To Nejlepší Z Itálie

Popis
Itálie přitahuje turisty kulturou a romantikou již mnoho století, a
to v každém ročním období. Itálie má všechno – od umění po jídlo a
od úchvatné a rozmanité krajiny po skvělou módu. Zveme vás do „Bel
paese“ (krásné země). Není náhodou, že Itálie má největší počet
památek zapsaných na Seznam světového kulturního a přírodního
dědictví UNESCO a my mnohé z těchto světoznámých italských symbolů
navštívíme. Poznávací zájezd To nejlepší z Itálie provází Mgr.
Michal Hrazdil Benátky – ostrov Burano – Florencie – Řím – Vatikán
– Caserta – Pompeje – Vesuv – Neapol – Salerno – Amalfitánské
pobřeží – Amalfi – Atrani – Ravello
Ubytovaní
hotel UBYTOVÁNÍ 7x ubytování v hotelu *** ve 2lůžk. pokojích s
příslušenstvím STRAVOVÁNÍ 7x snídaně. Ostatní strava je řešena z
vlastních zdrojů a prostředků.
Doprava
Nástupní místa: 07.10. – 14.10. Odjezd L2 letecky Praha – Benátky,
Neapol/Řím – Praha, v destinaci se budeme pohybovat klim.
autobusem.
Zájezd zahrnuje
7x snídani,, 7x ubytování v hotelu*** – 2lůžk.pokoje s
příslušenstvím,, dopravu lux. klim. busem,, leteckou přepravu
Praha – Benátky, Neapol/Řím – Praha vč. letištních tax a
poplatků,, průvodce CK, transfery z/na letiště,
Zájezd nezahrnuje
1lůžk. pokoj 4900 Kč (povinné při nedoobsazení),, 5x večeře 1500
Kč,, a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena
zahrnuje“, cesty lodí po kanálech v Benátkách,, DOPORUČENÉ
KAPESNÉ, EURO (značení €), fakultativní a lodní
výlety,, Fakultativní příplatek:, komplex. pojištění vč. storna
zájezdu 320 Kč, MĚNA A KURZ, pobytovou taxu,, Řím – rezervace
vstupenky do Vatikánských muzeí 590 Kč (do 18ti let 350 Kč),, Řím
– rezervace vstupenky do Vatikánských muzeí 590 Kč (do 18ti let 350
Kč),, UPOZORNĚNÍ, vstupné,, vstupní taxu do Benátek,
Program
Den 1
Odlet do Benátek, transfer z letiště na hotel. Dle let. řádu
možnost individuálně navštívit večerní Benátky městskou hromadnou
dopravu – autobus, tramvaj.Den 2
Snídaně a připojení skupiny k autobusovému zájezdu. Celodenní lodní
výlet za klenoty BENÁTSKÉ LAGUNY . Plavba mezi ostrovy benátského
venkova na půvabné BURANO , ostrov pestrobarevných domků a ruční
výroby krajek. Poté prohlídka historického města BENÁTKY (UNESCO) s
průvodcem, Piazza S. Marco s úchvatnou bazilikou – vzpomínka na
spojení Benátek s Byzancí, triumf gotické architektury Dóžecí palác
– symbol slávy a moci Benátek s krásným podloubím ve stylu benátské
gotiky, Kampanila – možnost vyjet výtahem na zvonici s vyhlídkou,
která ilustruje, proč se o Benátkách hovoří jako o městu ostrovů,
Canal Grande a okázalé paláce, tržnice, Basilica dei Frari
(františkánský klášterní kostel s díly Tiziana, Belliniho i
Donatella). Projdeme se benátskými uličkami s paláci, kostely,
mosty, až ke slavnému mostu Ponte Rialto , nejstarší benátský most
vedoucí přes Velký kanál. V podvečer návrat lodí k busu a odjezd na
ubytování.Den 3
Prohlídka FLORENCIE (UNESCO), město můžeme právem označit za jedno
z hlavních center umění v Evropě, kolébku renesance, jejíž odkazy
dnes nalezneme všude v ulicích, v galeriích, kostelech i muzeích.
Prohlídka města, kostel Santa Croce , který za svými zdmi ukrývá
pomníky mnoha věhlasných Florenťanů, katedrála S.Maria del Fiore,
baptisterium, hrobka Medicejských, náměstí Piazza della Signoria s
Palazzo Vecchio, nejstarší dochovaný most ve městě Ponte Vecchio ,
jeden z největších florentských paláců Palazzo Pitti aj. Po
prohlídce odjezd na ubytování.Den 4
Přejezd do ŘÍMA (UNESCO), ať již navštívíte město poprvé nebo jste
zde již poněkolikáté, kouzlu této živoucí metropole se nedá odolat.
Málokde se svědectví minulosti a současnosti doplňují tak
harmonicky, jako právě v Římě. Prohlídka nejvýznamnějších památek
hl. města, Piazza Navona – nejkrásnější barokní náměstí s
fontánami, Fontána di Trevi – nejslavnější a největší římská
fontána je díky Felliniho filmu „La Dolce Vita“ známá po celém
světě, Pantheon – nejzachovalejší antická památka na světě,
pradávná sláva Fora Romana – které bylo pupkem antického římského
impéria, slavné Koloseum – symbol města a jeden ze 7 novodobých
divů světa, Palatin, Kapitol – náměstí navržené Michelangelem s
nádhernými paláci se vzácnými sbírkami soch i obrazů, kašnou a
jezdeckou sochou Marca Aurelia nebo fotogenické Španělské schody.
Odjezd na ubytování, fakultativně večeře v hotelu.Den
5

Dopoledne si nenecháme ujít nejmenší stát na světě VATIKÁN
(UNESCO), hlava katolické církve, náměstí sv. Petra s obrovskými
kolonádami z dórských sloupů a majestátní baziliku sv.Petra na
jejíž výzdobě se podíleli Raffael, Michelangelo a další – možnost
výstupu na kopuli s krásným výhledem na celý Řím, Vatikánská muzea
– s úchvatnými sbírkami antického umění a Sixtinskou kaplí s
Michelangelovým Posledním soudem. Odpoledne navštívíme jednu z
největších turistických atrakcí Itálie – kolosální zámek Palazzo
Reale v CASERTĚ , blížící se rozměry k Versailles, s více jak
tisícem pokojů, velkolepými schodišti, překrásnou zahradou s
fontánami a okrasnými vodními díly, místo natáčení Hvězdných válek
nebo Andělů a démonů. Odjezd na ubytování do oblasti Neapolského
zálivu.Den 6
Dopolední výlet po stopách vulkanické erupce . Nejdříve si
prohlédneme POMPEJE , velkolepý příklad starořímského města
zničeného erupcí sopky. Prohlídka města, v němž se zastavil čas a
všude kolem na nás dýchá atmosféra vzdálené minulosti. Pokračujeme
na VESUV , fakult. výjezd na temně se tyčící sopku nad Neapolí,
procházka kolem samotného jícnu vulkánu, rozhledy na Neapolský
záliv. Odpoledne NEAPOL (UNESCO), město výjimečné životním stylem
obyvatel i gastronomií: právě tady můžete ochutnat tu nejlepší
pizzu na světě, město kde se ještě nevytratil duch starověku.
Navštívíme historické centrum Centro Storico – písní opěvovaná
čtvrť Santa Lucia, hrozivým cimbuřím obehnaný hrad Castel Nuovo,
královský palác Palazzo Reale a kostel San Francesco di Paola na
Piazza del Plebiscito aj.Den 7
Přejezd do SALERNA , prohlídka katedrály s hrobem evangelisty
Matouše, procházka po promenádě a fakult. lodní výlet podél
Amalfského pobřeží – Costiera Amalfitana (UNESCO), do
nejkouzelnější oblasti Kampánie, bělostné vily přilepené na strmých
svazích, háje citronovníků pokrývající útesy, které záhy mizí pod
modrou hladinou. Navštívíme středověké AMALFI s dómem sv. Ondřeje a
krásnou polohou u moře. Procházka do ATRANI , městečka nalepeného
na Dračí kaňon a místa, kde byla korunována dóžata Amalfské
republiky. Fakult. plavba do SMARAGDOVÉ JESKYNĚ nebo výlet místní
dopravou vysoko do kopců nad Amalfi, do elegantního RAVELLA ,
městečka zavěšeného mezi mořem a oblohou s neskutečnými výhledy a
krásnými zahradami (Villy Cimbrone a Villy Rufolo). V podvečer
transfer na hotel v Neapoli nebo Římě.Den 8
Snídaně, transfer na letiště dle let. řádu, odlet do Prahy.
Zjistit termíny a ceny

Zájezdy 2023...