů. Tyto léky musíte
nahlásit zvlášť během bezpečnostní kontroly na letišti.


Doplňující postupy bezpečnostních kontrol

Evropská komise zavádí povinné vyjímání
elektronických zařízení (notebooky, rádia apod.) a jejich
samostatnou detekční kontrolu. Ta se týká i svrchního oblečení
(bund, kabátů apod.). Tato opatření jsou na letišti Václava Havla
už aplikována a opatření EU nebude mít vliv na stávající průběh
kontrol.

Více informací o bezpečnostních pravidlech
letiště Praha: https://www.prg.aero/bezpecnostni-pravidla

Doprava na/z letiště v Praze

Každý účastník si zajišťuje sám. Na letiště je možné se dopravit
autobusem MHD č. 119 ze stanice metra A „nádraží Veleslavín“ nebo
ze stanice metra B „Zličín“ autobusem č. 100.


Parkování nejblíže letišti Václava Havla v Praze

Ve spolupráci se společností GO Parking
můžete využít prostřednictvím následujícího odkazu
https://www.goparking.cz/rezervace/krok1/?promo=red026,
popřípadě navštívit přímo oficiální stránky www.goparking.cz
Při uvedení promokódu RED026 získáte slevu na parkování na
chráněném a hlídaném parkovišti. Na letiště a z letiště vás odveze
BEZPLATNĚ mikrobus společnosti GO Parking – více na www.goparking.cz

Ohlasy klientů
16.10.2021
Vážení přátelé,
právě jsme se vrátili ze zájezdu „To nejlepší z Itálie“.
Zájezd měl velmi náročný, ale zajímavý program, který asi nešlo
naplánovat lépe.
Průvodce pan Mgr. Hrazdil, nám poskytl spoustu informací nad rámec
toho, co lze od běžného průvodce očekávat. Bylo velmi příjemné
sdílet s ním čas a prostor, neboť z jeho chování bylo každý den
zřejmé, že mám rád nejen svou práci, ale i lidi.
Byli jsme velmi spokojeni, rádi s vámi zase budeme cestovat a vaši
kancelář budeme doporučovat.
Ještě jednou děkujeme a přejeme pěkný den. Pjajčíkovi
Zjistit termíny a ceny

Zájezdy 2022...